Metadossier Woonbeleid

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

Alphen aan de Rijn (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke beleidsmatige keuzes heeft de gemeente Alphen aan den Rijn gemaakt wat betreft woningaanbod in de afgelopen drie jaar (van 2015 tot en met 2018)?
 • Welke verschillende doelgroepen worden in het kader van woningaanbod onderscheiden?
 • Welke maatregelen om te realiseren dat de verschillende doelgroepen passende woonruimte vinden, zijn in het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn terug te vinden?
 • Welke aanvullende maatregelen (zoals bijvoorbeeld door de Rekenkamer Metropool Amsterdam gevonden) kunnen (beter) worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren, ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen op de lokale woningmarkt?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke maatregelen om te realiseren dat de verschillende doelgroepen passende woonruimte vinden, zijn in het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn terug te vinden?
 • Welke aanvullende maatregelen (zoals bijvoorbeeld door de Rekenkamer Metropool Amsterdam gevonden) kunnen (beter) worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren, ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen op de lokale woningmarkt?

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

 • Hoe is de situatie op de Alphense woningmarkt te karakteriseren? Hoe verhouden zich vraag en aanbod? Waar (bij welke categorieën) doen zich knelpunten voor of dreigen knelpunten in de toekomst?

Bestaande bouw

 • Hoe is de situatie op de Alphense woningmarkt te karakteriseren? Hoe verhouden zich vraag en aanbod? Waar (bij welke categorieën) doen zich knelpunten voor of dreigen knelpunten in de toekomst?

Sociale huurwoningen

 • Hoe is de situatie op de Alphense woningmarkt te karakteriseren? Hoe verhouden zich vraag en aanbod? Waar (bij welke categorieën) doen zich knelpunten voor of dreigen knelpunten in de toekomst?

Sociale koopwoningen

 • Hoe is de situatie op de Alphense woningmarkt te karakteriseren? Hoe verhouden zich vraag en aanbod? Waar (bij welke categorieën) doen zich knelpunten voor of dreigen knelpunten in de toekomst?

Koopwoningen

 • Hoe is de situatie op de Alphense woningmarkt te karakteriseren? Hoe verhouden zich vraag en aanbod? Waar (bij welke categorieën) doen zich knelpunten voor of dreigen knelpunten in de toekomst?

Aansluiting vraag en aanbod

 • Hoe is de situatie op de Alphense woningmarkt te karakteriseren? Hoe verhouden zich vraag en aanbod? Waar (bij welke categorieën) doen zich knelpunten voor of dreigen knelpunten in de toekomst?

Doelgroepen

 • Welke verschillende doelgroepen worden in het kader van woningaanbod onderscheiden?
 • Welke maatregelen om te realiseren dat de verschillende doelgroepen passende woonruimte vinden, zijn in het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn terug te vinden?
 • In welke mate zijn de maatregelen effectief geweest in de zin dat de onderscheiden doelgroepen passende woonruimte hebben gevonden binnen de gemeente?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • In welke mate zijn de maatregelen effectief geweest in de zin dat de onderscheiden doelgroepen passende woonruimte hebben gevonden binnen de gemeente?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Amersfoort (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke beleidsdoelen heeft de gemeente Amersfoort voor de woningmarkt? Wat is daarbij de omvang van verschillende doelgroepen van woningmarktbeleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe functioneert het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 als richtinggevend document voor de beleidsuitvoering door de gemeente en door betrokken actoren?
 • Op welk(e) moment(en) in het voorbereidingsproces is besluitvorming cruciaal en kan de raad bijsturen?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Hoe functioneert het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 als richtinggevend document voor de beleidsuitvoering door de gemeente en door betrokken actoren?
 • Op welk(e) moment(en) in het voorbereidingsproces is besluitvorming cruciaal en kan de raad bijsturen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe doeltreffend is de informatievoorziening aan de gemeenteraad, zodanig dat de raad kan bijsturen?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Hoe is de werking van de woningmarkt, wat zijn de rollen van de gemeente Amersfoort op de woningmarkt en hoe verhouden de rollen van de gemeente Amersfoort zich tot de rollen van andere actoren op de woningmarkt?
 • Welke instrumenten heeft de gemeente Amersfoort ter beschikking voor de bestaande woningvoorraad en voor nieuwbouw? Welke instrumenten zet de gemeente Amersfoort in (en welke niet)?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe geeft de gemeente Amersfoort (samen met relevante actoren: projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorgaanbieders, makelaars, bewonersorganisaties) uitvoering aan haar beleid en instrumenten?
 • Hoe functioneert het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 als richtinggevend document voor de beleidsuitvoering door de gemeente en door betrokken actoren?
 • Zijn er belemmeringen die hebben geleid tot vertraging van de uitvoering van het beleid, zo ja welke belemmeringen en wat kan de gemeente doen om deze weg te nemen?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Hoe geeft de gemeente Amersfoort (samen met relevante actoren: projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorgaanbieders, makelaars, bewonersorganisaties) uitvoering aan haar beleid en instrumenten?

Nieuwbouw

 • Welke instrumenten heeft de gemeente Amersfoort ter beschikking voor de bestaande woningvoorraad en voor nieuwbouw? Welke instrumenten zet de gemeente Amersfoort in (en welke niet)?
 • Hoe doeltreffend is de aangenomen motie om in nieuwbouw 35 procent sociale huur te bouwen?

Bestaande bouw

 • Welke instrumenten heeft de gemeente Amersfoort ter beschikking voor de bestaande woningvoorraad en voor nieuwbouw? Welke instrumenten zet de gemeente Amersfoort in (en welke niet)?

Sociale huurwoningen

 • Hoe doeltreffend is de aangenomen motie om in nieuwbouw 35 procent sociale huur te bouwen?

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Welke beleidsdoelen heeft de gemeente Amersfoort voor de woningmarkt? Wat is daarbij de omvang van verschillende doelgroepen van woningmarktbeleid?
 • Hoe doeltreffend zijn de afspraken met woningcorporaties omtrent het voorzien in woningen voor kwetsbare doelgroepen?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Hoe doeltreffend zijn de uitvoering en instrumenten van het Deltaplan Woonopgave 2019- 2030 voor binnenstedelijke gebieden en uitleglocaties?
 • Hoe doeltreffend is de aangenomen motie om in nieuwbouw 35 procent sociale huur te bouwen?
 • Hoe doeltreffend zijn de afspraken met woningcorporaties omtrent het voorzien in woningen voor kwetsbare doelgroepen?

Efficiëntie Woonbeleid

 • Zijn er belemmeringen die hebben geleid tot vertraging van de uitvoering van het beleid, zo ja welke belemmeringen en wat kan de gemeente doen om deze weg te nemen?

Amstelveen (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Met welke opgaven op de woningmarkt dient het gemeentelijk woonbeleid voor de komende jaren rekening te houden?
 • Is er een goede probleemanalyse gemaakt, waarbij recht is gedaan aan de belangen van alle betrokken partijen?
 • Zijn de doelen van woonbeleid helder en concreet geformuleerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wordt er effectief gestuurd op het realiseren van de doelen?
 • Heeft de gemeente zicht op misbruik van toewijzing van woningen en hoe stuurt de gemeente op het voorkomen van dergelijk misbruik?

Kaderstellende rol

 • Welke mogelijkheden heeft de raad om te sturen en hoe worden deze mogelijkheden gebruikt?

Controlerende rol

 • Welke mogelijkheden heeft de raad om te sturen en hoe worden deze mogelijkheden gebruikt?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Is er een goede probleemanalyse gemaakt, waarbij recht is gedaan aan de belangen van alle betrokken partijen?
 • Heeft de gemeente zicht op misbruik van toewijzing van woningen en hoe stuurt de gemeente op het voorkomen van dergelijk misbruik?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Wanneer en hoe wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het woonbeleid?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Heeft de gemeente zicht op misbruik van toewijzing van woningen en hoe stuurt de gemeente op het voorkomen van dergelijk misbruik?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Amsterdam (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maatregelen die aansluiten bij de geconstateerde onevenwichtigheden? Op welke punten grijpen de door het college toegepaste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten niet?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden gebruikt om de onevenwichtigheden in de woningmarkt te verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan worden gezegd over de effectiviteit?
 • In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maatregelen die aansluiten bij de geconstateerde onevenwichtigheden? Op welke punten grijpen de door het college toegepaste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten niet?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
 • Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?
 • Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden gebruikt om de onevenwichtigheden in de woningmarkt te verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan worden gezegd over de effectiviteit?
 • In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maatregelen die aansluiten bij de geconstateerde onevenwichtigheden? Op welke punten grijpen de door het college toegepaste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten niet?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
 • Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
 • Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?

Kwaliteit woningvoorraad

 • Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
 • Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?

Woonruimteverdeling

 • Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
 • Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
 • Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?

Effectiviteit Woonbeleid

 • Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden gebruikt om de onevenwichtigheden in de woningmarkt te verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan worden gezegd over de effectiviteit?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Barendrecht (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe verhoudt de ontwikkeling van vraag en aanbod zich tot de doelstellingen van de gemeente?
 • In hoeverre zijn ingezette instrumenten ingezet zoals in het beleid is beoogd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • In hoeverre passen de afspraken die de gemeente maakt met samenwerkingspartners bij haar ambities en de waargenomen problemen in het woonveld?
 • In hoeverre voeren de gemeente en haar samenwerkingspartners de afspraken uit en hoe ziet de gemeente hierop toe?

Monitoring

 • Welk inzicht heeft de gemeente in de ontwikkeling van vraag en aanbod?
 • Hoe hebben vraag en aanbod zich ontwikkeld?
 • Hoe verhoudt de ontwikkeling van vraag en aanbod zich tot de doelstellingen van de gemeente?
 • In hoeverre passen de afspraken die de gemeente maakt met samenwerkingspartners bij haar ambities en de waargenomen problemen in het woonveld?
 • In hoeverre voeren de gemeente en haar samenwerkingspartners de afspraken uit en hoe ziet de gemeente hierop toe?

Evaluatie/onderzoek

 • Welk inzicht heeft de gemeente in de ontwikkeling van vraag en aanbod?
 • Hoe hebben vraag en aanbod zich ontwikkeld?
 • In hoeverre passen de afspraken die de gemeente maakt met samenwerkingspartners bij haar ambities en de waargenomen problemen in het woonveld?
 • In hoeverre voeren de gemeente en haar samenwerkingspartners de afspraken uit en hoe ziet de gemeente hierop toe?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Wat is de rolverdeling tussen overheden binnen het woonbeleid en welke formele positie heeft de gemeente daarin?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe geeft de gemeente Barendrecht binnen deze rolverdeling in de praktijk invulling aan het eigen woonbeleid?
 • Welke instrumenten heeft de gemeente ingezet met het oog op een betere aansluiting van vraag en aanbod?
 • In hoeverre passen de afspraken die de gemeente maakt met samenwerkingspartners bij haar ambities en de waargenomen problemen in het woonveld?
 • In hoeverre voeren de gemeente en haar samenwerkingspartners de afspraken uit en hoe ziet de gemeente hierop toe?

Prestatieafspraken

 • In hoeverre passen de afspraken die de gemeente maakt met samenwerkingspartners bij haar ambities en de waargenomen problemen in het woonveld?

Samenwerking

 • Hoe geeft de gemeente invulling aan de samenwerkingen binnen het woonveld?
 • In hoeverre passen de afspraken die de gemeente maakt met samenwerkingspartners bij haar ambities en de waargenomen problemen in het woonveld?
 • In hoeverre voeren de gemeente en haar samenwerkingspartners de afspraken uit en hoe ziet de gemeente hierop toe?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • Welk inzicht heeft de gemeente in de ontwikkeling van vraag en aanbod?
 • Hoe hebben vraag en aanbod zich ontwikkeld?
 • Welke instrumenten heeft de gemeente ingezet met het oog op een betere aansluiting van vraag en aanbod?

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In hoeverre voeren de gemeente en haar samenwerkingspartners de afspraken uit en hoe ziet de gemeente hierop toe?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Bergen op Zoom (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?
 • In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?
 • In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?
 • Over welke randvoorwaarden met betrekking tot huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving dient de gemeente Oosterhout te beschikken, zodat ouderen er zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een op ouderen toegesneden woningvoorraad?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een voor ouderen geschikte woonomgeving (fysiek en sociaal)?
 • In hoeverre is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom gericht op toereikende voorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning van ouderen?
 • Wijze van samenwerking, afstemming en samenhang in het beleid rond langer zelfstandig wonen.
 • In hoeverre wordt het gemeentelijk ouderenbeleid gekenmerkt door samenhang, afstemming en samenwerking?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Wijze van samenwerking, afstemming en samenhang in het beleid rond langer zelfstandig wonen.
 • In hoeverre wordt het gemeentelijk ouderenbeleid gekenmerkt door samenhang, afstemming en samenwerking?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Over welke randvoorwaarden met betrekking tot huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving dient de gemeente Bergen op Zoom te beschikken, zodat ouderen er zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een op ouderen toegesneden woningvoorraad?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een voor ouderen geschikte woonomgeving (fysiek en sociaal)?
 • In hoeverre is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom gericht op toereikende voorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning van ouderen?
 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?
 • In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?
 • In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?

Efficiëntie Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?

Bernheze (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Binnen welke beleidscontext formuleert de gemeente de taakstellingen m.b.t. woningbouw en de bijbehorende woningdifferentiatie? Waar is de gedetailleerde aanpak op gebaseerd en waarom wordt er een systeem gehanteerd dat er toe leidt dat frequent gewijzigd kan worden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Binnen welke beleidscontext formuleert de gemeente de taakstellingen m.b.t. woningbouw en de bijbehorende woningdifferentiatie? Waar is de gedetailleerde aanpak op gebaseerd en waarom wordt er een systeem gehanteerd dat er toe leidt dat frequent gewijzigd kan worden?
 • Hoe is invulling gegeven aan de 5 uitgangspunten van het Bestuursprogramma 2014 – 2018?
 • Op welke wijze zijn de 4 speerpunten uit de Woonvisie 2016 – 2021 opgepakt?

Kaderstellende rol

 • Binnen welke beleidscontext formuleert de gemeente de taakstellingen m.b.t. woningbouw en de bijbehorende woningdifferentiatie? Waar is de gedetailleerde aanpak op gebaseerd en waarom wordt er een systeem gehanteerd dat er toe leidt dat frequent gewijzigd kan worden?
 • Op welke wijze wordt de raad bij het formuleren van in eerste instantie het strategische beleid en vervolgens de daarvan afgeleide (deel-)taakstellingen betrokken?
 • Op welke wijze zijn de 4 speerpunten uit de Woonvisie 2016 – 2021 opgepakt?
 • Indien deze taakstelling niet gerealiseerd wordt: welke oorzaken heeft dit en wat zou (de raad van) de gemeente Bernheze daar aan (hebben) kunnen doen?

Controlerende rol

 • Indien deze taakstelling niet gerealiseerd wordt: welke oorzaken heeft dit en wat zou (de raad van) de gemeente Bernheze daar aan (hebben) kunnen doen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke informatie is aan de raad ter beschikking gesteld en op welk moment in de beleidscyclus?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Wordt de taakstelling die (jaarlijks) geldt voor het bouwen van woningen in getalsmatige zin gehaald en wordt de beoogde woningdifferentiatie gerealiseerd?
 • Indien deze taakstelling niet gerealiseerd wordt: welke oorzaken heeft dit en wat zou (de raad van) de gemeente Bernheze daar aan (hebben) kunnen doen?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Wordt de taakstelling die (jaarlijks) geldt voor het bouwen van woningen in getalsmatige zin gehaald en wordt de beoogde woningdifferentiatie gerealiseerd?
 • Indien deze taakstelling niet gerealiseerd wordt: welke oorzaken heeft dit en wat zou (de raad van) de gemeente Bernheze daar aan (hebben) kunnen doen?

Kwaliteit woningvoorraad

 • Wordt de taakstelling die (jaarlijks) geldt voor het bouwen van woningen in getalsmatige zin gehaald en wordt de beoogde woningdifferentiatie gerealiseerd?
 • Indien deze taakstelling niet gerealiseerd wordt: welke oorzaken heeft dit en wat zou (de raad van) de gemeente Bernheze daar aan (hebben) kunnen doen?

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Wordt de taakstelling die (jaarlijks) geldt voor het bouwen van woningen in getalsmatige zin gehaald en wordt de beoogde woningdifferentiatie gerealiseerd?
 • Indien deze taakstelling niet gerealiseerd wordt: welke oorzaken heeft dit en wat zou (de raad van) de gemeente Bernheze daar aan (hebben) kunnen doen?

Resultaat Woonbeleid

 • Wordt de taakstelling die (jaarlijks) geldt voor het bouwen van woningen in getalsmatige zin gehaald en wordt de beoogde woningdifferentiatie gerealiseerd?
 • Indien deze taakstelling niet gerealiseerd wordt: welke oorzaken heeft dit en wat zou (de raad van) de gemeente Bernheze daar aan (hebben) kunnen doen?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Boxtel (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Is er een beleidskader voor het woonbeleid in Boxtel aanwezig en wordt dit periodiek geactualiseerd?
 • Heeft dit beleidskader een integraal karakter en geeft het duidelijk richting aan het te voeren woonbeleid?
 • Is er sprake van een systematische doorvertaling naar uitvoeringsprogramma’s?
 • Hoe is het samenspel tussen de verschillende interne (raad, college, ambtelijke organisatie) en externe (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, provincie) spelers bij zowel de beleidsbepaling als de beleidsuitvoering?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Heeft het beleidskader woonbeleid een integraal karakter en geeft het duidelijk richting aan het te voeren woonbeleid?
 • Is er sprake van een systematische doorvertaling naar uitvoeringsprogramma’s?
 • Welke instrumenten worden op welke wijze ingezet om het beleid te realiseren?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe is het samenspel tussen de verschillende interne (raad, college, ambtelijke organisatie) en externe (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, provincie) spelers bij zowel de beleidsbepaling als de beleidsuitvoering?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Hoe is het samenspel tussen de verschillende interne (raad, college, ambtelijke organisatie) en externe (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, provincie) spelers bij zowel de beleidsbepaling als de beleidsuitvoering?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In welke mate wordt het beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Breda (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat is het beleid en de doelen van Breda ten aanzien van transformatie van kantoren?
 • Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de (landelijke en) Bredase kantorenmarkt en de komende transformaties?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de (landelijke en) Bredase kantorenmarkt en de komende transformaties?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke informatie ontvangt de raad over kantoren en transformaties?

Informatievoorziening controle

 • Welke informatie ontvangt de raad over kantoren en transformaties?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke bevorderende en belemmerende factoren komen naar voren ten aanzien van
  transformatie van kantoren naar woningen?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Hoeveel en welk soort woningen zijn gerealiseerd?

Resultaat Woonbeleid

 • Wat is de realisatie van de transformatie van kantoren in de periode 2011-juni 2021?
 • Hoeveel en welk soort woningen zijn gerealiseerd?
 • Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de (landelijke en) Bredase kantorenmarkt en de komende transformaties?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Brielle (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke ambities en doelstellingen staan er voor de gemeente Brielle in de Woonvisie geformuleerd?
 • Op welke wijze zijn de doelstellingen uit de Woonvisie vertaald naar een uitvoeringsprogramma?
 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de
  uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van de Woonvisie?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de
  uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van de Woonvisie?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke afspraken hebben raad en college gemaakt over de informatievoorziening aan de raad over de
  Woonvisie?
 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de
  uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van de Woonvisie?
 • Naar welke informatie over de Woonvisie gaat de raad zelf op zoek (instrumenten en type informatie)?
 • Wat is de kwaliteit van de informatie die de raad ontvangt?

Informatievoorziening controle

 • Welke afspraken hebben raad en college gemaakt over de informatievoorziening aan de raad over de
  Woonvisie?
 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de
  uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van de Woonvisie?
 • Naar welke informatie over de Woonvisie gaat de raad zelf op zoek (instrumenten en type informatie)?
 • Wat is de kwaliteit van de informatie die de raad ontvangt?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze zijn de doelstellingen uit de Woonvisie vertaald naar een uitvoeringsprogramma?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de
  uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van de Woonvisie?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Buren (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Delft (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Welke omstandigheden en randvoorwaarden zijn binnen Delft van invloed op het realiseren van de ambitie?
 • Is het eventueel nodig of verstandig om de ambitie bij te stellen?

Kaderstellende rol

 • Welke omstandigheden en randvoorwaarden zijn binnen Delft van invloed op het realiseren van de ambitie?
 • Is het eventueel nodig of verstandig om de ambitie bij te stellen?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Hoe wordt in de planning omgegaan met onderscheid naar doelgroepen (sociale huur en studenten)?
 • Welke omstandigheden en randvoorwaarden zijn binnen Delft van invloed op het realiseren van de ambitie?

Uitvoering Woonbeleid

 • Waardoor verliep de woningbouwproductie tussen 2017 en 2020 grillig?
 • Kan komende jaren de ambitie (gemiddeld 650 woningen per jaar) worden gerealiseerd?
 • Welke omstandigheden en randvoorwaarden zijn binnen Delft van invloed op het realiseren van de ambitie?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Hoe wordt in de planning omgegaan met onderscheid naar doelgroepen (sociale huur en studenten)?

Kwantiteit woningvoorraad

 • Kan komende jaren de ambitie (gemiddeld 650 woningen per jaar) worden gerealiseerd?

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Dongen, Goirle, Loon op Zand (2018) (2018)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat zijn de definities voor de inschrijftijd en zoektijd?
 • Wat is, onder meer op basis van de verwachte demografische ontwikkeling van de doelgroepen voor sociale huur, de toekomstige behoefte aan sociale-huurwoningen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welk(e) syste(e)m(en) passen de corporaties Casade en Leystromen toe om huurwoningen toe te wijzen?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welk(e) syste(e)m(en) passen de corporaties Casade en Leystromen toe om huurwoningen toe te wijzen?
 • Hoe is de huidige wachtlijst voor een sociale-huurwoning samengesteld? Wat zijn de kenmerken van woningzoekenden en wie reageren op het vrijkomende aanbod?
 • Welke woonvoorkeuren hebben de verschillende groepen woningzoekenden voor een sociale-huurwoningen?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • Welke woonvoorkeuren hebben de verschillende groepen woningzoekenden voor een sociale-huurwoningen?
 • Hoe ervaren ingeschreven woningzoekenden de zoektijd voor een sociale-huurwoning en wat zijn hun overwegingen bij hun zoek- en reactiegedrag?
 • Wat is, onder meer op basis van de verwachte demografische ontwikkeling van de doelgroepen voor sociale huur, de toekomstige behoefte aan sociale-huurwoningen?

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • Wat is, onder meer op basis van de verwachte demografische ontwikkeling van de doelgroepen voor sociale huur, de toekomstige behoefte aan sociale-huurwoningen?

Doelgroepen

 • Welke woonvoorkeuren hebben de verschillende groepen woningzoekenden voor een sociale-huurwoningen?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Hoe ervaren ingeschreven woningzoekenden de zoektijd voor een sociale-huurwoning en wat zijn hun overwegingen bij hun zoek- en reactiegedrag?

Resultaat Woonbeleid

 • Hoe ervaren ingeschreven woningzoekenden de zoektijd voor een sociale-huurwoning en wat zijn hun overwegingen bij hun zoek- en reactiegedrag?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Groene Hart (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat werd bij aanvang precies beoogd met het woonbeleid zoals dat in onder meer de vigerende woonvisie is benoemd?
 • Zijn de beleidsdoelen SMART en zijn ze gehaald?
 • In welke mate heeft het beleid en de uitvoering bijgedragen aan de gestelde doelen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Wat werd bij aanvang precies beoogd met het woonbeleid zoals dat in onder meer de vigerende woonvisie is benoemd?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • In welke mate heeft het beleid en de uitvoering bijgedragen aan de gestelde doelen?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In welke mate heeft het beleid en de uitvoering bijgedragen aan de gestelde doelen?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Haarlemmermeer (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Wat zijn de kaders waarbinnen het Haarlemmermeerse woonbeleid tot stand komt (denk aan wettelijke verplichtingen, regionale afspraken en trends / maatschappelijke ontwikkelingen)?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat zijn de kaders waarbinnen het Haarlemmermeerse woonbeleid tot stand komt (denk aan wettelijke verplichtingen, regionale afspraken en trends / maatschappelijke ontwikkelingen)?
 • In hoeverre zijn het gemeentelijke beleid (zoals weergegeven in de Woonvisie en de Woonagenda) en het gemeente overstijgend beleid (zoals weergegeven in het RAP) in overeenstemming met elkaar?
 • In hoeverre sluit het woonbeleid aan bij de opgestelde toekomstvisies?
 • Wat zijn de door de gemeente gestelde doelen?
 • Welke instrumenten kan de gemeente inzetten of waaruit bestaat de gemeentelijke gereedschapskist?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Welke invloed kan de raad uitoefenen op het woonbeleid van de gemeente op het vlak van:
 • het optimaal vervullen van zijn kaderstellende rol en welke beïnvloedingsmogelijkheden heeft de raad?
 • de prestatieafspraken met Ymere?

Controlerende rol

 • Welke invloed kan de raad uitoefenen op het woonbeleid van de gemeente op het vlak van:
 • het uitoefenen van zijn controlerende rol en wordt de raad hiertoe in staat
  gesteld?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten kan de gemeente inzetten of waaruit bestaat de gemeentelijke gereedschapskist?
 • Welke instrumenten zet de gemeente in om haar doelen te bereiken?

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

 • Welke invloed kan de raad uitoefenen op het woonbeleid van de gemeente op het vlak van:
 • de prestatieafspraken met Ymere?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • In welke mate bereikt de gemeente haar beleidsdoelen?
 • voor wat betreft de kwantitatieve match (bv. doorlooptijd en aantallen).
 • voor wat betreft de kwalitatieve match (bv. specifieke doelgroepen).

Kwantiteit woningvoorraad

 • In welke mate bereikt de gemeente haar beleidsdoelen?
 • voor wat betreft de kwantitatieve match (bv. doorlooptijd en aantallen).
 • voor wat betreft de kwalitatieve match (bv. specifieke doelgroepen).

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • In welke mate bereikt de gemeente haar beleidsdoelen?
 • voor wat betreft de kwantitatieve match (bv. doorlooptijd en aantallen).
 • voor wat betreft de kwalitatieve match (bv. specifieke doelgroepen).

Resultaat Woonbeleid

 • In welke mate bereikt de gemeente haar beleidsdoelen?
 • voor wat betreft de kwantitatieve match (bv. doorlooptijd en aantallen).
 • voor wat betreft de kwalitatieve match (bv. specifieke doelgroepen).

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Heerenveen (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de gestelde doelen uit de Woonvisie?
 • Wat is de balans van de woonvisie na 5 jaar op de woningmarkt?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Is de informatievoorziening dusdanig toereikend geweest om te kunnen bijsturen en de kaders te kunnen bijstellen?
 • Hoe zou de raad hiervoor in de toekomst verbetering in kunnen brengen?
 • Hoe kan de raad uitvoering geven aan zijn controlerende taak bij de gemaakte prestatieafspraken met de corporaties?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze is de raad op de hoogte gehouden van de resultaten en realiseren van de doelstellingen uit de Woonvisie?
 • Is deze informatievoorziening dusdanig toereikend geweest om te kunnen bijsturen en de kaders te kunnen bijstellen?
 • Hoe zou de raad hiervoor in de toekomst verbetering in kunnen brengen?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe is uitvoering gegeven aan de Woonvisie 2015-2020?
 • Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de gestelde doelen uit de Woonvisie?

Prestatieafspraken

 • Hoe kan de raad uitvoering geven aan zijn controlerende taak bij de gemaakte prestatieafspraken met de corporaties?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

 • Zijn de effecten van subdoelen zoals doorstroom en leegstand zichtbaar?

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In welke mate heeft de gemeente Heerenveen de doelen uit de Woonvisie 2015-2020 bereikt?
 • Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de gestelde doelen uit de Woonvisie?

Effectiviteit Woonbeleid

 • Zijn de effecten van subdoelen zoals doorstroom en leegstand zichtbaar?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Heusden (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Voldoet de meest recente woonvisie aan de nieuwe Woningwet 2015?
 • In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de nieuwe Woningwet 2015?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisie en het daaropvolgende beleid tot stand gekomen? Is de vorige woonvisie geëvalueerd? Wat was de rol van de gemeenteraad?
 • Welke ambities zijn in de meest recente woonvisie van Heusden geformuleerd, tot welke taakstellingen heeft dat geleid en zijn deze ambities en taakstellingen tussentijds aangepast?
 • Is de huisvestingsverordening en zijn de prestatieafspraken geënt op de vastgestelde woonvisie?
 • Is de woonvisie voldoende duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente met betrekking tot het beleidsterrein wonen?
 • Is de woonvisie voldoende afgestemd op en in lijn met andere beleidsdoelen van de gemeente? Meer specifiek: het beleid inzake wonen-zorg-welzijn en de structuurvisie voor Heusden.
 • Is de (concept)woonvisie onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en informatie met betrekking tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen? Expliciete aandachtspunten zijn daarbij: demografische prognoses (landelijk, Langstraat en gemeente Heusden), recente ontwikkelingen op de woningmarkt, afstemming geprognosticeerde woningbehoefte en het aanbod, waaronder van sociale woningbouw (huur- en starterswoningen en seniorenwoningen), afstemming binnen de regionale woningmarkt, aandacht voor bijzondere groepen (statushouders, effecten extramuralisering, vergrijzing en wonen-zorg-welzijn).
 • Voldoet de meest recente woonvisie aan de nieuwe Woningwet 2015?
 • In hoeverre zijn de ambities in de meest recente woonvisie en bijbehorende taakstellingen tot dusverre gerealiseerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisie en het daaropvolgende beleid tot stand gekomen? Is de vorige woonvisie geëvalueerd? Wat was de rol van de gemeenteraad?

Kaderstellende rol

 • Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisie en het daaropvolgende beleid tot stand gekomen? Is de vorige woonvisie geëvalueerd? Wat was de rol van de gemeenteraad?
 • In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de nieuwe Woningwet 2015?

Controlerende rol

 • Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisie en het daaropvolgende beleid tot stand gekomen? Is de vorige woonvisie geëvalueerd? Wat was de rol van de gemeenteraad?
 • Hoe heeft de gemeenteraad de realisatie van de woonvisie gemonitord en bijgestuurd?
 • In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de nieuwe Woningwet 2015?

Monitoring

 • Hoe heeft de gemeenteraad de realisatie van de woonvisie gemonitord en bijgestuurd?

Evaluatie/onderzoek

'- Hoe wordt toezicht gehouden op de uitvoering van de woonvisie (regio, provincie)?

Informatievoorziening sturing

 • Is de (concept)woonvisie onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en informatie met betrekking tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen? Expliciete aandachtspunten zijn daarbij: demografische prognoses (landelijk, Langstraat en gemeente Heusden), recente ontwikkelingen op de woningmarkt, afstemming geprognosticeerde woningbehoefte en het aanbod, waaronder van sociale woningbouw (huur- en starterswoningen en seniorenwoningen), afstemming binnen de regionale woningmarkt, aandacht voor bijzondere groepen (statushouders, effecten extramuralisering, vergrijzing en wonen-zorg-welzijn).

Informatievoorziening kaderstelling

 • Is de (concept)woonvisie onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en informatie met betrekking tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen? Expliciete aandachtspunten zijn daarbij: demografische prognoses (landelijk, Langstraat en gemeente Heusden), recente ontwikkelingen op de woningmarkt, afstemming geprognosticeerde woningbehoefte en het aanbod, waaronder van sociale woningbouw (huur- en starterswoningen en seniorenwoningen), afstemming binnen de regionale woningmarkt, aandacht voor bijzondere groepen (statushouders, effecten extramuralisering, vergrijzing en wonen-zorg-welzijn).

Informatievoorziening controle

 • Hoe is de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de realisatie van de taakstelling in de woonvisie vormgegeven?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Is de woonvisie voldoende duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente met betrekking tot het beleidsterrein wonen?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe worden externe partijen (corporaties, huurdersverenigingen, belangengroepen) betrokken bij de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid?

Prestatieafspraken

 • Is de huisvestingsverordening en zijn de prestatieafspraken geënt op de vastgestelde woonvisie?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • In hoeverre zijn de ambities in de meest recente woonvisie en bijbehorende taakstellingen tot dusverre gerealiseerd?

Resultaat Woonbeleid

 • In hoeverre zijn de ambities in de meest recente woonvisie en bijbehorende taakstellingen tot dusverre gerealiseerd?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Hillegom en Lisse (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welk beleid hebben Hillegom en Lisse geformuleerd in hun woonvisies?
 • Hoe zijn de beleidsdoelstellingen vertaald in concrete maatregelen?
 • Hoe hebben de gemeenten de begrippen ‘starters’ en ‘starterswoningen’ gedefinieerd?
 • In hoeverre worden jongeren en starters als samenwerkingspartner betrokken bij het beleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe hebben de gemeenten de begrippen ‘starters’ en ‘starterswoningen’ gedefinieerd?

Kaderstellende rol

 • Hoe hebben de gemeenten de begrippen ‘starters’ en ‘starterswoningen’ gedefinieerd?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe worden de raden van de gemeenten Hillegom en Lisse geïnformeerd?

Informatievoorziening controle

 • Hoe worden de raden van de gemeenten Hillegom en Lisse geïnformeerd?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Hoe zijn de beleidsdoelstellingen vertaald in concrete maatregelen?
 • Welke criteria worden gehanteerd bij aanvragen voor startersleningen?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe functioneert de starterslening?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • In hoeverre worden jongeren en starters als samenwerkingspartner betrokken bij het beleid?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • In hoeverre sluit het aanbod aan op de behoefte onder starters?

Doelgroepen

 • In hoeverre worden jongeren en starters als samenwerkingspartner betrokken bij het beleid?
 • In hoeverre bereikt het beleid rond starterswoningen de doelgroep?
 • In hoeverre sluit het aanbod aan op de behoefte onder starters?
 • Hoeveel starterswoningen zijn er gerealiseerd en wie hebben daarvan geprofiteerd?

Kwantiteit woningvoorraad

 • Hoeveel starterswoningen zijn er gerealiseerd en wie hebben daarvan geprofiteerd?

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Hoeveel starterswoningen zijn er gerealiseerd en wie hebben daarvan geprofiteerd?

Resultaat Woonbeleid

 • In hoeverre sluit het aanbod aan op de behoefte onder starters?
 • Wat is het resultaat van het bouwbeleid?

Effectiviteit Woonbeleid

 • In hoeverre bereikt het beleid rond starterswoningen de doelgroep?
 • Hoeveel starterswoningen zijn er gerealiseerd en wie hebben daarvan geprofiteerd?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Hoogeveen (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Hoe wordt in de gemeente Hoogeveen beleidsmatig invulling gegeven aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en in hoeverre is dit beleid in overeenstemming met wet- en regelgeving?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe wordt in de gemeente Hoogeveen beleidsmatig invulling gegeven aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en in hoeverre is dit beleid in overeenstemming met wet- en regelgeving?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre en op welke wijze wordt er verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de huisvesting van statushouders?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • In hoeverre en op welke wijze wordt er verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de huisvesting van statushouders?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze verloopt het proces van huisvesting van statushouders en in hoeverre is dit in overeenstemming met het beleid dat hiervoor is vastgesteld door de gemeente en de afspraken die hierover zijn gemaakt met andere partijen?

Uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze verloopt het proces van huisvesting van statushouders en in hoeverre is dit in overeenstemming met het beleid dat hiervoor is vastgesteld door de gemeente en de afspraken die hierover zijn gemaakt met andere partijen?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Hoe verloopt de samenwerking van de gemeente Hoogeveen met het COA, Vluchtelingenwerk, SWW en woningcorporaties bij de huisvesting en van statushouders en hoe wordt deze samenwerking door de verschillende partijen ervaren?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Wat zijn de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de huisvesting van statushouders en in hoeverre doen deze zich voor in de gemeente Hoogeveen?

Effectiviteit Woonbeleid

 • Wat zijn de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de huisvesting van statushouders en in hoeverre doen deze zich voor in de gemeente Hoogeveen?
 • In hoeverre verloopt de huisvesting van statushouders doelmatig en doeltreffend?

Efficiëntie Woonbeleid

 • In hoeverre verloopt de huisvesting van statushouders doelmatig en doeltreffend?

Koggenland (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe ziet het woonbeleid van de gemeente Koggenland er, zowel in het algemeen als specifiek met betrekking tot CPO, uit?
 • Ligt aan dit woonbeleid een analyse ten grondslag?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Welke besluiten hebben het college en de raad genomen om doelen van woonbeleid te stimuleren? Over welke projecten heeft besluitvorming plaatsgevonden?
 • Op welke manier is de uitvoering van de doelstelling van een gevarieerde woningvoorraad geborgd in de gemeente?
 • Op welke manier stuurt en beïnvloedt de gemeente de doelstelling van gevarieerde woningbouw?

Kaderstellende rol

 • Welke besluiten hebben het college en de raad genomen om doelen van woonbeleid te stimuleren? Over welke projecten heeft besluitvorming plaatsgevonden?
 • Welke rol speelt de gemeenteraad in het streven naar een gevarieerd woningbouwprogramma? In hoeverre is de raad daarbij door het college geïnformeerd?

Controlerende rol

 • Welke rol speelt de gemeenteraad in het streven naar een gevarieerd woningbouwprogramma? In hoeverre is de raad daarbij door het college geïnformeerd?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Ligt aan dit woonbeleid een analyse ten grondslag?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke rol speelt de gemeenteraad in het streven naar een gevarieerd woningbouwprogramma? In hoeverre is de raad daarbij door het college geïnformeerd?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Op welke manier stuurt en beïnvloedt de gemeente de doelstelling van gevarieerde woningbouw?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Leiden en Leiderdorp (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Lochem (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Beleid en kaderstelling: welke kaders hebben raad en college afgesproken met welke concrete doelen, rollen en mandaten?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Beleid en kaderstelling: welke kaders hebben raad en college afgesproken met welke concrete doelen, rollen en mandaten?
 • Bestuurlijk proces: welke besluiten zijn op basis van de Woonvisie Lochem 2018-2025 genomen (of beargumenteerd afgeweken) en op welke wijze wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de standpunten en besluiten van het college van B&W (de portefeuillehouder)?

Kaderstellende rol

 • Beleid en kaderstelling: welke kaders hebben raad en college afgesproken met welke concrete doelen, rollen en mandaten?
 • Bestuurlijk proces: welke besluiten zijn op basis van de Woonvisie Lochem 2018-2025 genomen (of beargumenteerd afgeweken) en op welke wijze wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de standpunten en besluiten van het college van B&W (de portefeuillehouder)?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Bestuurlijk proces: welke besluiten zijn op basis van de Woonvisie Lochem 2018-2025 genomen (of beargumenteerd afgeweken) en op welke wijze wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de standpunten en besluiten van het college van B&W (de portefeuillehouder)?

Informatievoorziening controle

 • Bestuurlijk proces: welke besluiten zijn op basis van de Woonvisie Lochem 2018-2025 genomen (of beargumenteerd afgeweken) en op welke wijze wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de standpunten en besluiten van het college van B&W (de portefeuillehouder)?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Resultaten en uitvoering: in hoeverre zijn de gestelde doelen bereikt? Zijn er omstandigheden of redenen waarom beoogde resultaten niet zijn bereikt?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Resultaten en uitvoering: in hoeverre zijn de gestelde doelen bereikt? Zijn er omstandigheden of redenen waarom beoogde resultaten niet zijn bereikt?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Maastricht (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat zijn de beleidsdoelen van het woonbeleid van de gemeente Maastricht en op welke uitgangspunten zijn deze gebaseerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Heeft het college zicht op de verwachte en gerealiseerde effectiviteit van de instrumenten en op welke wijze rapporteert het college hierover aan de raad?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze maakt Maastricht gebruik van de instrumenten die haar ter beschikking staan om haar woonbeleid te realiseren?

Uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze maakt Maastricht gebruik van de instrumenten die haar ter beschikking staan om haar woonbeleid te realiseren?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Heeft het college zicht op de verwachte en gerealiseerde effectiviteit van de instrumenten en op welke wijze rapporteert het college hierover aan de raad?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Medemblik (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe is de woonvisie tot stand gekomen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe is de woonvisie tot stand gekomen?
 • Hoe zijn de prestatieafspraken tot stand gekomen?

Kaderstellende rol

 • Hoe is de woonvisie tot stand gekomen?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

 • Worden de doelen van de woonvisie m.b.t. prestatieafspraken gehaald?
 • Worden de prestatieafspraken gehaald?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Worden de doelen van de woonvisie m.b.t. prestatieafspraken gehaald?
 • Worden de prestatieafspraken gehaald?

Resultaat Woonbeleid

 • Worden de doelen van de woonvisie m.b.t. prestatieafspraken gehaald?
 • Worden de prestatieafspraken gehaald?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Meijerijstad (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • In welke mate voldoen de meest recente woonvisies van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel aan de Woningwet 2015?
 • In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de Woningwet 2015?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke ambities zijn in de meest recente woonvisies van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel geformuleerd, tot welke taakstellingen heeft dat geleid en in hoeverre zijn deze ambities en taakstellingen tussentijds aangepast?
 • In welke mate voldoen de meest recente woonvisies van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel aan de Woningwet 2015?
 • In hoeverre zijn de meest recente woonvisies en bijbehorende taakstellingen in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel gerealiseerd?
 • Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisies en het daarop volgende beleid in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot stand gekomen en wat was de rol van de raden daarbij?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe is de relatie tussen raden en colleges in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel?

Kaderstellende rol

 • In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de Woningwet 2015?
 • Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisies en het daarop volgende beleid in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot stand gekomen en wat was de rol van de raden daarbij?
 • Hoe is de relatie tussen raden en colleges in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in het kader van het bovenstaande?

Controlerende rol

 • Welke ambities zijn in de meest recente woonvisies van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel geformuleerd, tot welke taakstellingen heeft dat geleid en in hoeverre zijn deze ambities en taakstellingen tussentijds aangepast?
 • In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de Woningwet 2015?
 • Hoe hebben de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel de realisatie van de meest recente woonvisies gemonitord en bijgestuurd?
 • Hoe kunnen de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel de realisatie van de ambities in de woonvisies monitoren en (bij)sturen?
 • Hoe is de relatie tussen raden en colleges in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in het kader van het bovenstaande?

Monitoring

 • Hoe hebben de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel de realisatie van de meest recente woonvisies gemonitord en bijgestuurd?
 • Hoe kunnen de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel de realisatie van de ambities in de woonvisies monitoren en (bij)sturen?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke informatie is de raden ter beschikking gesteld bij de totstandkoming van de meest recente woonvisies en daaropvolgend geformuleerde taakstellingen en hoe is de informatievoorziening over de realisatie van de ambities in die woonvisies vormgegeven?

Informatievoorziening controle

 • Welke informatie is de raden ter beschikking gesteld bij de totstandkoming van de meest recente woonvisies en daaropvolgend geformuleerde taakstellingen en hoe is de informatievoorziening over de realisatie van de ambities in die woonvisies vormgegeven?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • In hoeverre zijn de meest recente woonvisies en bijbehorende taakstellingen in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel gerealiseerd?

Resultaat Woonbeleid

 • In hoeverre zijn de meest recente woonvisies en bijbehorende taakstellingen in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel gerealiseerd?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Meijerijstad (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat zijn de ambities en doelen van het gemeentelijk woningbouwbeleid?
 • Wat is het (voorgenomen) beleid van de gemeente Meierijstad?
 • Wat is het (potentieel) gemeentelijk instrumentarium om te sturen op de woningbouwopgave?
 • Wat zijn aanknopingspunten voor de gemeente Meierijstad om het woningbouwbeleid, de inzet van het instrumentarium en de rol in het netwerk te verbeteren?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wat is de rol van de gemeente binnen het netwerk om de woningbouwopgave voor de gemeente te realiseren en hoe geeft de gemeente die rol vorm?

Kaderstellende rol

 • Wat is de rol van de gemeente binnen het netwerk om de woningbouwopgave voor de gemeente te realiseren en hoe geeft de gemeente die rol vorm?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Wat kan Meierijstad leren van andere gemeenten om te voldoen aan de woningbouwopgave en op welke wijze kunnen deze (snel) worden toegepast?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke organisaties/groepen vormen het netwerk waarbinnen de realisatie van de woningbouwopgave in Meierijstad plaatsvindt?
 • Wat is de rol van de gemeente binnen het netwerk om de woningbouwopgave voor de gemeente te realiseren en hoe geeft de gemeente die rol vorm?
 • Wat zijn aanknopingspunten voor de gemeente Meierijstad om het woningbouwbeleid, de inzet van het instrumentarium en de rol in het netwerk te verbeteren?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten worden door de gemeente Meierijstad ingezet en in hoeverre worden deze adequaat ingezet?
 • Wat is het (potentieel) gemeentelijk instrumentarium om te sturen op de woningbouwopgave?
 • Wat is de rol van de gemeente binnen het netwerk om de woningbouwopgave voor de gemeente te realiseren en hoe geeft de gemeente die rol vorm?
 • Wat zijn aanknopingspunten voor de gemeente Meierijstad om het woningbouwbeleid, de inzet van het instrumentarium en de rol in het netwerk te verbeteren?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Wat zijn aanknopingspunten voor de gemeente Meierijstad om het woningbouwbeleid, de inzet van het instrumentarium en de rol in het netwerk te verbeteren?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Nijkerk (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Wat kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk ten aanzien van de dienstverlening verwachten (Servicenormen in kwaliteitshandvest, wettelijke normen)?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke doelen heeft de gemeente Nijkerk ten aanzien van dienstverlening op het gebied van bouwen en wonen en woonomgeving?
 • Zijn de doelstellingen meetbaar gemaakt?
 • Wat kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk ten aanzien van de dienstverlening verwachten (Servicenormen in kwaliteitshandvest, wettelijke normen)?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Hoe worden de servicenormen gemonitord en teruggekoppeld in de organisatie?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe worden de servicenormen gemonitord en teruggekoppeld in de organisatie?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre ligt de verklaring van de achterblijvende dienstverlening ten opzichte van het landelijke gemiddelde in:
 • de organisatiestructuur van zelfsturende teams; de personele bezetting.
 • de gebruikersvriendelijkheid van de digitale dienstverlening (website); de toegankelijkheid van informatie.

Uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre ligt de verklaring van de achterblijvende dienstverlening ten opzichte van het landelijke gemiddelde in:
 • het aanvraagproces.
 • de communicatie en informatievoorziening.
 • de (snelheid van) afhandeling van de aanvraag/melding.
 • de verwachtingen van inwoners.
 • de klantvriendelijkheid en klantgerichtheid van de medewerkers.
 • overige ontwikkelingen welke van invloed zijn (geweest) op de dienstverlening van de gemeente Nijkerk.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In hoeverre heeft de gemeente de doelen bereikt ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van bouwen en wonen en woonomgeving?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Nijkerk (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de Woonvisie?
 • Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In welke mate heeft de gemeente Nijkerk de doelstellingen uit de Woonvisie 2015 bereikt?
 • Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Nunspeet en Oldebroek (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Welke gevolgen heeft de nieuwe Omgevingswet voor het woonbeleid?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe is de Woonvisie en het daarop gebaseerde beleid tot stand gekomen en welke belanghebbenden waren hierbij betrokken en vanuit welke rol?
 • In hoeverre is het woonbeleid adaptief geweest? Is er ingespeeld op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van visie en/of maatregelen in het woonbeleid?
 • Wat zijn de belangrijkste trends die van invloed zijn op de woningmarktopgaven voor de komende jaren? Wat betekenen deze trends voor de toekomstige rolinvulling van de gemeenteraad voor het woonbeleid?
 • Wat zijn de door de gemeente Nunspeet gestelde beleidsdoelen in het woonbeleid, zoals vastgelegd in de Woonvisie?
 • In welke mate zijn de gestelde doelen in de periode 2014 tot en met 2020 gerealiseerd?
 • Welke instrumenten zijn ingezet om de doelstellingen te bereiken?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre is het woonbeleid adaptief geweest? Is er ingespeeld op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van visie en/of maatregelen in het woonbeleid?

Kaderstellende rol

 • In hoeverre is het woonbeleid adaptief geweest? Is er ingespeeld op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van visie en/of maatregelen in het woonbeleid?
 • Wat zijn de belangrijkste trends die van invloed zijn op de woningmarktopgaven voor de komende jaren? Wat betekenen deze trends voor de toekomstige rolinvulling van de gemeenteraad voor het woonbeleid?
 • Welke (sturings)instrumenten heeft de gemeenteraad tot zijn beschikking op het terrein van wonen en in hoeverre zet de gemeenteraad deze in?
 • Welke effecten van het toepassen van deze sturingsinstrumenten zijn te constateren?
 • Heeft de gemeenteraad adequaat zijn kaderstellende en controlerende rol kunnen vervullen?

Controlerende rol

 • Welke (sturings)instrumenten heeft de gemeenteraad tot zijn beschikking op het terrein van wonen en in hoeverre zet de gemeenteraad deze in?
 • Welke effecten van het toepassen van deze sturingsinstrumenten zijn te constateren?
 • Heeft de gemeenteraad adequaat zijn kaderstellende en controlerende rol kunnen vervullen?

Monitoring

 • Met welke partijen wordt rondom het woonbeleid samengewerkt, welke (contractuele) afspraken liggen hieraan ten grondslag en op welke manier worden resultaten gemonitord?

Evaluatie/onderzoek

 • Wat zijn de belangrijkste trends die van invloed zijn op de woningmarktopgaven voor de komende jaren?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke (kaderstellende) informatie heeft de gemeenteraad ontvangen en op welk moment?

Informatievoorziening controle

 • Hoe is de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van het woonbeleid?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten zijn ingezet om de doelstellingen te bereiken?
 • Doen zich knelpunten voor bij de uitvoering van het beleid en zo ja, welke zijn dat?
 • Welke leerpunten zijn er om vertraging in de uitvoering van het woonbeleid te voorkomen?

Prestatieafspraken

 • Welke regionale afspraken zijn er gemaakt ten aanzien van het woonbeleid?
 • Met welke partijen wordt rondom het woonbeleid samengewerkt, welke (contractuele) afspraken liggen hieraan ten grondslag en op welke manier worden resultaten gemonitord?

Samenwerking

 • Met welke partijen wordt rondom het woonbeleid samengewerkt, welke (contractuele) afspraken liggen hieraan ten grondslag en op welke manier worden resultaten gemonitord?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In welke mate zijn de gestelde doelen in de periode 2014 tot en met 2020 gerealiseerd?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Olst-Wijhe (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat zijn de door de gemeente gestelde beleidsdoelen?
 • Hoe is de woonvisie en het daarop gebaseerde beleid tot stand gekomen en welke belanghouders waren hierbij betrokken vanuit welke rol?
 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente op het vlak van het woonbeleid gekozen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe is de woonvisie en het daarop gebaseerde beleid tot stand gekomen en welke belanghouders waren hierbij betrokken vanuit welke rol?
 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente op het vlak van het woonbeleid gekozen?
 • Geven de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad invulling aan de gekozen rolopvatting?
 • In hoeverre is er aanleiding de uitvoeringsagenda bij te stellen?

Kaderstellende rol

 • Hoe is de woonvisie en het daarop gebaseerde beleid tot stand gekomen en welke belanghouders waren hierbij betrokken vanuit welke rol?
 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente op het vlak van het woonbeleid gekozen?
 • Welke sturingsmogelijkheden (of knoppen om aan te draaien) heeft de gemeenteraad ingezet?
 • Heeft de gemeenteraad adequaat zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol kunnen vervullen?

Controlerende rol

 • Welke sturingsmogelijkheden (of knoppen om aan te draaien) heeft de gemeenteraad ingezet?
 • Heeft de gemeenteraad adequaat zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol kunnen vervullen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe is de gemeenteraad geïnformeerd in de periode 2016-2018?

Informatievoorziening controle

 • Hoe is de gemeenteraad geïnformeerd in de periode 2016-2018?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Wat is er afgesproken in de uitvoeringsagenda Woonvisie 2016-2020?
 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente op het vlak van het woonbeleid gekozen?
 • Welke actoren hebben bijgedragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen?
 • In hoeverre is er aanleiding de uitvoeringsagenda bij te stellen?

Uitvoering Woonbeleid

 • Wat is er afgesproken in de uitvoeringsagenda Woonvisie 2016-2020?
 • Wat is er uitgevoerd c.q. hoe ver staan we eind 2018? En wat zijn hiervoor de achterliggende redenen?
 • Geven de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad invulling aan de gekozen rolopvatting?

Prestatieafspraken

 • Welke (regionale) prestatieafspraken zijn gemaakt en in hoeverre werkt het lokale woonbeleid door in de gemaakte prestatieafspraken?
 • Wat is er uitgevoerd c.q. hoe ver staan we eind 2018? En wat zijn hiervoor de achterliggende redenen?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Wat is er uitgevoerd c.q. hoe ver staan we eind 2018? En wat zijn hiervoor de achterliggende redenen?

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • In welke mate zijn de beleidsdoelstellingen in de gemeente effectief en efficiënt gerealiseerd?

Efficiëntie Woonbeleid

 • In welke mate zijn de beleidsdoelstellingen in de gemeente effectief en efficiënt gerealiseerd?

Ommen (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat is het beleidskader en welke doelen zijn geformuleerd voor het woonbeleid en in het specifieke geval van voldoende aanbod aan sociale woningen en koopwoningen voor de verschillende doelgroepen zoals de starters?
 • Hoe zijn de doelen in de woonvisie en de uitwerking daarvan in het woningbouwprogramma gerelateerd aan de bredere gemeentelijke beleidswensen en aan de lokale woningmarkt?
 • Zijn de doelstellingen en daarmee ook de taakstellingen omgezet in uitvoeringsprogramma’s en prestatieafspraken met derden als woningcorporaties?
 • Hoe is de betrokkenheid en invloed van andere organisaties geweest bij het opstellen van het beleid, zoals de markt, corporaties, vastgoedbedrijven, makelaars en woningzoekende inwoners van Ommen?
 • Hoe wordt het beleid periodiek gemonitord en geëvalueerd?
 • Houden de woningcorporaties rekening met de doelen die de gemeente gesteld heeft? (Welke afspraken zijn er gemaakt en op welke wijze vindt afstemming en verant- woording plaats?)

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Welke (sturings-)instrumenten heeft de gemeente ingezet om zijn ambities ten aanzien van het woningaanbod te realiseren? Welke alternatieve sturingsinstrumenten zijn voorhanden?
 • Zijn er afspraken gemaakt tussen de raad en het college zodat duidelijk is wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn? (Daardoor wordt de rol van de raad in de verschillende processtappen helder en is voor iedereen duidelijk wat van de raad verwacht kan worden).

Kaderstellende rol

 • Is de raad in staat om op het gebied van het woonbeleid het proces op hoofdlijnen te sturen en daar waar nodig bij te sturen? Weet de raad wanneer zij wel invloed en wanneer zij geen invloed kan uitoefenen?
 • Hoe kan de raad ervoor zorgen dat zij vo doende sturing houdt op een goed woningaanbod?
 • Welke instrumenten heeft de raad om goed te kunnen sturen op het woonbeleid?
 • Ontbreken er instrumenten en zo ja welke?
 • Zijn er afspraken gemaakt tussen de raad en het college zodat duidelijk is wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn? (Daardoor wordt de rol van de raad in de verschillende processtappen helder en is voor iedereen duidelijk wat van de raad verwacht kan worden).

Controlerende rol

 • Is de raad in staat om op het gebied van het woonbeleid het proces op hoofdlijnen te sturen en daar waar nodig bij te sturen? Weet de raad wanneer zij wel invloed en wanneer zij geen invloed kan uitoefenen?
 • Hoe kan de raad ervoor zorgen dat zij voldoende sturing houdt op een goed woningaanbod?
 • Hoe heeft de raad gestuurd op het behalen van de doelstellingen?
 • Welke instrumenten heeft de raad om goed te kunnen sturen op het woonbeleid?
 • Ontbreken er instrumenten en zo ja welke?
 • Zijn er afspraken gemaakt tussen de raad en het college zodat duidelijk is wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn? (Daardoor wordt de rol van de raad in de verschillende processtappen helder en is voor iedereen duidelijk wat van de raad verwacht kan worden).

Monitoring

 • Hoe wordt het beleid periodiek gemonitord en geëvalueerd?
 • Hoe vindt de monitoring plaats van de behaalde resultaten van de taakstellingen en op welke wijze wordt de raad geïnformeerd?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe wordt het beleid periodiek gemonitord en geëvalueerd?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Wordt de raad tijdig geïnformeerd? (Bij niet tijdige informatie wordt de raad op afstand gezet) Weet de raad bijvoorbeeld wat het planningsproces op hoofdlijnen is bij concrete bouwplannen?

Informatievoorziening controle

 • Wordt de raad tijdig geïnformeerd? (Bij niet tijdige informatie wordt de raad op afstand gezet) Weet de raad bijvoorbeeld wat het planningsproces op hoofdlijnen is bij concrete bouwplannen?
 • Hoe vindt de monitoring plaats van de behaalde resultaten van de taakstellingen en op welke wijze wordt de raad geïnformeerd?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Zijn de doelstellingen en daarmee ook de taakstellingen omgezet in uitvoeringsprogramma’s en prestatieafspraken met derden als woningcorporaties?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke (sturings-)instrumenten heeft de gemeente ingezet om zijn ambities ten aanzien van het woningaanbod te realiseren? Welke alternatieve sturingsinstrumenten zijn voorhanden?
 • Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan het woonbeleid ook i.r.t. andere partijen binnen en buiten de gemeente?
 • Houden de woningcorporaties rekening met de doelen die de gemeente gesteld heeft? (Welke afspraken zijn er gemaakt en op welke wijze vindt afstemming en verant- woording plaats?)

Prestatieafspraken

 • Zijn de doelstellingen en daarmee ook de taakstellingen omgezet in uitvoeringsprogramma’s en prestatieafspraken met derden als woningcorporaties?
 • Houden de woningcorporaties rekening met de doelen die de gemeente gesteld heeft? (Welke afspraken zijn er gemaakt en op welke wijze vindt afstemming en verant- woording plaats?)

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • Wat is het beleidskader en welke doelen zijn geformuleerd voor het woonbeleid en in het specifieke geval van voldoende aanbod aan sociale woningen en koopwoningen voor de verschillende doelgroepen zoals de starters?

Sociale koopwoningen

 • Wat is het beleidskader en welke doelen zijn geformuleerd voor het woonbeleid en in het specifieke geval van voldoende aanbod aan sociale woningen en koopwoningen voor de verschillende doelgroepen zoals de starters?

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • Wat is het beleidskader en welke doelen zijn geformuleerd voor het woonbeleid en in het specifieke geval van voldoende aanbod aan sociale woningen en koopwoningen voor de verschillende doelgroepen zoals de starters?

Doelgroepen

 • Wat is het beleidskader en welke doelen zijn geformuleerd voor het woonbeleid en in het specifieke geval van voldoende aanbod aan sociale woningen en koopwoningen voor de verschillende doelgroepen zoals de starters?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Zijn de doelen bereikt?
 • In hoeverre is het al dan niet realiseren van de doelen een gevolg van het beleid?
 • Wat zijn andere oorzaken van het eventueel niet realiseren van de doelstellingen?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Oosterhout (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Oosterhout gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?
 • In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?
 • In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?
 • Over welke randvoorwaarden met betrekking tot huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving dient de gemeente Oosterhout te beschikken, zodat ouderen er zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een op ouderen toegesneden woningvoorraad?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een voor ouderen geschikte woonomgeving (fysiek en sociaal)?
 • In hoeverre is het beleid van de gemeente Oosterhout gericht op toereikende voorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning van ouderen?
 • Wijze van samenwerking, afstemming en samenhang in het beleid rond langer zelfstandig wonen.
 • In hoeverre wordt het gemeentelijk ouderenbeleid gekenmerkt door samenhang, afstemming en samenwerking?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Oosterhout gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Oosterhout gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Oosterhout gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Wijze van samenwerking, afstemming en samenhang in het beleid rond langer zelfstandig wonen.
 • In hoeverre wordt het gemeentelijk ouderenbeleid gekenmerkt door samenhang, afstemming en samenwerking?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Over welke randvoorwaarden met betrekking tot huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving dient de gemeente Oosterhout te beschikken, zodat ouderen er zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een op ouderen toegesneden woningvoorraad?
 • In hoeverre is het beleid gericht op een voor ouderen geschikte woonomgeving (fysiek en sociaal)?
 • In hoeverre is het beleid van de gemeente Oosterhout gericht op toereikende voorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning van ouderen?
 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Oosterhout gekenmerkt door periodieke evaluatie en herijking?
 • In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?
 • In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?

Efficiëntie Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen?
 • In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?

Opmeer (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe is de woonvisie tot stand gekomen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe is de woonvisie tot stand gekomen?
 • Hoe zijn de prestatieafspraken tot stand gekomen?

Kaderstellende rol

 • Hoe is de woonvisie tot stand gekomen?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

 • Worden de doelen van de woonvisie m.b.t. prestatieafspraken gehaald?
 • Worden de prestatieafspraken gehaald?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Worden de doelen van de woonvisie m.b.t. prestatieafspraken gehaald?
 • Worden de prestatieafspraken gehaald?

Resultaat Woonbeleid

 • Worden de doelen van de woonvisie m.b.t. prestatieafspraken gehaald?
 • Worden de prestatieafspraken gehaald?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Purmerend en Beemster (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke doelen hebben Purmerend en Beemster zich gesteld ten aanzien van het woonbeleid?
 • Welke kaders en actoren spelen een rol en wordt de geboden ruimte voldoende benut?
 • Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren voor het woonbeleid in Purmerend en Beemster?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke kaders en actoren spelen een rol en wordt de geboden ruimte voldoende benut?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke kaders en actoren spelen een rol en wordt de geboden ruimte voldoende benut?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Welke resultaten heeft de gemeente (via samenwerkingen, woningcorporaties etc.) bereikt ten aanzien van de gestelde doelen (en welke niet)?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Welke resultaten heeft de gemeente (via samenwerkingen, woningcorporaties etc.) bereikt ten aanzien van de gestelde doelen (en welke niet)?
 • Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren voor het woonbeleid in Purmerend en Beemster?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Randstedelijke Rekenkamer (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Wat zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (incl. wettelijk beschikbare instrumenten) van overheden, in het bijzonder de provincie, op het gebied van wonen?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • In hoeverre heeft de provincie zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
 • Wat zijn de doelen van de provincie op het gebied van wonen?

Budget

 • Hoeveel financiële middelen heeft de provincie ingezet om de door haar gestelde doelen te bereiken?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre kan de provincie bijsturen als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen en heeft zij dit gedaan?

Kaderstellende rol

 • Kunnen Provinciale Staten controleren en kaders stellen op basis van de ontvangen informatie over wonen?

Controlerende rol

 • In hoeverre kan de provincie bijsturen als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen en heeft zij dit gedaan?
 • Kunnen Provinciale Staten controleren en kaders stellen op basis van de ontvangen informatie over wonen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

'- In hoeverre heeft de provincie zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Kunnen Provinciale Staten controleren en kaders stellen op basis van de ontvangen informatie over wonen?

Informatievoorziening controle

 • Kunnen Provinciale Staten controleren en kaders stellen op basis van de ontvangen informatie over wonen?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Wat zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (incl. wettelijk beschikbare instrumenten) van overheden, in het bijzonder de provincie, op het gebied van wonen?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten heeft de provincie ingezet om de door haar gestelde doelen te bereiken en welke instrumenten die de provincie tot haar beschikking heeft, heeft zij niet benut? We besteden in ieder geval aandacht aan:
 • de Omgevingsverordening
 • sturing op en bewaken van de regionale samenwerking tussen gemeenten in woonafspraken/-agenda’s
 • subsidieregelingen.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

'- In hoeverre heeft de provincie zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

'- In hoeverre heeft de provincie zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Kwaliteit woningvoorraad

'- In hoeverre heeft de provincie zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Heeft de provincie deze doelen gerealiseerd en zo nee, wat zijn hier de redenen voor?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Rekenkamer Oost-Nederland (2018) (2018)

Rekenkamer Zeeland (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Wat zijn de verantwoordelijkheden, wettelijke taken en bevoegdheden van de Provincie Zeeland op het gebied van wonen?
 • Wat zijn de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van andere overheden en organisaties in Zeeland op gebied van wonen?

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke landelijke uitdagingen en ontwikkelingen zijn er voor de woonmarkt en hoe vertalen die zich naar Zeeland?
 • Welke specifiek Zeeuwse uitdagingen en ontwikkelingen zijn er voor de woonmarkt?
 • Hoe kenmerkt zich de Zeeuwse woonmarkt in termen van tekorten en overschotten?
 • Hoe en in welke beleidsstukken en –documenten is het provinciaal woonbeleid beschreven? En hoe verhouden zich de doelstellingen van de Provincie Zeeland zich tot de doelstellingen van de andere overheden en organisaties? En hoe worden deze op elkaar afgestemd?
 • Welke, door PS vastgestelde beleidsdoelstellingen, instrumenten en budgetten hanteert de Provincie Zeeland op het gebied van wonen? Welke nieuwe beleidsinstrumenten zijn in de maak?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe heeft de provincie het woonbeleid vormgegeven?

Budget

 • Welke, door PS vastgestelde beleidsdoelstellingen, instrumenten en budgetten hanteert de Provincie Zeeland op het gebied van wonen? Welke nieuwe beleidsinstrumenten zijn in de maak?
 • Hoe gaat GS na of de beleidsdoelstellingen op gebied van wonen bereikt worden? En worden deze bereikt binnen de beschikbaar gestelde budgetten? Of kan verwacht worden dat de doelen van de Zeeuwse woonagenda kunnen worden bereikt binnen de gestelde budgetten?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe wordt PS betrokken bij het op- en bijstellen van het woonbeleid en het formuleren van de beleidsdoelstellingen?

Kaderstellende rol

 • Is de informatie aan PS toereikend om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Controlerende rol

 • Hoe wordt PS betrokken bij het op- en bijstellen van het woonbeleid en het formuleren van de beleidsdoelstellingen?

Controlerende rol

 • Is de informatie aan PS toereikend om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Monitoring

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Welke landelijke uitdagingen en ontwikkelingen zijn er voor de woonmarkt en hoe vertalen die zich naar Zeeland?
 • Welke specifiek Zeeuwse uitdagingen en ontwikkelingen zijn er voor de woonmarkt?
 • Hoe kenmerkt zich de Zeeuwse woonmarkt in termen van tekorten en overschotten?
 • Hoe gaat GS na of de beleidsdoelstellingen op gebied van wonen bereikt worden? En worden deze bereikt binnen de beschikbaar gestelde budgetten? Of kan verwacht worden dat de doelen van de Zeeuwse woonagenda kunnen worden bereikt binnen de gestelde budgetten?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke landelijke uitdagingen en ontwikkelingen zijn er voor de woonmarkt en hoe vertalen die zich naar Zeeland?
 • Welke specifiek Zeeuwse uitdagingen en ontwikkelingen zijn er voor de woonmarkt?
 • Hoe kenmerkt zich de Zeeuwse woonmarkt in termen van tekorten en overschotten?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Is de informatie aan PS toereikend om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt PS geïnformeerd over de realisatie van de beleidsdoelstellingen en over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette (en toekomstige) beleidsinstrumenten?

Informatievoorziening controle

 • Is de informatie aan PS toereikend om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Wat zijn de verantwoordelijkheden, wettelijke taken en bevoegdheden van de Provincie Zeeland op het gebied van wonen?
 • Wat zijn de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van andere overheden en organisaties in Zeeland op gebied van wonen?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke, door PS vastgestelde beleidsdoelstellingen, instrumenten en budgetten hanteert de Provincie Zeeland op het gebied van wonen? Welke nieuwe beleidsinstrumenten zijn in de maak?
 • Zijn er beleidsinstrumenten die (nu) niet in Zeeland worden ingezet? En zo ja, waarom niet?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe verloopt de uitvoering van het woonbeleid?

Prestatieafspraken

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • In welke samenwerkingsverbanden participeert de Provincie Zeeland? En hoe vindt de samenwerking in het Zeeuwse plaats en met de andere Provincies plaats?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • Hoe kenmerkt zich de Zeeuwse woonmarkt in termen van tekorten en overschotten?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Hoe kenmerkt zich de Zeeuwse woonmarkt in termen van tekorten en overschotten?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Hoe gaat GS na of de beleidsdoelstellingen op gebied van wonen bereikt worden? En worden deze bereikt binnen de beschikbaar gestelde budgetten? Of kan verwacht worden dat de doelen van de Zeeuwse woonagenda kunnen worden bereikt binnen de gestelde budgetten?

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Hoe gaat GS na of de beleidsdoelstellingen op gebied van wonen bereikt worden? En worden deze bereikt binnen de beschikbaar gestelde budgetten? Of kan verwacht worden dat de doelen van de Zeeuwse woonagenda kunnen worden bereikt binnen de gestelde budgetten?

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Hoe gaat GS het effect van de ingezette beleidsinstrumenten en samenwerkingsverbanden na? En is deze inzet doeltreffend en doelmatig? Of kan van de nieuwe (toekomstige) instrumenten verwacht worden dat ze doeltreffend en doelmatig zijn?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

 • Hoe gaat GS het effect van de ingezette beleidsinstrumenten en samenwerkingsverbanden na? En is deze inzet doeltreffend en doelmatig? Of kan van de nieuwe (toekomstige) instrumenten verwacht worden dat ze doeltreffend en doelmatig zijn?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Ridderkerk (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke ambities en doelstellingen heeft de gemeente voor Wonen geformuleerd?
 • Hoe zijn de ambities vertaald naar een uitvoeringsprogramma?
 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van Wonen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van Wonen?

Sturende rol college

 • Welke afspraken hebben raad en college gemaakt over de informatievoorziening aan de raad omtrent Wonen?

Kaderstellende rol

 • Welke afspraken hebben raad en college gemaakt over de informatievoorziening aan de raad omtrent Wonen?
 • Welke (sturings)instrumenten heeft de gemeenteraad tot zijn beschikking op het terrein van Wonen? In hoeverre zet de gemeenteraad deze instrumenten in?

Controlerende rol

 • Welke (sturings)instrumenten heeft de gemeenteraad tot zijn beschikking op het terrein van Wonen? In hoeverre zet de gemeenteraad deze instrumenten in?

Monitoring

 • Met welke partijen wordt rondom het woonbeleid samengewerkt, welke (contractuele) afspraken liggen hieraan ten grondslag en op welke manier worden resultaten gemonitord?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Welke afspraken hebben raad en college gemaakt over de informatievoorziening aan de raad omtrent Wonen?
 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van Wonen?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Hoe zijn de ambities voor Wonen vertaald naar een uitvoeringsprogramma?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe krijgt de uitvoering van het woonbeleid vorm in de praktijk?
 • Waar staat de gemeente in het realiseren van de ambities en doelstellingen op het gebied van Wonen? Hoe is dat te duiden en te verklaren?
 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van Wonen?

Prestatieafspraken

 • Met welke partijen wordt rondom het woonbeleid samengewerkt, welke (contractuele) afspraken liggen hieraan ten grondslag en op welke manier worden resultaten gemonitord?

Samenwerking

 • Met welke partijen wordt rondom het woonbeleid samengewerkt, welke (contractuele) afspraken liggen hieraan ten grondslag en op welke manier worden resultaten gemonitord?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Waar staat de gemeente in het realiseren van de ambities en doelstellingen op het gebied van Wonen? Hoe is dat te duiden en te verklaren?
 • Welke effecten van het toepassen van de sturingsinstrumenten van de raad zijn te constateren?

Resultaat Woonbeleid

 • Waar staat de gemeente in het realiseren van de ambities en doelstellingen op het gebied van Wonen? Hoe is dat te duiden en te verklaren?
 • Welke effecten van het toepassen van de sturingsinstrumenten van de raad zijn te constateren?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Roosendaal (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Heeft de gemeente een visie ten aanzien van het huisvesten van senioren? Zo ja, hoe is in die visie de doelgroep senioren omschreven?
 • Heeft de gemeente, op basis van haar visie, de actuele marktsituatie en de veranderingen in het zorg- en welzijnsbeleid uitgewerkt in concrete beleidsplannen voor ouderenhuisvesting?
 • Bevatten de beleidsplannen prestaties, zijn deze prestaties SMART geformuleerd?
 • Zijn de relevante samenwerkingspartijen in de beleidsplannen benoemd en zijn hiermee afspraken gemaakt?
 • Bevatten de beleidsplannen sturingsinstrumenten die de gemeente inzet en wordt in de plannen onderbouwd op welke wijze deze kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van beoogde prestaties? In hoeverre zijn en/of worden deze instrumenten daadwerkelijk ingezet?
 • Waar liggen in de gemeente mogelijkheden tot verbetering van het ouderenhuisvestingsbeleid?

Budget

 • Heeft de gemeente financiële kaders gesteld voor de uitvoering van het ouderenhuisvestingsbeleid? Zo ja, hoe zien deze eruit? Heeft er een afweging plaatsgevonden tussen het nut en de noodzaak en de kosten?
 • Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over de financiële kaders en de uitgaven ten aanzien van ouderenhuisvesting?

Begroting/Jaarverslag

 • Heeft de gemeente financiële kaders gesteld voor de uitvoering van het ouderenhuisvestingsbeleid? Zo ja, hoe zien deze eruit? Heeft er een afweging plaatsgevonden tussen het nut en de noodzaak en de kosten?
 • Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over de financiële kaders en de uitgaven ten aanzien van ouderenhuisvesting?

Uitgaven

 • Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over de financiële kaders en de uitgaven ten aanzien van ouderenhuisvesting?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Heeft de gemeenteraad adequaat uitvoering kunnen geven aan zijn kaderstellende en controlerende taken?

Controlerende rol

 • Heeft de gemeenteraad adequaat uitvoering kunnen geven aan zijn kaderstellende en controlerende taken?

Monitoring

 • Werden en worden beoogde prestaties gemonitord en geëvalueerd? Zo ja, vanaf wanneer wordt dit gemonitord en geëvalueerd en wat zijn de conclusies? Zo nee, wat zijn hiervan de redenen?
 • Monitort en evalueert de gemeente in hoeverre het gebruik van de instrumenten bijdraagt tot het bereiken van de beoogde prestaties? Zo nee, wat zijn hiervan de redenen?

Evaluatie/onderzoek

 • Werden en worden beoogde prestaties gemonitord en geëvalueerd? Zo ja, vanaf wanneer wordt dit gemonitord en geëvalueerd en wat zijn de conclusies? Zo nee, wat zijn hiervan de redenen?
 • Monitort en evalueert de gemeente in hoeverre het gebruik van de instrumenten bijdraagt tot het bereiken van de beoogde prestaties? Zo nee, wat zijn hiervan de redenen?

Informatievoorziening sturing

 • In hoeverre heeft de gemeente een actueel beeld van de markt voor ouderenhuisvesting? Hoe ziet het beeld eruit (vraag - aanbod)?
 • In hoeverre heeft de gemeente een actueel beeld van de consequenties van de extramuralisering van lichte zorgbehoevenden en de overheveling van ondersteuningstaken naar de Wmo voor ouderenhuisvesting? Hoe ziet het beeld eruit?

Informatievoorziening kaderstelling

 • In hoeverre heeft de gemeente een actueel beeld van de markt voor ouderenhuisvesting? Hoe ziet het beeld eruit (vraag - aanbod)?
 • In hoeverre heeft de gemeente een actueel beeld van de consequenties van de extramuralisering van lichte zorgbehoevenden en de overheveling van ondersteuningstaken naar de Wmo voor ouderenhuisvesting? Hoe ziet het beeld eruit?
 • Waar liggen hier mogelijkheden tot verbetering van de informatievoorziening richting de gemeenteraad?

Informatievoorziening controle

 • Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over het beleid en de bereikte prestaties ten aanzien van ouderenhuisvesting?
 • Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over de financiële kaders en de uitgaven ten aanzien van ouderenhuisvesting?
 • Waar liggen hier mogelijkheden tot verbetering van de informatievoorziening richting de gemeenteraad?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Bevatten de beleidsplannen sturingsinstrumenten die de gemeente inzet en wordt in de plannen onderbouwd op welke wijze deze kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van beoogde prestaties? In hoeverre zijn en/of worden deze instrumenten daadwerkelijk ingezet?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Zijn de relevante samenwerkingspartijen in de beleidsplannen benoemd en zijn hiermee afspraken gemaakt?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Heeft de gemeente een visie ten aanzien van het huisvesten van senioren? Zo ja, hoe is in die visie de doelgroep senioren omschreven?
 • In hoeverre heeft de gemeente een actueel beeld van de markt voor ouderenhuisvesting? Hoe ziet het beeld eruit (vraag - aanbod)?
 • In hoeverre heeft de gemeente een actueel beeld van de consequenties van de extramuralisering van lichte zorgbehoevenden en de overheveling van ondersteuningstaken naar de Wmo voor ouderenhuisvesting? Hoe ziet het beeld eruit?
 • Heeft de gemeente, op basis van haar visie, de actuele marktsituatie en de veranderingen in het zorg- en welzijnsbeleid uitgewerkt in concrete beleidsplannen voor ouderenhuisvesting?
 • Heeft de gemeente financiële kaders gesteld voor de uitvoering van het ouderenhuisvestingsbeleid? Zo ja, hoe zien deze eruit? Heeft er een afweging plaatsgevonden tussen het nut en de noodzaak en de kosten?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Bevatten de beleidsplannen prestaties, zijn deze prestaties SMART geformuleerd?
 • Is op basis van de beschikbare kennis en documenten aan te geven of beoogde prestaties worden gerealiseerd? Welke verklaringen zijn te geven voor het wel of niet bereiken van beoogde prestaties?
 • Heeft de gemeente de beoogde prestaties gerealiseerd binnen de financiële kaders? Zo nee, wat is/zijn daarvan de reden(en)?

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

 • Heeft de gemeente de beoogde prestaties gerealiseerd binnen de financiële kaders? Zo nee, wat is/zijn daarvan de reden(en)?

Schiedam (2018) (2018)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Beleidscontext: Waaruit bestaat de gemeentelijke gereedschapskist?
 • Op welke wijze is de woonvisie van de gemeente Schiedam tot stand gekomen, welke stakeholders waren hierbij betrokken en wat was de rol van de raden en de vigerende regionale afspraken?
 • In hoeverre voldoet de, voor 2015 opgestelde, Woonvisie van de gemeente aan de Woningwet 2015 en heeft de gemeente hier in haar rol uitvoering aan kunnen geven?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Beleidscontext: Waaruit bestaat de gemeentelijke gereedschapskist?
 • Op welke wijze is de woonvisie van de gemeente Schiedam tot stand gekomen, welke stakeholders waren hierbij betrokken en wat was de rol van de raden en de vigerende regionale afspraken?
 • Wat zijn de door de gemeente gestelde doelen?
 • In hoeverre voldoet de, voor 2015 opgestelde, Woonvisie van de gemeente aan de Woningwet 2015 en heeft de gemeente hier in haar rol uitvoering aan kunnen geven?
 • In hoeverre werkt het lokale woningbouwbeleid door in de gemaakte prestatieafspraken?
 • Welke actoren hebben bijgedragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Op welke wijze is de woonvisie van de gemeente Schiedam tot stand gekomen, welke stakeholders waren hierbij betrokken en wat was de rol van de raden en de vigerende regionale afspraken?

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze is de woonvisie van de gemeente Schiedam tot stand gekomen, welke stakeholders waren hierbij betrokken en wat was de rol van de raden en de vigerende regionale afspraken?

Controlerende rol

 • Heeft de raad adequaat haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol kunnen vervullen?

Monitoring

 • Heeft de raad adequaat haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol kunnen vervullen?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre voldoet de, voor 2015 opgestelde, Woonvisie van de gemeente aan de Woningwet 2015 en heeft de gemeente hier in haar rol uitvoering aan kunnen geven?

Prestatieafspraken

 • In hoeverre werkt het lokale woningbouwbeleid door in de gemaakte prestatieafspraken?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • In welke mate zijn de beleidsdoelstellingen in de gemeente effectief en efficiënt gerealiseerd?

Efficiëntie Woonbeleid

 • In welke mate zijn de beleidsdoelstellingen in de gemeente effectief en efficiënt gerealiseerd?

Sudwest-Fryslan (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welke normen kunnen worden geformuleerd met betrekking tot het lokaal woonbeleid?
 • Hoe zijn de gestelde doelen in het woonbeleid geoperationaliseerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • In hoeverre heeft de gemeente zicht op de verwachte en gerealiseerde effectiviteit van de maatregelen?
 • Op welke wijze wordt over (de effectiviteit van) het woonbeleid gerapporteerd aan de raad?

Informatievoorziening kaderstelling

-- In hoeverre heeft de gemeente zicht op de verwachte en gerealiseerde effectiviteit van de maatregelen?

 • Op welke wijze wordt over (de effectiviteit van) het woonbeleid gerapporteerd aan de raad?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze worden de doelen in het Woonbeleid gerealiseerd?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Op welke wijze worden de doelen in het Woonbeleid gerealiseerd?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Tilburg (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welk beleid (inclusief maatregelen) hebben de gemeente Tilburg en woningcorporaties de afgelopen jaren genomen om vraag naar en aanbod van sociale huur in Tilburg op elkaar af te stemmen, mede in het licht van de leefbaarheid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Welk beleid (inclusief maatregelen) hebben de gemeente Tilburg en woningcorporaties de afgelopen jaren genomen om vraag naar en aanbod van sociale huur in Tilburg op elkaar af te stemmen, mede in het licht van de leefbaarheid?

Kaderstellende rol

 • Welk beleid (inclusief maatregelen) hebben de gemeente Tilburg en woningcorporaties de afgelopen jaren genomen om vraag naar en aanbod van sociale huur in Tilburg op elkaar af te stemmen, mede in het licht van de leefbaarheid?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • Hoe heeft het aanbod aan sociale huur zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld in de gemeente Tilburg?
 • Wat is de huidige en toekomstige vraag naar sociale huur in de gemeente Tilburg?
 • Welk beleid (inclusief maatregelen) hebben de gemeente Tilburg en woningcorporaties de afgelopen jaren genomen om vraag naar en aanbod van sociale huur in Tilburg op elkaar af te stemmen, mede in het licht van de leefbaarheid?
 • Hoe kijken inwoners van de gemeente Tilburg aan tegen vraag naar en aanbod van sociale huur, mede in het
  licht van de leefbaarheid in hun wijk of dorp?

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • Hoe heeft het aanbod aan sociale huur zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld in de gemeente Tilburg?
 • Wat is de huidige en toekomstige vraag naar sociale huur in de gemeente Tilburg?
 • Welk beleid (inclusief maatregelen) hebben de gemeente Tilburg en woningcorporaties de afgelopen jaren genomen om vraag naar en aanbod van sociale huur in Tilburg op elkaar af te stemmen, mede in het licht van de leefbaarheid?
 • Hoe kijken inwoners van de gemeente Tilburg aan tegen vraag naar en aanbod van sociale huur, mede in het
  licht van de leefbaarheid in hun wijk of dorp?

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Uithoorn (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe heeft de gemeente Uithoorn beleid rond huisvesting van arbeidsmigranten georganiseerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wat zijn afspraken die de gemeente heeft gemaakt met deze stakeholders? In hoeverre zijn deze afspraken regionaal afgestemd? Wie houdt de regie erop en monitort de gemaakte afspraken en vorderingen?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Wat zijn afspraken die de gemeente heeft gemaakt met deze stakeholders? In hoeverre zijn deze afspraken regionaal afgestemd? Wie houdt de regie erop en monitort de gemaakte afspraken en vorderingen?

Monitoring

 • Is bekend hoe groot de groep arbeidsmigranten is? Ook in vergelijking tot andere woningzoekenden (bijv. lokale inwoners)?
 • Wat zijn regionale en landelijke ontwikkelingen? Trends?
 • Wat zijn afspraken die de gemeente heeft gemaakt met deze stakeholders? In hoeverre zijn deze afspraken regionaal afgestemd? Wie houdt de regie erop en monitort de gemaakte afspraken en vorderingen?

Evaluatie/onderzoek

 • Is bekend hoe groot de groep arbeidsmigranten is? Ook in vergelijking tot andere woningzoekenden (bijv. lokale inwoners)?
 • Wat zijn regionale en landelijke ontwikkelingen? Trends?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe is enerzijds de communicatie tussen de stakeholders en de gemeente en anderzijds tussen het college en de gemeenteraad?
 • Kan de gemeenteraad op basis van de aangeleverde informatie zijn kaderstellende en controlerende rol op dit beleidsterrein goed waarmaken? Zijn er mogelijke verbeteringen aan te geven voor college en raad?

Informatievoorziening controle

 • Hoe is enerzijds de communicatie tussen de stakeholders en de gemeente en anderzijds tussen het college en de gemeenteraad?
 • Kan de gemeenteraad op basis van de aangeleverde informatie zijn kaderstellende en controlerende rol op dit beleidsterrein goed waarmaken? Zijn er mogelijke verbeteringen aan te geven voor college en raad?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Hoe is de uitvoering georganiseerd en op welke wijze wordt samengewerkt met de belangrijkste stakeholders: werkgevers/uitzendbureaus, arbeidsmigranten en huisvestingsorganisaties?

Uitvoering Woonbeleid

 • Wat is de huidige situatie rond de huisvesting van arbeidsmigranten in Uithoorn?
 • In hoeverre matcht de lokale omvang van de totale groep arbeidsmigranten met de aanwezige (tijdelijke) woningvoorraad?
 • Wat zijn (eventuele) ervaren knelpunten rond de huisvesting van arbeidsmigranten door stakeholders? Welke verbetermogelijkheden zien zij? Wat zijn de ervaringen elders (in de regio en landelijk) met het oplossen van knelpunten?

Prestatieafspraken

 • Wat zijn afspraken die de gemeente heeft gemaakt met deze stakeholders? In hoeverre zijn deze afspraken regionaal afgestemd? Wie houdt de regie erop en monitort de gemaakte afspraken en vorderingen?

Samenwerking

 • Wat zijn afspraken die de gemeente heeft gemaakt met deze stakeholders? In hoeverre zijn deze afspraken regionaal afgestemd? Wie houdt de regie erop en monitort de gemaakte afspraken en vorderingen?
 • Hoe is enerzijds de communicatie tussen de stakeholders en de gemeente en anderzijds tussen het college en de gemeenteraad?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Wat is de huidige situatie rond de huisvesting van arbeidsmigranten in Uithoorn?
 • In hoeverre matcht de lokale omvang van de totale groep arbeidsmigranten met de aanwezige (tijdelijke) woningvoorraad?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Valkenswaard (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Welk beleid is geformuleerd voor starters op de woningmarkt?
 • Welke instrumenten zijn ingezet om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten zijn ingezet om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Welke resultaten zijn behaald met het beleid voor starters op de woningmarkt in de gemeente Valkenswaard in de periode 2014-2020?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Veenendaal (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Welke actuele woningmarktopgaven zijn de afgelopen tijd geagendeerd (hetzij landelijk, regionaal, of lokaal) waarmee toekomstig gemeentelijk woonbeleid rekening dient te houden?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Hoe zijn de gestelde doelen in het woonbeleid geoperationaliseerd?
 • In welke mate zijn de gestelde doelen binnen de gestelde tijd gerealiseerd?
 • In hoeverre is het woonbeleid adaptief geweest?
 • Wat zijn de belangrijkste demografische trends die van invloed zijn op de woningmarktopgaven voor Veenendaal voor de komende jaren?
 • Welke andere actuele woningmarktopgaven zijn de afgelopen tijd geagendeerd (hetzij landelijk, regionaal, of lokaal) waarmee toekomstig gemeentelijk woonbeleid rekening dient te houden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Wat zijn de belangrijkste demografische trends die van invloed zijn op de woningmarktopgaven voor Veenendaal voor de komende jaren?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke maatregelen zijn ingezet om de doelstellingen te bereiken?

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Wat betekenen demografische trends voor de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in Veenendaal?

Kwaliteit woningvoorraad

 • Wat betekenen demografische trends voor de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in Veenendaal?

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In hoeverre is het woonbeleid adaptief geweest?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

 • In welke mate zijn de gestelde doelen binnen de gestelde tijd gerealiseerd?

Veenendaal (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Indien er sprake is van specifiek beleid rond jongerenhuisvesting: waar bestaat dit dan uit? Wat zijn de doelstellingen? Indien er geen specifiek beleid is, welke (algemene) kaders van het woonbeleid hebben betrekking op de doelgroep jongeren?
 • Bestaat er ander beleid gericht op jongeren waarin (in)direct uitspraken worden gedaan over het verbeteren van de woonsituatie en -mogelijkheden voor jongeren?
 • Hoe heeft de gemeente de doelgroep jongeren binnen haar woonbeleid gedefinieerd?
 • Biedt het woonbeleid voor jongeren voldoende scherpte en concrete handvatten voor intern- en extern betrokkenen om de doelstellingen te realiseren?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Welke maatregelen had de gemeente -naast het huidige beleid- nog meer kunnen nemen om de woonsituatie en -mogelijkheden van jongeren te verbeteren?

Kaderstellende rol

 • Welke maatregelen had de gemeente -naast het huidige beleid- nog meer kunnen nemen om de woonsituatie en -mogelijkheden van jongeren te verbeteren?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke maatregelen had de gemeente -naast het huidige beleid- nog meer kunnen nemen om de woonsituatie en -mogelijkheden van jongeren te verbeteren?
 • Biedt het woonbeleid voor jongeren voldoende scherpte en concrete handvatten voor intern- en extern betrokkenen om de doelstellingen te realiseren?

Uitvoering Woonbeleid

 • Biedt het woonbeleid voor jongeren voldoende scherpte en concrete handvatten voor intern- en extern betrokkenen om de doelstellingen te realiseren?
 • In hoeverre is de beleidsinzet ten behoeve van jongeren ten koste gegaan van andere categorieën woningzoekenden?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Indien er geen specifiek beleid is, welke (algemene) kaders van het woonbeleid hebben betrekking
  op de doelgroep jongeren?
 • Bestaat er ander beleid gericht op jongeren waarin (in)direct uitspraken
  worden gedaan over het verbeteren van de woonsituatie en -mogelijkheden
  voor jongeren?
 • In hoeverre is de beleidsinzet ten behoeve van jongeren ten koste gegaan van andere categorieën woningzoekenden?

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • In hoeverre is de beleidsinzet ten behoeve van jongeren ten koste gegaan van andere categorieën woningzoekenden?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Veldhoven (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Is als basis voor het beleid een beleidskader aanwezig voor het wonen in Veldhoven en wordt dit beleidskader periodiek geactualiseerd?
 • Heeft dit beleidskader een integraal karakter en geeft het duidelijk richting aan het te voeren woonbeleid?
 • Zijn de posities en de rollen van de verschillende betrokkenen daarbij in beeld gebracht?
 • Is er sprake van een systematische doorvertaling naar uitvoeringsprogramma's en prestatieafspraken en wie wordt daarover geïnformeerd?
 • Hoe is het samenspel tussen de verschillende interne spelers (raad, college, ambtelijke organisatie) en externe spelers (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, regio) bij zowel de beleidsbepaling als de beleidsuitvoering?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Is er sprake van een systematische doorvertaling naar uitvoeringsprogramma's en prestatieafspraken en wie wordt daarover geïnformeerd?
 • Welke instrumenten worden op welke wijze ingezet om het beleid te realiseren?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten worden op welke wijze ingezet om het beleid te realiseren?
 • Hoe is het samenspel tussen de verschillende interne spelers (raad, college, ambtelijke organisatie) en externe spelers (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, regio) bij zowel de beleidsbepaling als de beleidsuitvoering?

Prestatieafspraken

 • Is er sprake van een systematische doorvertaling naar uitvoeringsprogramma's en prestatieafspraken en wie wordt daarover geïnformeerd?

Samenwerking

 • Hoe is het samenspel tussen de verschillende interne spelers (raad, college, ambtelijke organisatie) en externe spelers (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, regio) bij zowel de beleidsbepaling als de beleidsuitvoering?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • In welke mate wordt het beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Venlo (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat zijn de door de gemeente gestelde beleidsdoelen in de woonvisie?
 • Wat was de kwaliteit van de geformuleerde beleidsdoelstellingen?
 • Welke belanghouders waren bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken betrokken vanuit welke rol?
 • Hoe was de aansluiting tussen lokale woonvisie, uitvoeringsprogramma en prestatieafspraken?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe is het totstandkomingsproces van de woonvisie en het uitvoeringsprogramma verlopen?
 • Hoe is het totstandkomingsproces van de prestatieafspraken verlopen?
 • Voor de inzet van welke beleidsinstrumenten heeft de gemeente in het uitvoeringsprogramma gekozen?

Kaderstellende rol

 • Hoe is het totstandkomingsproces van de woonvisie en het uitvoeringsprogramma verlopen?
 • Voor de inzet van welke beleidsinstrumenten heeft de gemeente in het uitvoeringsprogramma gekozen?

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Hoe is de uitvoering en de monitoring van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken verlopen?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Voor de inzet van welke beleidsinstrumenten heeft de gemeente in het uitvoeringsprogramma gekozen?
 • Hoe was de aansluiting tussen lokale woonvisie, uitvoeringsprogramma en prestatieafspraken?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe is de uitvoering en de monitoring van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken verlopen?
 • Heeft de gemeente de in het uitvoeringsprogramma opgenomen instrumenten optimaal inge-zet?

Prestatieafspraken

 • Hoe is het totstandkomingsproces van de prestatieafspraken verlopen?
 • Welke belanghouders waren bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken betrokken vanuit welke rol?
 • Hoe was de aansluiting tussen lokale woonvisie, uitvoeringsprogramma en prestatieafspraken?
 • Hoe is de uitvoering en de monitoring van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken verlopen?

Samenwerking

 • Welke belanghouders waren bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken betrokken vanuit welke rol?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Voorst (2015) (2015)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • In hoeverre sluiten de afspraken aan bij de prestatievelden uit het BBSH?
 • Hoe werkt de Achtervangregeling?
 • Wat zijn de gemeentelijke risico’s van de Achtervangovereenkomst?
 • Wat is de meerwaarde van de achtervang voor de inwoners van de gemeente Voorst en wat zien zij hiervan terug?
  -In hoeverre is (door de corporatie) al rekening gehouden met de nieuwe kerntaak van woningcorporaties zoals deze in de voorstellen voor de Herzieningswet wordt beschreven?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • In hoeverre wordt het gemeentelijke woonbeleid betrokken bij de prestatieafspraken?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegen- woordigende en controlerende rol rond het sluiten van een generieke achtervangover- eenkomst of bij het ‘meetekenen’ voor een lening (afhankelijk van de gekozen vorm)?
 • Heeft de gemeenteraad een rol gehad of genomen rond de fusie van de corporaties tot IJsseldal Wonen? Zo, ja op welke wijze heeft de gemeente hierin invulling gegeven aan haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en/of controlerende taak?

Controlerende rol

 • Op welke wijze heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegen- woordigende en controlerende rol rond het sluiten van een generieke achtervangover- eenkomst of bij het ‘meetekenen’ voor een lening (afhankelijk van de gekozen vorm)?
 • Heeft de gemeenteraad een rol gehad of genomen rond de fusie van de corporaties tot IJsseldal Wonen? Zo, ja op welke wijze heeft de gemeente hierin invulling gegeven aan haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en/of controlerende taak?

Monitoring

 • Hoe wordt omgegaan met het meten van prestaties voortvloeiend uit de overeenkomst?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe wordt omgegaan met het meten van prestaties voortvloeiend uit de overeenkomst?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Wat voor achtervangovereenkomst(en) is/zijn er in de gemeente Voorst?
  -In hoeverre is (door de corporatie) al rekening gehouden met de nieuwe kerntaak van woningcorporaties zoals deze in de voorstellen voor de Herzieningswet wordt beschreven?

Uitvoering Woonbeleid

 • Hoe wordt omgegaan met eventuele afwijkingen van de prestatieafspraken in het jaar 2013 en in (een gedeelte van) 2014?
 • Wat zijn de gemeentelijke risico’s van de achtervangovereenkomst?
 • Wat is de meerwaarde van de achtervang voor de inwoners van de gemeente Voorst en wat zien zij hiervan terug?

Prestatieafspraken

 • In hoeverre wordt het gemeentelijke woonbeleid betrokken bij de prestatieafspraken?
 • Hoe zijn de prestatieafspraken tot stand gekomen?
 • Welke afspraken zijn gemaakt?
 • In hoeverre zijn de prestatieafspraken SMART geformuleerd?
 • In hoeverre sluiten de afspraken aan bij de prestatievelden uit het BBSH?
 • Hoe wordt omgegaan met het meten van prestaties voortvloeiend uit de overeenkomst?
 • Hoe wordt omgegaan met eventuele afwijkingen van de prestatieafspraken in het jaar 2013 en in (een gedeelte van) 2014?
 • Wat is het volkshuisvestelijke effect van de prestatieafspraken c.q. wat hebben de prestatieafspraken opgeleverd op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de huren, over de omvang van de sociale huursector, over de uitstroom van hogere inkomens uit de sociale huur, over onderhoud en verbetering van de voorraad en de kwaliteit/prijs verhouding van nieuwe sociale huurwoningen?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de huren, over de omvang van de sociale huursector, over de uitstroom van hogere inkomens uit de sociale huur, over onderhoud en verbetering van de voorraad en de kwaliteit/prijs verhouding van nieuwe sociale huurwoningen?

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • Wat is het volkshuisvestelijke effect van de prestatieafspraken c.q. wat hebben de prestatieafspraken opgeleverd op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit?

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Wat is het volkshuisvestelijke effect van de prestatieafspraken c.q. wat hebben de prestatieafspraken opgeleverd op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de huren, over de omvang van de sociale huursector, over de uitstroom van hogere inkomens uit de sociale huur, over onderhoud en verbetering van de voorraad en de kwaliteit/prijs verhouding van nieuwe sociale huurwoningen?

Kwaliteit woningvoorraad

 • Wat is het volkshuisvestelijke effect van de prestatieafspraken c.q. wat hebben de prestatieafspraken opgeleverd op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de huren, over de omvang van de sociale huursector, over de uitstroom van hogere inkomens uit de sociale huur, over onderhoud en verbetering van de voorraad en de kwaliteit/prijs verhouding van nieuwe sociale huurwoningen?

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

 • Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de huren, over de omvang van de sociale huursector, over de uitstroom van hogere inkomens uit de sociale huur, over onderhoud en verbetering van de voorraad en de kwaliteit/prijs verhouding van nieuwe sociale huurwoningen?

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Wat is het volkshuisvestelijke effect van de prestatieafspraken c.q. wat hebben de prestatieafspraken opgeleverd op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit?

Efficiëntie Woonbeleid

-

Zaanstad (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Zijn de doelen van het woonbeleid helder en concreet geformuleerd?
 • Is er een goede probleemanalyse gemaakt?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Is het woonbeleid voldoende herkenbaar terug te vinden in de begroting?

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Is er een goede probleemanalyse gemaakt?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Worden mogelijke maatregelen om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod gekend en ingezet?

Uitvoering Woonbeleid

 • Worden mogelijke maatregelen om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod gekend en ingezet?

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Zeist (2018) (2018)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Welke instrumenten heeft de gemeente Zeist tot haar beschikking gekregen en hoe zouden deze instrumenten nog beter benut kunnen worden?

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • In hoeverre kan gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken sturen op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?
 • Biedt de woonvisie voldoende houvast om prestatieafspraken te maken? Waarom wel of waarom niet?
 • Wat zijn de gevolgen van het doorlopen van een interactief proces om te komen tot de woonvisie op de mogelijkheden voor kaderstelling en controle door de gemeenteraad?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre sturen gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?
 • In hoeverre kan gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken sturen op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol in het opstellen van lokaal woonbeleid en prestatieafspraken?
 • In hoeverre sturen gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?
 • Wat zijn de cruciale momenten om als gemeenteraad stempel te drukken op de in- houd en hoeveel ruimte heeft of kan gemeenteraad ten opzichte van het college innemen?
 • In hoeverre kan gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken sturen op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?
 • Welke rol heeft de gemeenteraad in Zeist bij het maken van de Woonvisie? (aandacht voor inhoud én proces?
 • Heeft de raad met de huidige invulling van haar rol genoeg invloed? Zou dit anders kunnen of moeten en zo ja, op welke momenten en hoe?
 • Wat zijn de gevolgen van het doorlopen van een interactief proces om te komen tot de woonvisie op de mogelijkheden voor kaderstelling en controle door de gemeenteraad?

Controlerende rol

 • Op welke wijze heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol in het opstellen van lokaal woonbeleid en prestatieafspraken?
 • Wat is de rol van de raad in het gehele proces van woonvisie tot en met woonwerkelijkheid (de controle van de raad op de uitvoering van het woonbeleid, inclusief prestatieafspraken)? Op welke momenten is er invloed?
 • Heeft de raad met de huidige invulling van haar rol genoeg invloed? Zou dit anders kunnen of moeten en zo ja, op welke momenten en hoe?
 • Wat zijn de gevolgen van het doorlopen van een interactief proces om te komen tot de woonvisie op de mogelijkheden voor kaderstelling en controle door de gemeenteraad?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze wordt de gemeenteraad door het college geïnformeerd over en betrokken bij de voortgang van de gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporatie?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten heeft de gemeente Zeist tot haar beschikking gekregen en hoe zouden deze instrumenten nog beter benut kunnen worden?

Uitvoering Woonbeleid

 • Welke instrumenten heeft de gemeente Zeist tot haar beschikking gekregen en hoe zouden deze instrumenten nog beter benut kunnen worden?

Prestatieafspraken

 • In hoeverre sturen gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?
 • Hebben de huurdersorganisaties een rol gehad in het proces van prestatieafspraken?
 • In hoeverre kan gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken sturen op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?
 • Biedt de woonvisie voldoende houvast om prestatieafspraken te maken? Waarom wel of waarom niet?

Samenwerking

 • Op welke wijze werken de gemeente en woningbouwcorporaties samen? Hoe is de onderlinge relatie en verhouding tussen de partijen?

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • In hoeverre kan gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken sturen op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • In hoeverre kan gemeenteraad en college in het woonbeleid en/of de prestatieafspraken sturen op een sociale huurwoningvoorraad passend bij de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist?

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Zwartewaterland (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Wat zijn de door de gemeente Zwartewaterland gestelde beleidsdoelen?
 • Hoe is de woonvisie en het daarop gebaseerde beleid tot stand gekomen en welke belanghouders waren hierbij betrokken vanuit welke rol?
 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente Zwartewaterland op het vlak van het woonbeleid gekozen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe is de woonvisie en het daarop gebaseerde beleid tot stand gekomen en welke belanghouders waren hierbij betrokken vanuit welke rol?
 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente Zwartewaterland op het vlak van het woonbeleid gekozen?
 • Geven de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad invulling aan de gekozen rolopvatting?
 • In hoeverre is er aanleiding de (eventuele) uitvoeringsagenda bij te stellen?

Kaderstellende rol

 • Hoe is de woonvisie en het daarop gebaseerde beleid tot stand gekomen en welke belanghouders waren hierbij betrokken vanuit welke rol?
 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente Zwartewaterland op het vlak van het woonbeleid gekozen?
 • Welke sturingsmogelijkheden (of knoppen om aan te draaien) heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland ingezet?
 • Heeft de raad adequaat zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol kunnen vervullen?

Controlerende rol

 • Welke sturingsmogelijkheden (of knoppen om aan te draaien) heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland ingezet?
 • Heeft de raad adequaat zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol kunnen vervullen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe waarderen de inwoners van Zwartewaterland het door de gemeente gevoerde woonbeleid?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe is de gemeenteraad Zwartewaterland geinformeerd in de periode 2017-2019?

Informatievoorziening controle

 • Hoe is de gemeenteraad Zwartewaterland geinformeerd in de periode 2017-2019?

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-Wat is er afgesproken in een eventuele uitvoeringsagenda van de woonvisie?

 • Wat voor rolopvatting heeft de gemeente Zwartewaterland op het vlak van het woonbeleid gekozen?
 • Welke actoren hebben bijgedragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen?
 • ln hoeverre is er aanleiding de (eventuele) uitvoeringsagenda bij te stellen?

Uitvoering Woonbeleid

-Wat is er afgesproken in een eventuele uitvoeringsagenda van de woonvisie?

 • Wat is er uitgevoerd c.q. hoe ver staan we eind 2019? En wat zijn hiervoor de achterliggende redenen?
 • Doen zich knelpunten voor bij de uitvoering van het beleid en zo ja, welke zijn dat?
 • Geven de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad invulling aan de gekozen rolopvatting?
 • Hoe waarderen de inwoners van Zwartewaterland het door de gemeente gevoerde woonbeleid?

Prestatieafspraken

 • Welke (regionale) prestatieafspraken zijn gemaakt en in hoeverre werkt het lokale woonbeleid door in de gemaakte prestatieafspraken?
 • Wat is er uitgevoerd c.q. hoe ver staan we eind 2019? En wat zijn hiervoor de achterliggende redenen?

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Wat is er uitgevoerd c.q. hoe ver staan we eind 2019? En wat zijn hiervoor de achterliggende redenen?
 • Hoe waarderen de inwoners van Zwartewaterland het door de gemeente gevoerde woonbeleid?

Resultaat Woonbeleid

 • Hoe waarderen de inwoners van Zwartewaterland het door de gemeente gevoerde woonbeleid?

Effectiviteit Woonbeleid

 • ln welke mate zijn de beleidsdoelstellingen in de gemeente Zwartewaterland effectief en efficiënt gerealiseerd?

Efficiëntie Woonbeleid

 • ln welke mate zijn de beleidsdoelstellingen in de gemeente Zwartewaterland effectief en efficiënt gerealiseerd?

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.