Metadossier Woonbeleid

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

Alphen aan de Rijn (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Amersfoort (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De beleidsdoelen zijn SMART geformuleerd.
 • De kaders en beleidsdoelen worden gedragen door externe actoren.
 • De vastgestelde instrumenten en afspraken zijn passend bij de opgave.
 • Het is aannemelijk dat de gemeente haar eigen doelstellingen kan realiseren.
 • Het is aannemelijk dat externe actoren hun doelstellingen kunnen realiseren.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De raad stelt kaders.

Controlerende rol

 • De raad stuurt bij.

Monitoring

 • De gemeente heeft zicht op de eigen realisatie en die van externe actoren.
 • Er is sprake van gedeelde definities over monitoring bij de actoren.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De informatie voor de raad is vindbaar, actueel, relevant en begrijpelijk.

Informatievoorziening controle

 • De informatie voor de raad is vindbaar, actueel, relevant en begrijpelijk.
 • Het college voorziet de raad actief van informatie.
 • De raad vraagt actief om informatie.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De vastgestelde instrumenten en afspraken zijn passend bij de opgave.
 • De vastgestelde instrumenten en afspraken zijn passend bij de gemeentelijke rol.
 • De vastgestelde instrumenten en afspraken worden gedragen door de betrokken externe
  actoren.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Het is aannemelijk dat de gemeente haar eigen doelstellingen kan realiseren.
 • Het is aannemelijk dat externe actoren hun doelstellingen kunnen realiseren.
 • De gemeente heeft zicht op de eigen realisatie en die van externe actoren.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Amstelveen (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De gemeente voldoet aan wettelijke verplichtingen, zoals de Woningwet 2015, het Klimaatakkoord en provinciale ruimtelijke verordeningen.
 • De gemeente komt de regionale afspraken na, waaronder de ruimtelijke verordening van de provincie en afspraken binnen Metropoolregio Amsterdam.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Het beleid is gebaseerd op een goede probleemanalyse, waarbij in ieder geval een analyse van regionale en lokale ontwikkelingen en ervaringen met in het verleden ingezette instrumenten, daar onderdeel van uitmaken.
 • In het beleid staan heldere inhoudelijke en financiële kaders, waarin de volgende aspecten tenminste aan bod komen: visie/uitgangspunten, de in te zetten voorzieningen, maatregelen en werkwijzen, doelstellingen en bijbehorend tijdspad, (regionale) samenwerking, en financiën.
 • De doelstellingen zijn vertaald naar concrete handvatten voor uitvoering, bijvoorbeeld in uitvoeringsprogramma’s.
 • Er is een logische samenhang tussen de probleemanalyse van de gemeente, de doelstellingen en eventuele neveneffecten.
 • Het beleidsinstrumentarium is goed onderbouwd, waarbij tenminste is bepaald voor welke doelgroepen de ingezette instrumenten bedoeld zijn en wat de beoogde effecten zijn.

Budget

 • In het beleid staan heldere inhoudelijke en financiële kaders, waarin de volgende aspecten tenminste aan bod komen: visie/uitgangspunten, de in te zetten voorzieningen, maatregelen en werkwijzen, doelstellingen en bijbehorend tijdspad, (regionale) samenwerking, en financiën.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Het college geeft invulling aan de actieve informatieplicht, waarbij de raad in ieder geval periodiek geïnformeerd wordt over de realisatie van de doelstellingen uit de woonvisie, de realisatie van afspraken met partners, en de financiering.
 • Het college geeft voldoende duiding in zijn informatievoorziening.
 • Het college geeft invulling aan zijn passieve informatieplicht.

Kaderstellende rol

 • De raad is actief betrokken bij de totstandkoming van de woonvisie en daarvan afgeleide plannen
 • De gemeenteraad stuurt bij en innoveert op basis van de verkregen informatie.
 • De raad maakt actief gebruik van raadsinstrumenten (moties, amendementen, schriftelijke vragen, et cetera).

Controlerende rol

 • De gemeenteraad stuurt bij en innoveert op basis van de verkregen informatie.
 • De raad maakt actief gebruik van raadsinstrumenten (moties, amendementen, schriftelijke vragen, et cetera).

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

'- Het beleid is gebaseerd op een goede probleemanalyse, waarbij in ieder geval een analyse van regionale en lokale ontwikkelingen en ervaringen met in het verleden ingezette instrumenten, daar onderdeel van uitmaken.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Het college geeft invulling aan de actieve informatieplicht, waarbij de raad in ieder geval periodiek geïnformeerd wordt over de realisatie van de doelstellingen uit de woonvisie, de realisatie van afspraken met partners, en de financiering.
 • Het college geeft voldoende duiding in zijn informatievoorziening.
 • Het college geeft invulling aan zijn passieve informatieplicht.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De doelstellingen zijn vertaald naar concrete handvatten voor uitvoering, bijvoorbeeld in uitvoeringsprogramma’s.
 • Het beleidsinstrumentarium is goed onderbouwd, waarbij tenminste is bepaald voor welke doelgroepen de ingezette instrumenten bedoeld zijn en wat de beoogde effecten zijn.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Het beleidsinstrumentarium is goed onderbouwd, waarbij tenminste is bepaald voor welke doelgroepen de ingezette instrumenten bedoeld zijn en wat de beoogde effecten zijn.

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • Het beleidsinstrumentarium is goed onderbouwd, waarbij tenminste is bepaald voor welke doelgroepen de ingezette instrumenten bedoeld zijn en wat de beoogde effecten zijn.
 • De beoogde effecten van de maatregelen, voorzieningen en werkwijzen zijn gerealiseerd.

Efficiëntie Woonbeleid

 • De effecten van de maatregelen staan in verhouding tot de gepleegde investering (in tijd en geld).

Amsterdam (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Barendrecht (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Bergen op Zoom (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De gemeente heeft een woonbeleid vastgelegd in plannen, zoals een woonvisie.
 • De gemeente houdt binnen het woonbeleid rekening met de differentiatie van de groep ́ouderen ́, onder meer naar huurders en koopwoningbezitters en leeftijdscategorieën.
 • De gemeente houdt bij haar woonbeleid rekening met de verschillen tussen drie kernen (te weten Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat) als het gaat om de woningvoorraad, de toekomstige woningbehoefte en kenmerken van de woonomgeving die van belang zijn voor het langer zelfstandig wonen.
 • De gemeente baseert zich op een realistische behoefteprognose, die periodiek wordt gemeten.
 • De gemeente heeft het beleid uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
 • Het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsplannen zijn actueel.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid van de fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit beleid is uitgewerkt in maatregelen.
 • De gemeente heeft in haar beleid aandacht voor het vergroten van het veiligheidsgevoel in de wijken van Bergen op Zoom.
 • De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van communicatie met en ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en ondersteuning, woning- aanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid is uitgewerkt in actuele maatregelen.
 • De gemeente koppelt haar Wmo-beleid nadrukkelijk aan het woonbeleid. Dit blijkt ook uit beleid en uitvoeringsmaatregelen.
 • Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect op het langer thuis wonen van ouderen.
 • Het gemeentelijk ouderenbeleid speelt in op de actuele vraagstukken.
 • De beleidsdoelen van de gemeente worden gehaald.
 • De beleidsdoelen worden bereikt binnen de gestelde kaders van tijd en geld.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake de maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit minimaal één keer per vier jaar.
 • Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen beide beleidsvelden.
 • De gemeente zoekt voor haar beleidsformulering en –uitvoering contact met de bij het beleid betrokken partijen, zowel aan de vraagzijde (woonconsumenten) als de aanbodzijde (corporatie, zorginstellingen etc.).

Kaderstellende rol

 • De gemeente zoekt voor haar beleidsformulering en –uitvoering contact met de bij het beleid betrokken partijen, zowel aan de vraagzijde (woonconsumenten) als de aanbodzijde (corporatie, zorginstellingen etc.).

Controlerende rol

 • De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake de maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit minimaal één keer per vier jaar.
 • Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen beide beleidsvelden.

Monitoring

 • De gemeente maakt prestatieafspraken c.q. sluit contracten met de corporatie en zorginstellingen. Hierin worden meetbare afspraken gemaakt over ieders aandeel in de totstandkoming van een op de behoefte aansluitend aanbod. De voortgang van de realisatie wordt gemonitord en waar nodig wordt tijdig bijgestuurd.

Evaluatie/onderzoek

 • De gemeente baseert zich op een realistische behoefteprognose, die periodiek wordt gemeten.
 • De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake de maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit minimaal één keer per vier jaar.
 • Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen beide beleidsvelden.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De gemeente heeft het beleid uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
 • Het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsplannen zijn actueel.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid van de fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit beleid is uitgewerkt in maatregelen.
 • De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van communicatie met en ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en ondersteuning, woning- aanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid is uitgewerkt in actuele maatregelen.
 • De gemeente koppelt haar Wmo-beleid nadrukkelijk aan het woonbeleid. Dit blijkt ook uit beleid en uitvoeringsmaatregelen.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

 • De gemeente maakt prestatieafspraken c.q. sluit contracten met de corporatie en zorginstellingen. Hierin worden meetbare afspraken gemaakt over ieders aandeel in de totstandkoming van een op de behoefte aansluitend aanbod. De voortgang van de realisatie wordt gemonitord en waar nodig wordt tijdig bijgestuurd.
 • Tussen gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te voorzien in een (nood)oplossing in situaties waarin door acute achteruitgang in gezondheid het voor de oudere niet meer mogelijk is zelfstandig te blijven wonen maar opname in een verpleeghuis (nog) niet mogelijk is.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • De gemeente houdt binnen het woonbeleid rekening met de differentiatie van de groep ́ouderen ́, onder meer naar huurders en koopwoningbezitters en leeftijdscategorieën.
 • De gemeente houdt bij haar woonbeleid rekening met de verschillen tussen drie kernen (te weten Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat) als het gaat om de woningvoorraad, de toekomstige woningbehoefte en kenmerken van de woonomgeving die van belang zijn voor het langer zelfstandig wonen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid van de fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van communicatie met en ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en ondersteuning, woning- aanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid is uitgewerkt in actuele maatregelen.
 • Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect op het langer thuis wonen van ouderen.
 • Tussen gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te voorzien in een (nood)oplossing in situaties waarin door acute achteruitgang in gezondheid het voor de oudere niet meer mogelijk is zelfstandig te blijven wonen maar opname in een verpleeghuis (nog) niet mogelijk is.

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De beleidsdoelen van de gemeente worden gehaald.

Effectiviteit Woonbeleid

 • Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect op het langer thuis wonen van ouderen.
 • De beleidsdoelen van de gemeente worden gehaald.

Efficiëntie Woonbeleid

 • De beleidsdoelen worden bereikt binnen de gestelde kaders van tijd en geld.

Bernheze (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De taakstelling is getoetst aan de provinciale woningbouwprogrammering en past binnen de regionale woonvisie.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Er is een beleidsvisie wonen-zorg opgesteld.
 • De taakstelling is getoetst aan de provinciale woningbouwprogrammering en past binnen de regionale woonvisie.
 • De taakstelling is opgenomen in de door de raad vastgestelde (regionale afgestemde) woonvisie.
 • Er is een start gemaakt met de 4 speerpunten uit de Woonvisie 2016 – 2021.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De woningbouwtaakstelling vloeit voort uit een door de raad vastgestelde kadernota.
 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in het aantal woningen dat in het vorige kalenderjaar is toegevoegd en onttrokken.
 • De ambtelijke organisatie geeft het college halfjaarlijks inzicht op de beschikbaarheid van de voor de woningbouw benodigde bouwlocaties.
 • Het inzicht (in aantal woningen en bouwlocaties) heeft zowel betrekking op aantallen (kwantiteit) als op de differentiatie (kwaliteit).
 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in de vraag of de jaarlijkse realisatie van nieuwe woningen overeenkomt met de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.
 • De jaarlijkse realisatie wordt getoetst aan het meerjarenperspectief.
 • Als de realisatie achterblijft bij de taakstelling, vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt maatregelen voor om de taakstelling alsnog te realiseren, ofwel om de taakstelling te faseren of neerwaarts bij te stellen.

Kaderstellende rol

 • De woningbouwtaakstelling vloeit voort uit een door de raad vastgestelde kadernota.
 • De taakstelling is opgenomen in de door de raad vastgestelde (regionale afgestemde) woonvisie.

Controlerende rol

 • De jaarlijkse realisatie wordt getoetst aan het meerjarenperspectief.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • De taakstelling is gebaseerd op gedegen, periodiek uitgevoerd, woningbehoefteonderzoek.

Informatievoorziening sturing

 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in het aantal woningen dat in het vorige kalenderjaar is toegevoegd en onttrokken.
 • De ambtelijke organisatie geeft het college halfjaarlijks inzicht op de beschikbaarheid van de voor de woningbouw benodigde bouwlocaties.
 • Het inzicht (in aantal woningen en bouwlocaties) heeft zowel betrekking op aantallen (kwantiteit) als op de differentiatie (kwaliteit).
 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in de vraag of de jaarlijkse realisatie van nieuwe woningen overeenkomt met de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Het college informeert de raad actief over mogelijke (toekomstige) aanpassingen van het meerjarenperspectief.
 • Als de realisatie achterblijft bij de taakstelling, vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt maatregelen voor om de taakstelling alsnog te realiseren, ofwel om de taakstelling te faseren of neerwaarts bij te stellen.

Informatievoorziening controle

 • Het college informeert de raad halfjaarlijks schriftelijk over de realisatie van de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.
 • Het college informeert de raad halfjaarlijks over de bouwplancapaciteit.
 • Als de realisatie achterblijft bij de taakstelling, vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt maatregelen voor om de taakstelling alsnog te realiseren, ofwel om de taakstelling te faseren of neerwaarts bij te stellen.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De taakstelling is vergeleken met de beschikbare bouwlocaties. Daaruit blijkt dat de taakstelling kan worden gerealiseerd.
 • Er is een start gemaakt met de 4 speerpunten uit de Woonvisie 2016 – 2021.
 • De ambtelijke organisatie geeft het college halfjaarlijks inzicht op de beschikbaarheid van de voor de woningbouw benodigde bouwlocaties.
 • Het college informeert de raad halfjaarlijks over de bouwplancapaciteit.

Uitvoering Woonbeleid

 • De taakstelling is vergeleken met de beschikbare bouwlocaties. Daaruit blijkt dat de taakstelling kan worden gerealiseerd.
 • Er is een start gemaakt met de 4 speerpunten uit de Woonvisie 2016 – 2021.
 • De ambtelijke organisatie geeft het college halfjaarlijks inzicht op de beschikbaarheid van de voor de woningbouw benodigde bouwlocaties.

Prestatieafspraken

 • De prestatieafspraken met woningbouwcorporaties zijn in het licht van de huidige tijdgeest herijkt.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • De woningbouwtaakstelling vloeit voort uit een door de raad vastgestelde kadernota.
 • De taakstelling is gebaseerd op gedegen, periodiek uitgevoerd, woningbehoefteonderzoek.
 • De taakstelling is getoetst aan de provinciale woningbouwprogrammering en past binnen de regionale woonvisie.
 • De taakstelling is kwantitatief en kwalitatief gedefinieerd.
 • De taakstelling is vergeleken met de beschikbare bouwlocaties. Daaruit blijkt dat de taakstelling kan worden gerealiseerd.
 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in het aantal woningen dat in het vorige kalenderjaar is toegevoegd en onttrokken.
 • Het inzicht (in aantal woningen en bouwlocaties) heeft zowel betrekking op aantallen (kwantiteit) als op de differentiatie (kwaliteit).
 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in de vraag of de jaarlijkse realisatie van nieuwe woningen overeenkomt met de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.
 • Het college informeert de raad halfjaarlijks schriftelijk over de realisatie van de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.
 • Als de realisatie achterblijft bij de taakstelling, vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt maatregelen voor om de taakstelling alsnog te realiseren, ofwel om de taakstelling te faseren of neerwaarts bij te stellen.

Kwaliteit woningvoorraad

 • De taakstelling is kwantitatief en kwalitatief gedefinieerd.
 • Het inzicht (in aantal woningen en bouwlocaties) heeft zowel betrekking op aantallen (kwantiteit) als op de differentiatie (kwaliteit).
 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in de vraag of de jaarlijkse realisatie van nieuwe woningen overeenkomt met de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.
 • Het college informeert de raad halfjaarlijks schriftelijk over de realisatie van de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De ambtelijke organisatie geeft het college jaarlijks inzicht in de vraag of de jaarlijkse realisatie van nieuwe woningen overeenkomt met de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.
 • De jaarlijkse realisatie wordt getoetst aan het meerjarenperspectief.
 • Het college informeert de raad halfjaarlijks schriftelijk over de realisatie van de (kwantitatieve en kwalitatieve) taakstelling.
 • Als de realisatie achterblijft bij de taakstelling, vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt maatregelen voor om de taakstelling alsnog te realiseren, ofwel om de taakstelling te faseren of neerwaarts bij te stellen.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Boxtel (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Als basis voor het woonbeleid is een beleidskader aanwezig dat door de gemeenteraad is vastgesteld.
 • In het beleidskader zijn de posities en rollen van de verschillende betrokkenen in beeld gebracht.
 • Het beleidskader speelt in op de ontwikkelingen in het beleid van rijk en provincie en de ontwikkelingen in de woningmarkt.
 • Het beleidskader wordt actueel gehouden op basis van ondermeer deze beleids- en marktontwikkelingen.
 • Het beleidskader omvat de verschillende onderwerpen, die vallen onder het woonbeleid en is afgestemd met andere beleidsvelden.
 • Het beleidskader geeft duidelijk richting aan de ambities op het terrein van wonen en de wijze, waarop deze kunnen worden gerealiseerd.
 • Bij de bepaling van het woonbeleid en bij de uitvoering daarvan werkt de gemeente goed samen met de verschillende intern en extern betrokken spelers.
 • Dit samenspel vindt plaats vanuit een vooraf afgesproken rolverdeling.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Als basis voor het woonbeleid is een beleidskader aanwezig dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Het beleidskader wordt actueel gehouden op basis van ondermeer beleids- en marktontwikkelingen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Het beleidskader geeft duidelijk richting aan de ambities op het terrein van wonen en de wijze, waarop deze kunnen worden gerealiseerd.
 • Het woonbeleid wordt systematisch doorvertaald in uitvoeringsprogramma’s.
 • Om de uitvoering van het woonbeleid te bevorderen wordt een breed scala van instrumenten ingezet.

Uitvoering Woonbeleid

 • Het beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.
 • Bij de bepaling van het woonbeleid en bij de uitvoering daarvan werkt de gemeente goed samen met de verschillende intern en extern betrokken spelers.
 • Dit samenspel vindt plaats vanuit een vooraf afgesproken rolverdeling.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Bij de bepaling van het woonbeleid en bij de uitvoering daarvan werkt de gemeente goed samen met de verschillende intern en extern betrokken spelers.
 • Dit samenspel vindt plaats vanuit een vooraf afgesproken rolverdeling.

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Het beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.

Kwaliteit woningvoorraad

 • Het beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Het beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Breda (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Brielle (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Buren (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Delft (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Dongen, Goirle, Loon op Zand (2018) (2018)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Groene Hart (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Haarlemmermeer (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Het woonbeleid en haar doelstellingen passen binnen de kaders die de Rijksoverheid en de provincie daarvoor gesteld hebben, in het bijzonder de Woningwet 2015, de Huisvestingswet 2014, Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (o.a. de basis voor Regionale Actieprogramma’s (RAP)).
 • Het lokale woonbeleid is afgestemd op het regionaal woonbeleid en doelstellingen en is in ieder geval niet strijdig.
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is rekening gehouden met de huidige toekomstscenario’s en visies zoals ‘Randloos denken’.
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.)).
 • Er zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen geformuleerd.
 • Er is sprake van integraal beleid; wonen wordt in samenhang bezien met bijvoorbeeld economie, zorg en milieu.
 • Het woonbeleid gaat in op de instrumenten die de gemeente inzet om tot doelrealisatie te komen, er is derhalve helderheid over welke instrument waar wordt ingezet door de gemeente.
 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.
 • '- Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken is rekening gehouden met het voorgeschreven proces in de Woningwet 2015 (incl. rol huurdersorganisaties). Concreet gaat het daarbij om de volgende punten:
 • de gemeente heeft actueel volkshuisvestelijk beleid opgesteld.
 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaal-baarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woning-voorraad nu en in de toekomst.
 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de corporaties (specifiek met betrekking tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad) en andere belanghebbenden/ betrokkenen aan het gemeentelijke woonbeleid.
 • Het woonbeleid is flexibel en benoemt onzekerheden die van passende acties worden voorzien.
 • Er is een continuerend overzicht van onderwerpen die de komende jaren aandacht vragen.
 • Er is aandacht voor het inbouwen van flexibiliteit voor prangende (nog onvoorziene en voorziene) vraagstukken.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Er bestaat geen onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden tussen raad en college.

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.
 • De gemeenteraad vult haar kaderstellende rol in door zich te richten op de hoofdlijnen van het beleid.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.
 • Er bestaat geen onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden tussen raad en college.

Controlerende rol

 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.
 • Er bestaat geen onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden tussen raad en college.

Monitoring

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zonodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) ontvangen wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Evaluatie/onderzoek

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zonodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) ontvangen wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.
 • De informatievoorziening is conform de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De informatievoorziening is conform de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) ontvangen wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid.
 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Het woonbeleid gaat in op de instrumenten die de gemeente inzet om tot doelrealisatie te komen, er is derhalve helderheid over welke instrument waar wordt ingezet door de gemeente.
 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.
 • Het woonbeleid is flexibel en benoemt onzekerheden die van passende acties worden voorzien.

Uitvoering Woonbeleid

 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.)).

Prestatieafspraken

 • Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken is rekening gehouden met het voorgeschreven proces in de Woningwet 2015 (incl. rol huurdersorganisaties). Concreet gaat het daarbij om de volgende punten:
 • de gemeente heeft actueel volkshuisvestelijk beleid opgesteld.
 • de corporaties hebben een bod (= activiteitenoverzicht) gedaan op het gemeentelijke woonbeleid en dit afgestemd met de huurdersorganisaties.
 • de prestatieafspraken zijn in gezamenlijkheid (gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties) opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met het volkshuisvestelijk beleid en het bod.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Samenwerking

 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.)).

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaal-baarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woning-voorraad nu en in de toekomst.
 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de corporaties (specifiek met betrekking tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad) en andere belanghebbenden/ betrokkenen aan het gemeentelijke woonbeleid.

Sociale koopwoningen

 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaal-baarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woning-voorraad nu en in de toekomst.

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Heerenveen (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Heusden (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De woonvisie past binnen de regionale woonvisie.
 • De uitvoering van de woonvisie voldoet aan de eisen die de Woningwet 2015 stelt. De gemeente maakt ter uitvoering van de woonvisie bijvoorbeeld jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s), op basis van een bod van de corporatie(s) op de woonvisie.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Vooraf of bij de start van het proces van de woonvisie heeft de raad duidelijke kaders vastgesteld.
 • De woonvisie is door de raad vastgesteld.
 • De woonvisie bevat kwantitatieve taakstellingen.
 • De woonvisie past binnen de regionale woonvisie.
 • De woonvisie is onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en informatie m.b.t. relevante maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk, regionaal (Langstraat) en lokaal niveau.
 • In de woonvisie is vermeld welke bronnen zijn gebruikt.
 • De woonvisie bevat een duidelijke analyse van knelpunten.
 • De woonvisie is duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente m.b.t. het beleidsterrein wonen.
 • De woonvisie is afgestemd op en in lijn met andere beleidsdoelen van de gemeente.
 • De woonvisie is consistent met de vorige woonvisie. Eventuele wijzigingen in het beleid zijn goed onderbouwd.
 • De ambitie in de woonvisie sluit aan bij de analyse van knelpunten.
 • De doelstellingen in de woonvisie vloeien voort uit de geformuleerde ambitie.
 • De maatregelen in de woonvisie vloeien voort uit de geformuleerde doelstellingen.
 • De maatregelen zijn meetbaar en reëel.
 • De maatregelen geven aan wat de inzet van de gemeente is en wat de verlangde inzet van haar stakeholders is.
 • In de woonvisie is aangegeven wat de gemeente verwacht van de woningcorporatie(s).
 • De woonvisie is flexibel; aangegeven is op welke manier wordt omgegaan met gewijzigde omstandigheden.
 • De uitvoering van de woonvisie voldoet aan de eisen die de Woningwet 2015 stelt. De gemeente maakt ter uitvoering van de woonvisie bijvoorbeeld jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s), op basis van een bod van de corporatie(s) op de woonvisie.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Als uit de monitoring blijkt dat de uitvoering anders verloopt dan voorzien, doet het college aan de raad voorstellen voor aanpassing van de uitvoering.
 • De stakeholders van de gemeente konden gedurende het opstellen van de woonvisie meerdere keren input leveren.
 • Alle relevante afdelingen van de gemeente konden gedurende het opstellen van de woonvisie meerdere keren input leveren.

Kaderstellende rol

 • Vooraf of bij de start van het proces van de woonvisie heeft de raad duidelijke kaders vastgesteld.
 • De woonvisie is door de raad vastgesteld.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Het college monitort de uitvoering van de woonvisie.
 • Als uit de monitoring blijkt dat de uitvoering anders verloopt dan voorzien, doet het college aan de raad voorstellen voor aanpassing van de uitvoering.
 • De gemeente monitort de uitvoering van de woonvisie, zoals de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken.

Evaluatie/onderzoek

 • De woonvisie bevat een duidelijke analyse van knelpunten.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Periodiek informeert het college de raad schriftelijk over de
  uitvoering van de woonvisie.
 • Als uit de monitoring blijkt dat de uitvoering anders verloopt dan voorzien, doet het college aan de raad voorstellen voor aanpassing van de uitvoering.
 • Het college informeert de raad jaarlijks schriftelijk over de realisatie van de doelstellingen van de woonvisie.
 • Als de doelstellingen niet (tijdig) worden gerealiseerd, vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt maatregelen voor om de doelstellingen alsnog te realiseren, ofwel om de doelstellingen aan te passen.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • De gemeente Heusden maakt in overleg met de provincie Noord-Brabant en de regiogemeenten afspraken over de taakstelling van het aantal te bouwen woningen.
 • De woonvisie is duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente m.b.t. het beleidsterrein wonen.
 • De maatregelen in de woonvisie vloeien voort uit de geformuleerde doelstellingen.
 • De maatregelen zijn meetbaar en reëel.
 • De maatregelen geven aan wat de inzet van de gemeente is en wat de verlangde inzet van haar stakeholders is.
 • In de woonvisie is aangegeven wat de gemeente verwacht van de woningcorporatie(s).
 • De woonvisie is flexibel; aangegeven is op welke manier wordt omgegaan met gewijzigde omstandigheden.
 • De uitvoering van de woonvisie voldoet aan de eisen die de Woningwet 2015 stelt. De gemeente maakt ter uitvoering van de woonvisie bijvoorbeeld jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s), op basis van een bod van de corporatie(s) op de woonvisie.

Prestatieafspraken

 • De uitvoering van de woonvisie voldoet aan de eisen die de Woningwet 2015 stelt. De gemeente maakt ter uitvoering van de woonvisie bijvoorbeeld jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s), op basis van een bod van de corporatie(s) op de woonvisie.
 • De gemeente monitort de uitvoering van de woonvisie, zoals de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

 • De gemeente Heusden maakt in overleg met de provincie Noord-Brabant en de regiogemeenten afspraken over de taakstelling van het aantal te bouwen woningen.

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Het college informeert de raad jaarlijks schriftelijk over de realisatie van de doelstellingen van de woonvisie.
 • Als de doelstellingen niet (tijdig) worden gerealiseerd, vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt maatregelen voor om de doelstellingen alsnog te realiseren, ofwel om de doelstellingen aan te passen.
 • De gemeente monitort de uitvoering van de woonvisie, zoals de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Hillegom en Lisse (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Het beleid is helder en concreet.
 • Er is vastgesteld beleid.
 • De in te zetten instrumenten zijn helder.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Er is vastgesteld beleid.
 • Er is inzicht in de werking van de instrumenten.
 • Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de positionering van de gemeente.
 • Er is oog voor de consequenties van het ingezette instrumentarium.
 • Er is inzicht in de resultaten van het beleid en het beleid wordt waar nodig bijgesteld.

Kaderstellende rol

 • Er is vastgesteld beleid.
 • Er is inzicht in de werking van de instrumenten.
 • Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de positionering van de gemeente.
 • Er is oog voor de consequenties van het ingezette instrumentarium.

Controlerende rol

 • Er is inzicht in de resultaten van het beleid en het beleid wordt waar nodig bijgesteld.

Monitoring

 • Er is inzicht in de resultaten van het beleid en het beleid wordt waar nodig bijgesteld.

Evaluatie/onderzoek

 • Er is inzicht in de resultaten van het beleid en het beleid wordt waar nodig bijgesteld.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De in te zetten instrumenten zijn helder.
 • De instrumenten zijn doeltreffend.
 • Er is inzicht in de werking van de instrumenten.
 • Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de positionering van de gemeente.
 • Er is oog voor de consequenties van het ingezette instrumentarium.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De beoogde resultaten zijn helder en concreet.
 • De behaalde resultaten zijn conform de beleidsdoelstellingen.

Effectiviteit Woonbeleid

 • Het beoogde effect is helder en concreet.
 • De instrumenten zijn doeltreffend.

Efficiëntie Woonbeleid

-

Hoogeveen (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties waarin voor statushouders zodanige urgentie is vastgelegd, dat deze niet achtergesteld zijn ten opzichte van andere urgenten (of zelfs enige voorrang daarop hebben).
 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met het COA over de koppeling van statushouders aan de gemeente.

Uitvoering Woonbeleid

 • De gemeente biedt maandelijks voldoende reguliere en niet-reguliere woningen aan voor statushouders en voldoet daarmee aan haar taakstelling.
 • De gemeente maakt, bij een eventueel tekort aan reguliere woningen, gebruik van het gemeentelijk versnellingsarrangement.
 • De gemeente biedt woningen aan die qua locatie en kwaliteit geschikt zijn voor statushouders (in grotere kern, nabij openbaar vervoer, voorzieningen, scholing, beschikbaarheid vrijwilligers).
 • De huisvesting van statushouders heeft een kleinschalig karakter (geen grote wooncomplexen).
 • Er is bij de huisvesting van statushouders sprake van spreiding over wijken en buurten (geen concentratie).
 • Er is bij de huisvesting van statushouders sprake van een ‘slimme’ mix met andere groepen (geen aparte voorzieningen).
 • Bewoners en andere partijen in de wijk worden betrokken bij de komst van statushouders.

Prestatieafspraken

 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties over het aantal betaalbare (sociale) huurwoningen dat beschikbaar wordt gesteld voor statushouders.
 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties waarin voor statushouders zodanige urgentie is vastgelegd, dat deze niet achtergesteld zijn ten opzichte van andere urgenten (of zelfs enige voorrang daarop hebben).

Samenwerking

 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met het COA over de koppeling van statushouders aan de gemeente.

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties over het aantal betaalbare (sociale) huurwoningen dat beschikbaar wordt gesteld voor statushouders.

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties over het aantal betaalbare (sociale) huurwoningen dat beschikbaar wordt gesteld voor statushouders.
 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties waarin voor statushouders zodanige urgentie is vastgelegd, dat deze niet achtergesteld zijn ten opzichte van andere urgenten (of zelfs enige voorrang daarop hebben).
 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met het COA over de koppeling van statushouders aan de gemeente.
 • De gemeente heeft zicht op de kosten van de huisvesting van statushouders.
 • De gemeente biedt woningen aan die qua locatie en kwaliteit geschikt zijn voor statushouders (in grotere kern, nabij openbaar vervoer, voorzieningen, scholing, beschikbaarheid vrijwilligers).
 • De huisvesting van statushouders heeft een kleinschalig karakter (geen grote wooncomplexen).
 • Er is bij de huisvesting van statushouders sprake van spreiding over wijken en buurten (geen concentratie).
 • Er is bij de huisvesting van statushouders sprake van een ‘slimme’ mix met andere groepen (geen aparte voorzieningen).
 • Bewoners en andere partijen in de wijk worden betrokken bij de komst van statushouders.

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • De gemeente biedt maandelijks voldoende reguliere en niet-reguliere woningen aan voor statushouders en voldoet daarmee aan haar taakstelling.
 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties over het aantal betaalbare (sociale) huurwoningen dat beschikbaar wordt gesteld voor statushouders.

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

 • De gemeente heeft zicht op de kosten van de huisvesting van statushouders.

Koggenland (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Er zijn heldere doelen geformuleerd voor gevarieerde woningbouw.
 • Er zijn concrete maatregelen geformuleerd om gevarieerde woningbouw en CPO mogelijk te maken.
 • Er zijn heldere voorwaarden voor CPO die een relatie hebben met de genoemde analyse (demografie/doelgroep en de situatie in de gemeenten/regio).

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Er is een duidelijk afgesproken besluitvormingsproces (inclusief voldoen aan kaders) voor het starten van woningbouwprojecten
 • Besluitvorming over CPO woningbouwprojecten houdt rekening met spreiding over dorpskernen.
 • De organisatie heeft en gebruikt mogelijkheden om plannen te beïnvloeden vanuit het oogpunt van gevarieerde woningbouw
 • De organisatie heeft en gebruikt mogelijkheden om CPO initiatieven te beïnvloeden vanuit het oogpunt van gevarieerde woningbouw

Kaderstellende rol

 • Er is een duidelijk afgesproken besluitvormingsproces (inclusief voldoen aan kaders) voor het starten van woningbouwprojecten
 • Besluitvorming over CPO woningbouwprojecten houdt rekening met spreiding over dorpskernen.
 • De raad heeft een actieve rol bij het woonbeleid
 • De raad is (heeft een rol) betrokken bij CPO
  plannen

Controlerende rol

 • De raad heeft een actieve rol bij het woonbeleid
 • De raad is (heeft een rol) betrokken bij CPO
  plannen
 • De raad heeft concrete controleerbare kaders aan het woon- en CPO beleid gesteld

Monitoring

 • De organisatie monitort de doelstellingen van gevarieerde woningbouw
 • De organisatie heeft goed zicht op alle lopende en te verwachten CPO’s

Evaluatie/onderzoek

 • Aan het woonbeleid ligt een onderbouwde analyse (demografie/doelgroep en de situatie in de gemeenten/regio) ten grondslag.
 • Er zijn heldere voorwaarden voor CPO die een relatie hebben met de genoemde analyse.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De informatie aan de raad is toereikend om de doelen van beleid te kunnen controleren

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

 • Er is een duidelijk afgesproken besluitvormingsproces (inclusief voldoen aan kaders) voor het starten van woningbouwprojecten
 • Besluitvorming over CPO woningbouwprojecten houdt rekening met spreiding over dorpskernen.
 • Er is sprake van variantie in en tussen woningbouwprojecten
 • CPO projecten dragen gezamenlijk bij aan het doel van gevarieerde woningbouw

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

 • Besluitvorming over CPO woningbouwprojecten houdt rekening met spreiding over dorpskernen.
 • CPO projecten dragen gezamenlijk bij aan het doel van gevarieerde woningbouw

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

 • CPO projecten dragen gezamenlijk bij aan het doel van gevarieerde woningbouw

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Leiden en Leiderdorp (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Lochem (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De regionale (Cleantech Regio) en bovenlokale afspraken en (wettelijke) kaders zijn voldoende betrokken bij de lokale Woonvisie.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Er zijn kaders door raad en college vastgesteld met oog op sturing en regie op het domein wonen.
 • De doelstellingen en resultaat- afspraken maken helder welke woningmarktontwikkeling raad en college voor ogen zien.
 • De doelstellingen en resultaatafspraken zijn aantoonbaar specifiek, tijdgebonden en meetbaar geformuleerd.
 • De doelstellingen en resultaatafspraken zijn realistisch en acceptabel geformuleerd.
 • Er is per doelstelling en resultaatafspraak een nulmeting en streefwaarde vastgesteld om doelbereik te monitoren.
 • De regionale (Cleantech Regio) en bovenlokale afspraken en (wettelijke) kaders zijn voldoende betrokken bij de lokale Woonvisie.
 • De evaluatie van de Woonvisie en de resultaten uit de voorgaand periode zijn voldoende betrokken bij de afspraken en doelstellingen van de Woonvisie.
 • De uitkomsten van bestaande analyses naar woningmarktontwikkelingen en behoefte zijn voldoende betrokken in deze Woonvisie.
 • De uitkomsten van de woonruimteverdeling (wachttijden en slaagkansen) zijn voldoende betrokken in de Woonvisie.
 • Niet-gemeentelijke actoren zijn voldoende betrokken bij de ontwikkeling van de lokale Woonvisie.
 • De gemeenteraad is voldoende betrokken bij de ontwikkeling van de regionale Woonagenda en lokale Woonvisie.
 • Middels de verantwoordingsnformatie is objectief vast te stellen in welke mate initiële en/of gewijzigde doelstellingen zijn behaald (door aanwezigheid nul- en vervolgmetingen).
 • De doelstellingen zijn vertaald in SMART-acties.
 • De beschikbare sturingsinstrumenten passen bij de gestelde doelstellingen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

De planning- en controlcycli van de betrokken partijen zijn op elkaar afgestemd.

 • De verantwoordingsinformatie gaat in op: inhoudelijke resultaten, financiële resultaten en risico en beheersmaatregelen..

Uitgaven

 • De planning- en controlcycli van de betrokken partijen zijn op elkaar afgestemd.
 • De verantwoordingsinformatie gaat in op: inhoudelijke resultaten, financiële resultaten en risico en beheersmaatregelen.
 • Betrokken actiehouders rapporteren (cijfermatig en) met toelichting over mogelijke risico’s en beheersmaatregelen.

Sturende rol college

 • Er zijn kaders door raad en college vastgesteld met oog op sturing en regie op het domein wonen.
 • Er bestaat inzicht in de mate van benodigde beleidsharmonisatie om doelstellingen te kunnen realiseren.
 • Er zijn adequate afspraken gemaakt over de wijze, frequentie en inhoud van verantwoording.
 • Indien sprake is van afwijking van doelbereik, dan staat in de rapportage vermeld welke beheers- en/of bijsturingsmaatregelen zijn toegepast.
 • De doelstellingen zijn vertaald in SMART-acties. De resultaatafspraken zijn hierop gebaseerd.
 • Resultaten zijn gerapporteerd en de informatie is voldoende om controlerende rol in te vullen en waar te maken.
 • De rolverdeling tussen raad en college ten aanzien van de kaderstelling -en controle- op de woningmarktontwikkelingen functioneert adequaat.

Kaderstellende rol

 • Er zijn kaders door raad en college vastgesteld met oog op sturing en regie op het domein wonen.
 • De gemeenteraad is voldoende betrokken bij de ontwikkeling van de regionale Woonagenda en lokale Woonvisie.
 • De raad is voldoende betrokken in de voorbereidingsfase.
 • De gemeenteraad kan in vrijheid besluiten, handelen en afwijken van de geldende afspraken als gevolg van bovenlokale afspraken.
 • De raad maakt actief gebruik van de prestatieafspraken als sturings- instrument.
 • Door gebruik te maken van de
  sturingsinstrumenten heeft de gemeenteraad voldoende kunnen bijsturen.
 • De raad ervaart grip op de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen.
 • De raad ervaart grip op de woningmarktontwikkeling.
 • De rolverdeling tussen raad en college ten aanzien van de kaderstelling -en controle- op de woningmarktontwikkelingen functioneert adequaat.

Controlerende rol

 • Er bestaat inzicht in de mate van benodigde beleidsharmonisatie om doelstellingen te kunnen realiseren.
 • Er zijn adequate afspraken gemaakt over de wijze, frequentie en inhoud van verantwoording.
 • Resultaten zijn gerapporteerd en de informatie is voldoende om controlerende rol in te vullen en waar te maken.
 • De raad heeft de mogelijkheid tot bijsturing.
 • De raad maakt (bewust) geen gebruik van de mogelijkheid tot bijsturing.
 • De gemeenteraad heeft de Woonvisie (minimaal 1 maal) als sturingsinstrument toegepast.
 • De raad ervaart grip op de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen.
 • De raad ervaart grip op de woningmarktontwikkeling.
 • De rolverdeling tussen raad en college ten aanzien van de kaderstelling -en controle- op de woningmarktontwikkelingen functioneert adequaat.

Monitoring

 • Er is per doelstelling en resultaatafspraak een nulmeting en streefwaarde vastgesteld om doelbereik te monitoren.
 • Er bestaat inzicht in eventuele onderlinge conflicten tussen meegegeven doelstellingen en resultaatafspraken.
 • De gemeentelijke monitor stelt de gemeenteraad in staat om bij te sturen.

Evaluatie/onderzoek

 • Er bestaat inzicht in eventuele onderlinge conflicten tussen meegegeven doelstellingen en resultaatafspraken.
 • Er bestaat inzicht in de mate van benodigde beleidsharmonisatie om doelstellingen te kunnen realiseren.
 • De evaluatie van de Woonvisie en de resultaten uit de voorgaand periode zijn voldoende betrokken bij de afspraken en doelstellingen van de Woonvisie.
 • De uitkomsten van bestaande analyses naar woningmarktontwikkelingen en behoefte zijn voldoende betrokken in deze Woonvisie.
 • De gemeente heeft inzicht in de groepen van woningzoekenden en speciale groepen (toekomstige en potentiële huurders) in de gemeente.
 • Middels de verantwoordingsnformatie is objectief vast te stellen in welke mate initiële en/of gewijzigde doelstellingen zijn behaald (door aanwezigheid nul- en vervolgmetingen).

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De verantwoordingsinformatie gaat in op: inhoudelijke resultaten, financiële resultaten en risico en beheersmaatregelen.
 • Betrokken actiehouders rapporteren tijdig, periodiek en transparant.
 • Betrokken actiehouders rapporteren cijfermatig en met toelichting over de mate van doelbereik.
 • Middels de verantwoordingsnformatie is objectief vast te stellen in welke mate initiële en/of gewijzigde doelstellingen zijn behaald (door aanwezigheid nul- en vervolgmetingen).
 • Betrokken actiehouders rapporteren (cijfermatig en) met toelichting over mogelijke risico’s en beheersmaatregelen.
 • Indien sprake is van afwijking van doelbereik, dan staat in de rapportage vermeld welke beheers- en/of bijsturingsmaatregelen zijn toegepast.
 • De raad ontvangt voldoende en tijdig informatie over de realisatie van doelstellingen.
 • In geval van tussentijdse bijzonderheden, incidenten of geconstateerde risico’s wordt de gemeenteraad proactief geïnformeerd door het college.
 • Indien de realisatie van (tussentijdse) doelstellingen wijzigt, is dit voorzien van een toelichting en wordt de raad de mogelijkheid geboden om bij te sturen.
 • De raad is op de hoogte van de gemaakte prestatieafspraken.
 • Resultaten zijn gerapporteerd en de informatie is voldoende om controlerende rol in te vullen en waar te maken.
 • De gemeentelijke monitor stelt de gemeenteraad in staat om bij te sturen.
 • Eventuele afwijkingen van de gemaakte afspraken zijn herleidbaar en toegelicht.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn per rol expliciet en helder geformuleerd.
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende rollen liggen met elkaar in lijn.
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn bekend bij de betrokkenen.
 • Alle betrokkenen hebben eenzelfde beleving bij (de afbakening van) eigen en andermans taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • De beschikbare sturingsinstrumenten passen bij de gestelde doelstellingen.

Uitvoering Woonbeleid

 • De doelstellingen zijn vertaald in SMART-acties. De resultaatafspraken zijn hierop gebaseerd.
 • De beschikbare sturingsinstrumenten worden voldoende toegepast in de praktijk.
 • De afgesproken rollen en mandaten zijn adequaat vervuld door alle betrokkenen.
 • De gemaakte afspraken over rolverdeling en mandaattoepassing worden nageleefd en daarop wordt gecontroleerd.
 • Eventuele afwijkingen van de gemaakte afspraken zijn herleidbaar en toegelicht.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • De aangeboden sociale huur- woningen in deze periode zijn passend toegewezen aan de hiervoor bedoelde doelgroepen.

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • De gemeente heeft inzicht in de groepen van woningzoekenden en speciale groepen (toekomstige en potentiële huurders) in de gemeente.
 • De aangeboden sociale huur- woningen in deze periode zijn passend toegewezen aan de hiervoor bedoelde doelgroepen.

Kwantiteit woningvoorraad

 • De raad ervaart grip op de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen.
 • De raad ervaart grip op de woningmarktontwikkeling.

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

 • De uitkomsten van de woonruimteverdeling (wachttijden en slaagkansen) zijn voldoende betrokken in de Woonvisie.

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De verantwoordingsinformatie gaat in op: inhoudelijke resultaten, financiële resultaten en risico en beheersmaatregelen.
 • Middels de verantwoordingsnformatie is objectief vast te stellen in welke mate initiële en/of gewijzigde doelstellingen zijn behaald (door aanwezigheid nul- en vervolgmetingen).
 • De doelstellingen zijn vertaald in SMART-acties. De resultaatafspraken zijn hierop gebaseerd.
 • De resultaten zijn gerealiseerd.
 • De woningbouwambities uit de Woonvisie(s) over de periode 2016- 2020 zijn voldoende gerealiseerd.
 • De aangeboden sociale huur- woningen in deze periode zijn passend toegewezen aan de hiervoor bedoelde doelgroepen.
 • De raad ontvangt voldoende en tijdig informatie over de realisatie van doelstellingen.
 • Indien de realisatie van (tussentijdse) doelstellingen wijzigt, is dit voorzien van een toelichting en wordt de raad de mogelijkheid geboden om bij te sturen.

Effectiviteit Woonbeleid

 • Er is per doelstelling en resultaatafspraak een nulmeting en streefwaarde vastgesteld om doelbereik te monitoren.
 • Er bestaat inzicht in de mate van benodigde beleidsharmonisatie om doelstellingen te kunnen realiseren.
 • Betrokken actiehouders rapporteren cijfermatig en met toelichting over de mate van doelbereik.
 • Indien sprake is van afwijking van doelbereik, dan staat in de rapportage vermeld welke beheers- en/of bijsturingsmaatregelen zijn toegepast.

Efficiëntie Woonbeleid

-

Maastricht (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De Woonvisie is vertaald naar een concrete woonprogrammering in de tijd voor de verschillende doelgroepen, rekening houdend met de door rijk en provincie gestelde kaders.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Voor het woonbeleid zijn heldere beleidsdoelen vastgelegd die onderbouwd zijn vanuit een duidelijk beeld over de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van woningen voor de in het beleid onderscheiden doelgroepen.
 • De Woonvisie is vertaald naar een concrete woonprogrammering in de tijd voor de verschillende doelgroepen, rekening houdend met de door rijk en provincie gestelde kaders.

Budget

 • De gemeente geeft expliciet aan wat van de verschillende partijen wordt verwacht om de doelen te bereiken en benoemt daarbij ook haar eigen rol- en middeleninzet en de daarvan te verwachten resultaten.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In het proces van beleidsvorming en –formulering worden de belangrijkste stakeholders actief betrokken.
 • De gemeente benoemt expliciet de instrumenten die ingezet worden alsmede de daarvan verwachte effecten.
 • De gemeente geeft expliciet aan wat van de verschillende partijen wordt verwacht om de doelen te bereiken en benoemt daarbij ook haar eigen rol- en middeleninzet en de daarvan te verwachten resultaten.

Kaderstellende rol

 • In het proces van beleidsvorming en –formulering worden de belangrijkste stakeholders actief betrokken.
 • De gemeente benoemt expliciet de instrumenten die ingezet worden alsmede de daarvan verwachte effecten.
 • De gemeente geeft expliciet aan wat van de verschillende partijen wordt verwacht om de doelen te bereiken en benoemt daarbij ook haar eigen rol- en middeleninzet en de daarvan te verwachten resultaten.
 • Het proces om het beleid vorm te geven is duidelijk: de beleidsstukken stellen duidelijke kaders.

Controlerende rol

 • Er is zicht op de effectiviteit van het beleid. De raad heeft aan de hand van rapportages voldoende zicht op de effectiviteit van het woonbeleid om haar controlerende rol in te vullen.

Monitoring

 • Er is zicht op de effectiviteit van het beleid. De raad heeft aan de hand van rapportages voldoende zicht op de effectiviteit van het woonbeleid om haar controlerende rol in te vullen.

Evaluatie/onderzoek

 • Er is zicht op de effectiviteit van het beleid. De raad heeft aan de hand van rapportages voldoende zicht op de effectiviteit van het woonbeleid om haar controlerende rol in te vullen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Er is zicht op de effectiviteit van het beleid. De raad heeft aan de hand van rapportages voldoende zicht op de effectiviteit van het woonbeleid om haar controlerende rol in te vullen.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De Woonvisie is vertaald naar een concrete woonprogrammering in de tijd voor de verschillende doelgroepen, rekening houdend met de door rijk en provincie gestelde kaders.
 • De gemeente benoemt expliciet de instrumenten die ingezet worden alsmede de daarvan verwachte effecten.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Voor het woonbeleid zijn heldere beleidsdoelen vastgelegd die onderbouwd zijn vanuit een duidelijk beeld over de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van woningen voor de in het beleid onderscheiden doelgroepen.
 • De Woonvisie is vertaald naar een concrete woonprogrammering in de tijd voor de verschillende doelgroepen, rekening houdend met de door rijk en provincie gestelde kaders.

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

 • De gemeente benoemt expliciet de instrumenten die ingezet worden alsmede de daarvan verwachte effecten.
 • De gemeente geeft expliciet aan wat van de verschillende partijen wordt verwacht om de doelen te bereiken en benoemt daarbij ook haar eigen rol- en middeleninzet en de daarvan te verwachten resultaten.

Efficiëntie Woonbeleid

-

Medemblik (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De woonvisie is afgestemd met regionale kaders.
 • De prestatieafspraken sluiten aan bij de lokale woonvisie (en nieuwe Woningwet 2015 en de Rijksprioriteiten voor de Volkshuisvesting)

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De woonvisie is afgestemd met regionale kaders.
 • De woonvisie is met stakeholders opgesteld.
 • De doelstellingen van de woonvisie zijn helder.
 • De prestatieafspraken sluiten aan bij de lokale woonvisie (en nieuwe Woningwet 2015 en de Rijksprioriteiten voor de Volkshuisvesting).
 • De raad is betrokken bij het opstellen van (de doelstellingen van) de woonvisie.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De raad heeft duidelijke kaders gesteld op basis van voldoende informatie.
 • De raad is betrokken bij het opstellen van (de doelstellingen van) de woonvisie.

Controlerende rol

 • De raad is op de hoogte van de gemaakte prestatieafspraken.
 • De raad heeft de mogelijkheid tot bijsturing.
 • De raad maakt gebruik van de mogelijkheid tot bijsturing.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De raad is op de hoogte van de gemaakte prestatieafspraken.
 • De informatie is voldoende om de controlerende rol in te vullen. Resultaten zijn gerapporteerd.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • De afgesproken invulling van de rol van de gemeente heeft plaatsgevonden.

Prestatieafspraken

 • De prestatieafspraken zijn tot stand gekomen op basis van de Handreiking Prestatieafspraken.
 • De afspraken sluiten aan bij de lokale woonvisie (en nieuwe Woningwet 2015 en de Rijksprioriteiten voor de Volkshuisvesting).
 • De prestatieafspraken zijn SMART.
 • De inhoudelijke doelen van de prestatieafspraken zijn gehaald.

Samenwerking

 • De procesdoelen op het gebied van samenwerking met partners zijn gehaald.

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • De doelen voor de sociale huurwoningen zijn behaald

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De procesdoelen op het gebied van samenwerking met partners zijn gehaald.
 • De doelen voor de sociale huurwoningen zijn behaald.
 • De inhoudelijke doelen van de prestatieafspraken zijn gehaald.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Meijerijstad (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De woonvisies voldoen aan de eisen volgend uit de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015.
 • De gemeenteraden zijn expliciet geïnformeerd over de nieuwe Woningwet 2015 en de relevante wijzigingen voor de eigen rol, waarvan de betekenis is geduid.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De woonvisies voldoen aan de eisen volgend uit de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015.
 • De woonvisies zijn gebaseerd op een geformuleerd raadskader.
 • De gemeenteraden hebben een actieve rol met betrekking tot de realisatie van de woonvisies, wat blijkt uit een actief gebruik van raadsinstrumenten (moties, amendementen, schriftelijke vragen, interpellaties etc).
 • De raden zijn actief betrokken bij de vraag over hoe het proces om te komen tot woonvisies en daarvan afgeleide plannen georganiseerd kan worden en wat daarbij de rol van de raad kan zijn.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In het raadskader is een expliciete uitwerking gemaakt van de rolverdeling tussen de gemeente (raad, college, organisatie) en overige relevante actoren (woningcorporaties, huurdersorganisaties).
 • De colleges geven invulling aan de passieve informatieplicht met betrekking tot de realisatie van de woonvisies.
 • De colleges geven invulling aan de actieve informatieplicht met betrekking tot de realisatie van de woonvisies.

Kaderstellende rol

 • De woonvisies zijn gebaseerd op een geformuleerd raadskader.
 • In het raadskader is een expliciete uitwerking gemaakt van de rolverdeling tussen de gemeente (raad, college, organisatie) en overige relevante actoren (woningcorporaties, huurdersorganisaties).
 • De gemeenteraden hebben een actieve rol met betrekking tot de realisatie van de woonvisies, wat blijkt uit een actief gebruik van raadsinstrumenten (moties, amendementen, schriftelijke vragen, interpellaties etc).
 • De raden zijn actief betrokken bij de vraag over hoe het proces om te komen tot woonvisies en daarvan afgeleide plannen georganiseerd kan worden en wat daarbij de rol van de raad kan zijn.

Controlerende rol

 • In het raadskader is een expliciete uitwerking gemaakt van de rolverdeling tussen de gemeente (raad, college, organisatie) en overige relevante actoren (woningcorporaties, huurdersorganisaties).

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraden zijn expliciet geïnformeerd over de nieuwe Woningwet 2015 en de relevante wijzigingen voor de eigen rol, waarvan de betekenis is geduid.

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraden worden periodiek geïnformeerd over de feitelijke realisatie van de woonvisies.
 • De colleges geven invulling aan de passieve informatieplicht met betrekking tot de realisatie van de woonvisies.
 • De colleges geven invulling aan de actieve informatieplicht met betrekking tot de realisatie van de woonvisies.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De raden zijn actief betrokken bij de vraag over hoe het proces om te komen tot woonvisies en daarvan afgeleide plannen georganiseerd kan worden en wat daarbij de rol van de raad kan zijn.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De gemeenteraden worden periodiek geïnformeerd over de feitelijke realisatie van de woonvisies.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Meijerijstad (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Nijkerk (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Dienstverlening voldoet aan Servicenormen uit kwaliteitshandvest 2017

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Nijkerk (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Nunspeet en Oldebroek (2022) (2022)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De bovenste cyclus van het ideaalmodel beschrijft de cyclus van het opstellen, evalueren en bijstellen van beleid, in dit geval in de vorm van een Woonvisie of Woonagenda.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De bovenste cyclus van het ideaalmodel beschrijft de cyclus van het opstellen, evalueren en bijstellen van beleid, in dit geval in de vorm van een Woonvisie of Woonagenda.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De bovenste cyclus van het ideaalmodel beschrijft de cyclus van het opstellen, evalueren en bijstellen van beleid, in dit geval in de vorm van een Woonvisie of Woonagenda.

Kaderstellende rol

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De bovenste cyclus van het ideaalmodel beschrijft de cyclus van het opstellen, evalueren en bijstellen van beleid, in dit geval in de vorm van een Woonvisie of Woonagenda.
 • De gemeenteraad checkt continue op consistentie van het beleid en het handelen in relatie tot beleidsdoelen

Controlerende rol

De gemeenteraad checkt continue op consistentie van het beleid en het handelen in relatie tot beleidsdoelen

Monitoring

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De onderste cyclus gaat over concrete projecten en hun uitvoering, monitoring/evaluatie en uitwerking.

Evaluatie/onderzoek

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De onderste cyclus gaat over concrete projecten en hun uitvoering, monitoring/evaluatie en uitwerking.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De verbinding tussen de bovenste en onderste cyclus zit in het uitvoeringsprogramma bij het beleid en woningbouwprogrammering (kwantitatief en kwalitatief). Hier worden concrete projecten gekoppeld aan acties en afspraken.

Uitvoering Woonbeleid

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De onderste cyclus gaat over concrete projecten en hun uitvoering, monitoring/evaluatie en uitwerking.

Prestatieafspraken

 • Bij de toetsing van de bevindingen maken we gebruik van een ‘ideaalmodel woonbeleid’ als kader. De verbinding tussen de bovenste en onderste cyclus zit in het uitvoeringsprogramma bij het beleid en woningbouwprogrammering (kwantitatief en kwalitatief). Hier worden concrete projecten gekoppeld aan acties en afspraken.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Olst-Wijhe (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Er zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen geformuleerd.
 • Er is sprake van integraal beleid; wonen wordt in samenhang bezien met b¡jvoor- beeld economie, zorg en milieu.
 • Bij de totstandkoming van het woonbe- leid is rekening gehouden met de huidige toekomstscenario's en visies.
 • Het lokale woonbeleid is afgestemd op het regionaal woonbeleid en doelstellingen en is in ieder geval niet strijdig.
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.)).

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.

Kaderstellende rol

 • We kijken naar de mate waarin de gemeenteraad vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening heeft gesteld.
 • De gemeenteraad is geinformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de (regionale) prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad vult zijn kaderstellende rol in door zich te richten op de hoofdlijnen van het beleid.

Controlerende rol

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, iuiste en volledige informatie b¡j b¡jstelling van beleid op strategische en projectniveau of zwengelt dit zelf aan.

Monitoring

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.

Evaluatie/onderzoek

 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad is geinformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de (regionale) prestatieafspraken.

Informatievoorziening controle

 • We kijken naar de mate waarin de gemeenteraad vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening heeft gesteld.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid op strategisch en projectniveau.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, iuiste en volledige informatie b¡j b¡jstelling van beleid op strategische en projectniveau of zwengelt dit zelf aan.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma's en/of prestatieafspraken.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.))

Uitvoering Woonbeleid

 • We kijken vooral naar de vraag of het perspectief van de gemeente en de bewoners op woningmarkt en woonbeleid met elkaar overeenkomen.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid op strategisch en projectniveau.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Ommen (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De doelstellingen passen bij de kaders die Rijk en provincie daarvoor gesteld hebben, m.n. de provinciale prestatieafspraken.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Er zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen geformuleerd.
 • Deze doelstellingen passen bij de kaders die Rijk en provincie daarvoor gesteld hebben, m.n. de provinciale prestatieafspraken.
 • Het woningbouwprogramma is in kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (prijs, type, etc.) zin onderbouwd met een realistisch beeld van de lokale woningmarkt, specifiek ten aanzien van doelgroepen en hun bestedingsmogelijkheden, demografische ontwikkelingen, woningspreiding en doorstroming.
 • De doelstellingen en taakstellingen uit het woonbeleid zijn vertaald naar uitvoeringsprogramma’s en prestatieafspraken.
 • Het woonbeleid gaat in op de instrumenten die de gemeente inzet om tot doelrealisatie te komen.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.)).
  Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen binnen de gemeentelijke organisatie (zoals de afdelingen RO, grondzaken, zorg en welzijn).
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden, zoals voorgeschreven in de beleidsnotitie ‘interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie'.
 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd. Het gaat hierbij concreet om de volgende doelen op het gebied van: vraaggestuurd huisvesten; evenwichtige leeftijdsopbouw en het streven naar een duurzame gemeente en samenleving, zoals verwoord in het Woonplan 2011-2014.
 • De woningcorporaties houden rekening met de door de gemeente gestelde doelen in het woonbeleid.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Er bestaat geen onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden tussen raad en college.

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.
 • De raad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • Er bestaat geen onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden tussen raad en college.

Controlerende rol

 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.
 • Er bestaat geen onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden tussen raad en college.

Monitoring

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige verantwoording (monitoring en evaluatie) over de realisatie van het woonbeleid.

Evaluatie/onderzoek

 • Het woningbouwprogramma is in kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (prijs, type, etc.) zin onderbouwd met een realistisch beeld van de lokale woningmarkt, specifiek ten aanzien van doelgroepen en hun bestedingsmogelijkheden, demografische ontwikkelingen, woningspreiding en doorstroming.
 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige verantwoording (monitoring en evaluatie) over de realisatie van het woonbeleid.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De informatievoorziening is co form de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Informatievoorziening controle

 • De informatievoorziening is conform de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
 • De raad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige verantwoording (monitoring en evaluatie) over de realisatie van het woonbeleid.
 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De doelstellingen en taakstellingen uit het woonbeleid zijn vertaald naar uitvoeringsprogramma’s en prestatieafspraken.
 • Het woonbeleid gaat in op de instrumenten die de gemeente inzet om tot doelrealisatie te komen.

Uitvoering Woonbeleid

 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.)).

Prestatieafspraken

 • De doelstellingen en taakstellingen uit het woonbeleid zijn vertaald naar uitvoeringsprogramma’s en prestatieafspraken.
 • De woningcorporaties houden rekening met de door de gemeente gestelde doelen in het woonbeleid.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd. Het gaat hierbij concreet om de volgende doelen op het gebied van: vraaggestuurd huisvesten; evenwichtige leeftijdsopbouw en het streven naar een duurzame gemeente en samenleving, zoals verwoord in het Woonplan 2011-2014.
 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.

Effectiviteit Woonbeleid

 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd. Het gaat hierbij concreet om de volgende doelen op het gebied van: vraaggestuurd huisvesten; evenwichtige leeftijdsopbouw en het streven naar een duurzame gemeente en samenleving, zoals verwoord in het Woonplan 2011-2014.
 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.
 • Er is inzicht in de gevolgen voor de woningmarkt van het al dan niet realiseren van de doelstellingen.

Efficiëntie Woonbeleid

-

Oosterhout (2017) (2017)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De gemeente heeft een woonbeleid vastgelegd in plannen, zoals een woonvisie.
 • De gemeente houdt binnen het woonbeleid rekening met de differentiatie van de groep ́ouderen ́, onder meer naar huurders en koopwoningbezitters en leeftijdscategorieën.
 • De gemeente houdt bij haar woonbeleid rekening met de verschillen tussen de dorpen.
 • De gemeente baseert zich op een realistische behoefteprognose, die periodiek wordt gemeten.
 • De gemeente heeft het beleid uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
 • Het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsplannen zijn actueel.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid van de fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente houdt in haar beleid rekening met de verschillen tussen de kernen als het gaat om de nabijheid van (zorg-, welzijns- en dagelijkse) voorzieningen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit beleid is uitgewerkt in maatregelen.
 • De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van communicatie met en ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en ondersteuning, woning- aanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid is uitgewerkt in actuele maatregelen.
 • De gemeente koppelt haar Wmo-beleid nadrukkelijk aan het woonbeleid. Dit blijkt ook uit beleid en uitvoeringsmaatregelen.
 • Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect op het langer thuis wonen van ouderen.
 • Het gemeentelijk ouderenbeleid speelt in op de actuele vraagstukken.
 • De beleidsdoelen van de gemeente worden gehaald.
 • De beleidsdoelen worden bereikt binnen de gestelde kaders van tijd en geld.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake de maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit minimaal één keer per vier jaar.
 • Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen beide beleidsvelden.
 • De gemeente zoekt voor haar beleidsformulering en –uitvoering contact met de bij het beleid betrokken partijen, zowel aan de vraagzijde (woonconsumenten) als de aanbodzijde (corporatie, zorginstellingen etc.).

Kaderstellende rol

 • De gemeente zoekt voor haar beleidsformulering en –uitvoering contact met de bij het beleid betrokken partijen, zowel aan de vraagzijde (woonconsumenten) als de aanbodzijde (corporatie, zorginstellingen etc.).

Controlerende rol

 • De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake de maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit minimaal één keer per vier jaar.
 • Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen beide beleidsvelden.

Monitoring

 • De gemeente maakt prestatieafspraken c.q. sluit contracten met de corporatie en zorginstellingen. Hierin worden meetbare afspraken gemaakt over ieders aandeel in de totstandkoming van een op de behoefte aansluitend aanbod. De voortgang van de realisatie wordt gemonitord en waar nodig wordt tijdig bijgestuurd.

Evaluatie/onderzoek

 • De gemeente baseert zich op een realistische behoefteprognose, die periodiek wordt gemeten.
 • De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake de maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit minimaal één keer per vier jaar.
 • Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen beide beleidsvelden.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De gemeente heeft het beleid uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
 • Het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsplannen zijn actueel.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid van de fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit beleid is uitgewerkt in maatregelen.
 • De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van communicatie met en ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en ondersteuning, woning- aanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid is uitgewerkt in actuele maatregelen.
 • De gemeente koppelt haar Wmo-beleid nadrukkelijk aan het woonbeleid. Dit blijkt ook uit beleid en uitvoeringsmaatregelen.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

 • De gemeente maakt prestatieafspraken c.q. sluit contracten met de corporatie en zorginstellingen. Hierin worden meetbare afspraken gemaakt over ieders aandeel in de totstandkoming van een op de behoefte aansluitend aanbod. De voortgang van de realisatie wordt gemonitord en waar nodig wordt tijdig bijgestuurd.
 • Tussen gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te voorzien in een (nood)oplossing in situaties waarin door acute achteruitgang in gezondheid het voor de oudere niet meer mogelijk is zelfstandig te blijven wonen maar opname in een verpleeghuis (nog) niet mogelijk is.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • De gemeente houdt binnen het woonbeleid rekening met de differentiatie van de groep ́ouderen ́, onder meer naar huurders en koopwoningbezitters en leeftijdscategorieën.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid van de fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van communicatie met en ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en ondersteuning, woning- aanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid is uitgewerkt in actuele maatregelen.
 • Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect op het langer thuis wonen van ouderen.
 • Tussen gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te voorzien in een (nood)oplossing in situaties waarin door acute achteruitgang in gezondheid het voor de oudere niet meer mogelijk is zelfstandig te blijven wonen maar opname in een verpleeghuis (nog) niet mogelijk is.

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De beleidsdoelen van de gemeente worden gehaald.

Effectiviteit Woonbeleid

 • Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect op het langer thuis wonen van ouderen.

Efficiëntie Woonbeleid

 • De beleidsdoelen worden bereikt binnen de gestelde kaders van tijd en geld.

Opmeer (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De woonvisie is afgestemd met regionale kaders.
 • De prestatieafspraken sluiten aan bij de lokale woonvisie (en nieuwe Woningwet 2015 en de Rijksprioriteiten voor de Volkshuisvesting)

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De woonvisie is afgestemd met regionale kaders.
 • De woonvisie is met stakeholders opgesteld.
 • De doelstellingen van de woonvisie zijn helder.
 • De prestatieafspraken sluiten aan bij de lokale woonvisie (en nieuwe Woningwet 2015 en de Rijksprioriteiten voor de Volkshuisvesting).
 • De raad is betrokken bij het opstellen van (de doelstellingen van) de woonvisie.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De raad heeft duidelijke kaders gesteld op basis van voldoende informatie.
 • De raad is betrokken bij het opstellen van (de doelstellingen van) de woonvisie.

Controlerende rol

 • De raad is op de hoogte van de gemaakte prestatieafspraken.
 • De raad heeft de mogelijkheid tot bijsturing.
 • De raad maakt gebruik van de mogelijkheid tot bijsturing.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De raad is op de hoogte van de gemaakte prestatieafspraken.
 • De informatie is voldoende om de controlerende rol in te vullen. Resultaten zijn gerapporteerd.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • De afgesproken invulling van de rol van de gemeente heeft plaatsgevonden.

Prestatieafspraken

 • De prestatieafspraken zijn tot stand gekomen op basis van de Handreiking Prestatieafspraken.
 • De afspraken sluiten aan bij de lokale woonvisie (en nieuwe Woningwet 2015 en de Rijksprioriteiten voor de Volkshuisvesting).
 • De prestatieafspraken zijn SMART.
 • De inhoudelijke doelen van de prestatieafspraken zijn gehaald.

Samenwerking

 • De procesdoelen op het gebied van samenwerking met partners zijn gehaald.

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • De doelen voor de sociale huurwoningen zijn behaald

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De procesdoelen op het gebied van samenwerking met partners zijn gehaald.
 • De doelen voor de sociale huurwoningen zijn behaald.
 • De inhoudelijke doelen van de prestatieafspraken zijn gehaald.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Purmerend en Beemster (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Randstedelijke Rekenkamer (2019) (2019)

Rekenkamer Oost-Nederland (2018) (2018)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De provincie heeft zicht op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief de wettelijk beschikbare instrumenten, op het gebied van wonen en heeft deze duidelijk beschreven in haar beleid.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De provincie heeft de invulling van haar rol op het gebied van wonen duidelijk beschreven in haar beleid.
 • De provincie heeft zicht op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief de wettelijk beschikbare instrumenten, op het gebied van wonen en heeft deze duidelijk beschreven in haar beleid.
 • De provincie heeft haar doelen op het gebied van wonen duidelijk in haar beleid geformuleerd.
 • De provincie heeft zich aantoonbaar ingespannen om haar doelen op het gebied van wonen te realiseren. Zij heeft in haar beleid omschreven welke instrumenten zij hiervoor inzet. Zij benut de instrumenten die zij hiervoor tot haar beschikking heeft.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De provincie heeft, waar mogelijk, ruimte gecreëerd om bij te sturen op het gebied van wonen en heeft dit gedaan indien ontwikkelingen daarom vroegen.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • De provincie heeft, waar mogelijk, ruimte gecreëerd om bij te sturen op het gebied van wonen en heeft dit gedaan indien ontwikkelingen daarom vroegen.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • De provincie heeft zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan PS over wonen.
 • De informatievoorziening aan PS over wonen is tijdig / actueel, begrijpelijk en conform de gemaakte afspraken.

Informatievoorziening controle

 • Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan PS over wonen.
 • De informatievoorziening aan PS over wonen is tijdig / actueel, begrijpelijk en conform de gemaakte afspraken.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De provincie heeft de invulling van haar rol op het gebied van wonen duidelijk beschreven in haar beleid.
 • De provincie heeft zicht op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief de wettelijk beschikbare instrumenten, op het gebied van wonen en heeft deze duidelijk beschreven in haar beleid.

Uitvoering Woonbeleid

 • De provincie heeft zich aantoonbaar ingespannen om haar doelen op het gebied van wonen te realiseren. Zij heeft in haar beleid omschreven welke instrumenten zij hiervoor inzet. Zij benut de instrumenten die zij hiervoor tot haar beschikking heeft.
 • De regionale afstemming op het gebied van (de programmering van) wonen is door de provincie aantoonbaar gestimuleerd en bewaakt.

Prestatieafspraken

 • De regionale afstemming op het gebied van (de programmering van) wonen is door de provincie aantoonbaar gestimuleerd en bewaakt.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • De provincie heeft zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen.- De provincie heeft haar doelen op het gebied van wonen gerealiseerd. Dit betekent in ieder geval dat:
 • Vraag en aanbod de afgelopen jaren beter met elkaar in balans zijn gekomen.

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • De provincie heeft zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen.

Kwaliteit woningvoorraad

 • De provincie heeft zicht op de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen.

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De provincie heeft haar doelen op het gebied van wonen gerealiseerd. Dit betekent in ieder geval dat:
 • Vraag en aanbod de afgelopen jaren beter met elkaar in balans zijn gekomen.

Effectiviteit Woonbeleid

 • De provincie heeft haar doelen op het gebied van wonen gerealiseerd. Dit betekent in ieder geval dat:
 • Vraag en aanbod de afgelopen jaren beter met elkaar in balans zijn gekomen.

Efficiëntie Woonbeleid

-

Rekenkamer Zeeland (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • De Provincie Zeeland heeft de invulling van haar rol op het gebied van wonen duidelijk beschreven in de Omgevingsverordening.
 • De rolverdeling tussen GS en PS op dit beleidsterrein is een logische die volgt uit hogere wet- en regelgeving en die aansluit bij de gangbare werkwijze van de Provincie Zeeland.

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De Provincie Zeeland heeft zicht op de ontwikkelingen en opgaven op de Zeeuwse woningmarkt.
 • De Provincie Zeeland heeft zicht op de bovenregionale en regionale ontwikkelingen op de Zeeuwse woonmarkt en betrekt deze in haar woonbeleid.
 • De Provincie Zeeland heeft haar doelen op het gebied van wonen duidelijk in haar beleid geformuleerd.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De Provincie Zeeland heeft, waar mogelijk, ruimte gecreëerd om bij te sturen op het gebied van wonen en heeft dit gedaan indien ontwikkelingen daarom vroegen.
 • De rolverdeling tussen GS en PS op dit beleidsterrein is een logische die volgt uit hogere wet- en regelgeving en die aansluit bij de gangbare werkwijze van de Provincie Zeeland.

Kaderstellende rol

 • De rolverdeling tussen GS en PS op dit beleidsterrein is een logische die volgt uit hogere wet- en regelgeving en die aansluit bij de gangbare werkwijze van de Provincie Zeeland.
 • PS worden in de gelegenheid gesteld te sturen op de provinciale doelen en middeleninzet.

Controlerende rol

 • De Provincie Zeeland heeft, waar mogelijk, ruimte gecreëerd om bij te sturen op het gebied van wonen en heeft dit gedaan indien ontwikkelingen daarom vroegen.
 • De rolverdeling tussen GS en PS op dit beleidsterrein is een logische die volgt uit hogere wet- en regelgeving en die aansluit bij de gangbare werkwijze van de Provincie Zeeland.
 • PS worden in de gelegenheid gesteld te sturen op de provinciale doelen en middeleninzet.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • De Provincie Zeeland heeft zicht op de ontwikkelingen en opgaven op de Zeeuwse woningmarkt.
 • De Provincie Zeeland heeft zicht op de bovenregionale en regionale ontwikkelingen op de Zeeuwse woonmarkt en betrekt deze in haar woonbeleid.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De Provincie Zeeland heeft zicht op de ontwikkelingen en opgaven op de Zeeuwse woningmarkt.
 • De Provincie Zeeland heeft zicht op de bovenregionale en regionale ontwikkelingen op de Zeeuwse woonmarkt en betrekt deze in haar woonbeleid.
 • Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan PS over wonen.
 • De informatievoorziening aan PS over wonen is tijdig, actueel, begrijpelijk en conform de gemaakte afspraken.

Informatievoorziening controle

 • Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan PS over wonen.
 • De informatievoorziening aan PS over wonen is tijdig, actueel, begrijpelijk en conform de gemaakte afspraken.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De Provincie Zeeland heeft de invulling van haar rol op het gebied van wonen duidelijk beschreven in de Omgevingsverordening.

Uitvoering Woonbeleid

 • De Provincie Zeeland geeft een consistente invulling aan haar formele en informele rol op het gebied van wonen.
 • De Provincie Zeeland heeft zich aantoonbaar ingespannen om haar doelen op het gebied van wonen te realiseren.
 • De regionale afstemming op het gebied van (de programmering van) wonen is door de Provincie Zeeland aantoonbaar gestimuleerd en bewaakt.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • De regionale afstemming op het gebied van (de programmering van) wonen is door de Provincie Zeeland aantoonbaar gestimuleerd en bewaakt.

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • De Provincie Zeeland heeft haar doelen op het gebied van wonen gerealiseerd. Dit betekent in ieder geval dat vraag en aanbod de afgelopen jaren beter met elkaar in balans zijn gekomen.

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • De Provincie Zeeland heeft haar doelen op het gebied van wonen gerealiseerd. Dit betekent in ieder geval dat vraag en aanbod de afgelopen jaren beter met elkaar in balans zijn gekomen.

Resultaat Woonbeleid

 • De Provincie Zeeland heeft haar doelen op het gebied van wonen gerealiseerd. Dit betekent in ieder geval dat vraag en aanbod de afgelopen jaren beter met elkaar in balans zijn gekomen.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De provincies hebben hun doelen, invulling van hun rol en de inzet van instrumenten op het gebied van wonen in hun beleid opgenomen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan PS over wonen.
 • De informatievoorziening aan PS over wonen is tijdig, begrijpelijk en volgens afspraak.

Informatievoorziening controle

 • Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan PS over wonen.
 • De informatievoorziening aan PS over wonen is tijdig, begrijpelijk en volgens afspraak.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De provincies hebben hun doelen, invulling van hun rol en de inzet van instrumenten op het gebied van wonen in hun beleid opgenomen.

Uitvoering Woonbeleid

 • De instrumenten die de provincies inzetten ten aanzien van wonen werken zoals door de provincies beogen

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Ridderkerk (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Roosendaal (2016) (2016)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • De gemeente heeft een expliciete en consistente visie op het gemeentelijk woningbeleid en dat van doelgroep ouderen op de woningmarkt in het bijzonder. Criterium: Beleid is neergelegd in plannen (bijv. Woonvisie).
 • Het beleid is actueel.Criterium: De plannen worden ten minste elke vier jaar geactualiseerd en aangepast n.a.v. nieuwe wetgeving/marktontwikkelingen.
 • De gemeentelijke woonvisie op strategisch niveau werkt door op concreet beleidsniveau. Criterium: De beleidsplannen zijn uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
  '- De gemeente heeft beschreven en onderbouwd welke sturingsinstrumenten zij inzet. Criterium: Beleidsplannen bevatten sturingsinstrumenten. De gemeente zet effectieve sturingsinstrumenten in.
 • De gemeente heeft financiële kaders gesteld voor het bereiken van de beoogde prestaties. Criterium: De plannen zijn voorzien van een financiële onderbouwing en prestaties zijn gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.

Budget

 • De gemeente heeft financiële kaders gesteld voor het bereiken van de beoogde prestaties. Criterium: De plannen zijn voorzien van een financiële onderbouwing en prestaties zijn gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.

Begroting/Jaarverslag

 • De gemeente heeft financiële kaders gesteld voor het bereiken van de beoogde prestaties. Criterium: De plannen zijn voorzien van een financiële onderbouwing en prestaties zijn gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De gemeente heeft beschreven en onderbouwd welke sturingsinstrumenten zij inzet. Criterium: Beleidsplannen bevatten sturingsinstrumenten. De gemeente zet effectieve sturingsinstrumenten in.

Kaderstellende rol

 • De gemeente heeft beschreven en onderbouwd welke sturingsinstrumenten zij inzet. Criterium: Beleidsplannen bevatten sturingsinstrumenten. De gemeente zet effectieve sturingsinstrumenten in.
 • De gemeente heeft financiële kaders gesteld voor het bereiken van de beoogde prestaties. Criterium: De plannen zijn voorzien van een financiële onderbouwing en prestaties zijn gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.
 • De gemeenteraad heeft inhoud gegeven aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Criterium: Raadsleden hebben voldoende mogelijkheden om kaders te stellen en te controleren en maken daar ook actief gebruik van.

Controlerende rol

 • De gemeenteraad heeft inhoud gegeven aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Criterium: Raadsleden hebben voldoende mogelijkheden om kaders te stellen en te controleren en maken daar ook actief gebruik van.

Monitoring

 • De gemeente heeft actueel inzicht in de aard, omvang, ontwikkeling en knelpunten t.a.v. de vraag naar ouderenhuisvesting, waaronder die uit de particuliere sector. Criterium: De gemeente meet periodiek de woningbehoefte.
 • De gemeente heeft een systeem van periodieke monitoring en evaluatie om de prestaties te kunnen meten. Criterium: Er bestaat een monitoringssysteem.
 • De gemeente heeft een systeem van periodieke monitoring en evaluatie om de effecten van de sturingsinstrumenten te kunnen meten. Criterium: Er bestaat een actief gebruikt monitoringssysteem.

Evaluatie/onderzoek

 • De gemeente heeft een systeem van periodieke monitoring en evaluatie om de prestaties te kunnen meten. Criterium: Er bestaat een monitoringssysteem.

Informatievoorziening sturing

 • De gemeente heeft actueel inzicht in de aard, omvang, ontwikkeling en knelpunten t.a.v. de vraag naar ouderenhuisvesting, waaronder die uit de particuliere sector. Criterium: De gemeente meet periodiek de woningbehoefte.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeente heeft actueel inzicht in de aard, omvang, ontwikkeling en knelpunten t.a.v. de vraag naar ouderenhuisvesting, waaronder die uit de particuliere sector. Criterium: De gemeente meet periodiek de woningbehoefte.

Informatievoorziening controle

 • De gemeente heeft actueel inzicht in de aard, omvang, ontwikkeling en knelpunten t.a.v. de vraag naar ouderenhuisvesting, waaronder die uit de particuliere sector. Criterium: De gemeente meet periodiek de woningbehoefte.
 • De informatiepositie van de gemeenteraad op onderhavig thema is toereikend. Criterium: Het college verstrekt tijdig en volledig informatie over de prestaties en de financiële kaders.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De gemeentelijke woonvisie op strategisch niveau werkt door op concreet beleidsniveau. Criterium: De beleidsplannen zijn uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
 • De gemeente heeft een expliciete en consistente visie op de invulling van haar regierol bij de uitvoering van het wonen-zorgbeleid, in het bijzonder dat ten aanzien van ouderen. Criterium: Taken, fasering en ambities liggen vast in afspraken met relevante partijen (corporatie, zorgaanbieders), ontwikkelaars en, voor zover van toepassing, zorgverzekeraars.

Uitvoering Woonbeleid

 • Partijen komen hun afspraken met betrekking tot woningen voor ouderen na. Criterium: Nakomen van de afspraken ligt op schema.

Prestatieafspraken

 • Partijen hebben SMART en actueel geformuleerde prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot woningen voor ouderen. Criterium: Eenduidige, meetbare en tijdgebonden afspraken.
 • Bij de woningcorporaties en zorginstellingen is draagvlak voor het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan met betrekking tot ouderen. Criterium: Beleid is uitgewerkt in (prestatie)afspraken.
 • Partijen komen hun afspraken met betrekking tot woningen voor ouderen na. Criterium: Nakomen van de afspraken ligt op schema.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • De gemeente heeft een expliciete en consistente visie op het gemeentelijk woningbeleid en dat van doelgroep ouderen op de woningmarkt in het bijzonder. Criterium: Beleid is neergelegd in plannen (bijv. Woonvisie).
 • De gemeente heeft actueel inzicht in de aard, omvang, ontwikkeling en knelpunten t.a.v. de vraag naar ouderenhuisvesting, waaronder die uit de particuliere sector. Criterium: De gemeente meet periodiek de woningbehoefte.
 • Partijen hebben SMART en actueel geformuleerde prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot woningen voor ouderen. Criterium: Eenduidige, meetbare en tijdgebonden afspraken.
 • Bij de woningcorporaties en zorginstellingen is draagvlak voor het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan met betrekking tot ouderen. Criterium: Beleid is uitgewerkt in (prestatie)afspraken.
 • Partijen komen hun afspraken met betrekking tot woningen voor ouderen na. Criterium: Nakomen van de afspraken ligt op schema.

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • De gemeente heeft financiële kaders gesteld voor het bereiken van de beoogde prestaties. Criterium: De plannen zijn voorzien van een financiële onderbouwing en prestaties zijn gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

 • De gemeente heeft financiële kaders gesteld voor het bereiken van de beoogde prestaties. Criterium: De plannen zijn voorzien van een financiële onderbouwing en prestaties zijn gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.

Schiedam (2018) (2018)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Het lokale woonbeleid is afgestemd op het regionaal woonbeleid en doelstellingen en is in ieder geval niet strijdig.
 • Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken is rekening gehouden met het voorgeschreven proces in de Woningwet 2015 (incl. rol huurdersorganisaties).

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.).
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is rekening gehouden met de huidige toekomstscenario’s en visies.
 • Het lokale woonbeleid is afgestemd op het regionaal woonbeleid en doelstellingen en is in ieder geval niet strijdig.
 • Er zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen geformuleerd.
 • Er is sprake van integraal beleid; wonen wordt in samenhang bezien met bijvoorbeeld economie, zorg en milieu.
 • Het woonbeleid gaat in op de instrumenten die de gemeente inzet om tot doelrealisatie te komen, er is derhalve helderheid over welk instrument waar wordt ingezet door de gemeente.
 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.
 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.

Controlerende rol

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • De gemeenteraad vult haar kaderstellende rol in door zich te richten op de hoofdlijnen van het beleid.
 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.

Monitoring

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige (verantwoordings)informatie (monitoring en evaluatie) ontvangen, wat haar inzicht geeft in het woonbeleid en de realisatie daarvan.

Evaluatie/onderzoek

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige (verantwoordings)informatie (monitoring en evaluatie) ontvangen, wat haar inzicht geeft in het woonbeleid en de realisatie daarvan.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige (verantwoordings)informatie (monitoring en evaluatie) ontvangen, wat haar inzicht geeft in het woonbeleid en de realisatie daarvan.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Het woonbeleid gaat in op de instrumenten die de gemeente inzet om tot doelrealisatie te komen, er is derhalve helderheid over welk instrument waar wordt ingezet door de gemeente.
 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Uitvoering Woonbeleid

 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Prestatieafspraken

 • Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken is rekening gehouden met het voorgeschreven proces in de Woningwet 2015 (incl. rol huurdersorganisaties).
 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Samenwerking

 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.).

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Het woonbeleid gaat in op de instrumenten die de gemeente inzet om tot doelrealisatie te komen, er is derhalve helderheid over welk instrument waar wordt ingezet door de gemeente.
 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Sudwest-Fryslan (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Voor het woonbeleid zijn heldere beleidsdoelen vastgelegd die onderbouwd zijn vanuit een duidelijk beeld over de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van woningen voor de gekozen doelgroepen.
 • In het proces van beleidsvorming worden de belangrijkste stakeholders actief betrokken.
 • De gemeente benoemt expliciet de maatregelen die worden ingezet alsmede de daarvan verwachte effecten
 • In het woonbeleid is aangegeven op welke termijn de gekozen maatregelen behorende bij de doelstellingen worden uitgevoerd
 • De gemeente geeft expliciet aan wat van de verschillende partijen wordt verwacht om de doelen te bereiken en benoemt daarbij ook haar eigen rol en middeleninzet.
 • De gemeente speelt in op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van het beleid en/of de maatregelen die worden ingezet.

Budget

 • De gemeente geeft expliciet aan wat van de verschillende partijen wordt verwacht om de doelen te bereiken en benoemt daarbij ook haar eigen rol en middeleninzet.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Het gevoerde beleid wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 • De gemeente speelt in op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van het beleid en/of de maatregelen die worden ingezet.

Kaderstellende rol

 • Het gevoerde beleid wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 • De gemeente speelt in op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van het beleid en/of de maatregelen die worden ingezet.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.

Controlerende rol

'- Het gevoerde beleid wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 • De gemeente speelt in op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van het beleid en/of de maatregelen die worden ingezet.

Monitoring

 • Het gevoerde beleid wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Evaluatie/onderzoek

 • Voor het woonbeleid zijn heldere beleidsdoelen vastgelegd die onderbouwd zijn vanuit een duidelijk beeld over de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van woningen voor de gekozen doelgroepen.
 • Het gevoerde beleid wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening gesteld.
 • De raad heeft aan de hand van rapportages voldoende zicht op de effectiviteit van het woonbeleid om haar controlerende rol in te vullen.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • De gestelde doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Prestatieafspraken

'- De gestelde doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • De gestelde doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken.

Effectiviteit Woonbeleid

 • De raad heeft aan de hand van rapportages voldoende zicht op de effectiviteit van het woonbeleid om haar controlerende rol in te vullen

Efficiëntie Woonbeleid

-

Tilburg (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Bij het beleid om te voorzien in het aanbod aan sociale huur kijken we primair naar de gemeentelijke Woonvisie en prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties. Ook eventuele regionale Woonvisies en nadere lokale uitwerkingen van het gemeentelijk beleid (zoals de Huisvestingsverordening) behoren tot beleid en maatregelen om in het aanbod aan sociale huur te voorzien.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • Onder de vraag naar sociale huur verstaan we de geuite behoefte aan sociale huurwoningen, afkomstig van de inkomensgroepen die hier -gezien de wettelijke regelgeving- ook primair voor in aanmerking komen. Dat is vooral de inkomensgroep tot €39.055 met een behoefte aan sociale huur, gevolg door de inkomensgroep €39.055 - € 43.575 met een behoefte aan sociale huur.

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • De doelgroep voor sociale huur valt in verschillende inkomensklassen uit te splitsen. De belangrijkste doelgroep is de inkomensgroep tot €39.055. Corporaties dienen jaarlijks minimaal 80% van hun vrijkomend bezit aan deze laagste inkomensgroep toe te wijzen. De tweede groep wordt gevormd door de inkomensgroep €39.055- €43.575. Corporaties kunnen maximaal 10% van het vrijkomend bezit aan deze inkomensgroep toewijzen. Daarnaast kunnen corporaties maximaal 10% aan de hoogste inkomensgroep toewijzen (> €43.575).
 • Daarnaast worden voor het toewijzen van huurwoningen nog andere doelgroepenclassificaties gehanteerd, bijvoorbeeld in het kader van het Passend toewijzen.
 • Onder de vraag naar sociale huur verstaan we de geuite behoefte aan sociale huurwoningen, afkomstig van de inkomensgroepen die hier -gezien de wettelijke regelgeving- ook primair voor in aanmerking komen. Dat is vooral de inkomensgroep tot €39.055 met een behoefte aan sociale huur, gevolg door de inkomensgroep €39.055 - € 43.575 met een behoefte aan sociale huur.

Kwantiteit woningvoorraad

 • De doelgroep voor sociale huur valt in verschillende inkomensklassen uit te splitsen. De belangrijkste doelgroep is de inkomensgroep tot €39.055. Corporaties dienen jaarlijks minimaal 80% van hun vrijkomend bezit aan deze laagste inkomensgroep toe te wijzen. De tweede groep wordt gevormd door de inkomensgroep €39.055- €43.575. Corporaties kunnen maximaal 10% van het vrijkomend bezit aan deze inkomensgroep toewijzen. Daarnaast kunnen corporaties maximaal 10% aan de hoogste inkomensgroep toewijzen (> €43.575).
 • Daarnaast worden voor het toewijzen van huurwoningen nog andere doelgroepenclassificaties gehanteerd, bijvoorbeeld in het kader van het Passend toewijzen.

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Uithoorn (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Valkenswaard (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Veenendaal (2019) (2019)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Begrippen in doelstellingen zijn nader gedefinieerd en toegelicht
 • Doelstellingen zijn waar mogelijk concreet gemaakt zodat na verloop van tijd is na te gaan in welke mate doelen zijn bereikt.
 • In het woonbeleid zijn per doelstelling concrete maatregelen geselecteerd. Per maatregel is aangegeven op welke wijze het instrument een bijdrage levert in het bereiken van de doelstelling.
 • In het woonbeleid is aangegeven op welke termijn de gekozen maatregelen behorende bij de doelstellingen worden uitgevoerd.
 • Uitgangspunt is dat de doelstelling binnen de termijn van woonvisie (2014- 2019) wordt gerealiseerd.
 • Het woonbeleid heeft ingespeeld op veranderende (woningmarkt)omstandigheden door het tussentijds aanvullen of aanpassen van visie en/of maatregelen in het woonbeleid.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • In het woonbeleid zijn per doelstelling concrete maatregelen geselecteerd. Per maatregel is aangegeven op welke wijze het instrument een bijdrage levert in het bereiken van de doelstelling.

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Doelstellingen zijn waar mogelijk concreet gemaakt zodat na verloop van tijd is na te gaan in welke mate doelen zijn bereikt.
 • In het woonbeleid zijn per doelstelling concrete maatregelen geselecteerd. Per maatregel is aangegeven op welke wijze het instrument een bijdrage levert in het bereiken van de doelstelling.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

 • In het woonbeleid is aangegeven op welke termijn de gekozen maatregelen behorende bij de doelstellingen worden uitgevoerd.
 • Uitgangspunt is dat de doelstelling binnen de termijn van woonvisie (2014- 2019) wordt gerealiseerd.

Veenendaal (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Veldhoven (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • Als basis voor het woonbeleid is een beleidskader aanwezig, dat door de gemeenteraad is vastgesteld en actueel wordt gehouden, gelet op onder meer de ontwikkelingen in het beleid van rijk en provincie en de ontwikkelingen in de woning

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Als basis voor het woonbeleid is een beleidskader aanwezig, dat door de gemeenteraad is vastgesteld en actueel wordt gehouden, gelet op onder meer de ontwikkelingen in het beleid van rijk en provincie en de ontwikkelingen in de woningmarkt.
 • Het beleidskader omvat de verschillende onderwerpen, die vallen onder het woonbeleid en is afgestemd met andere beleidsvelden.
 • In de woonvisie zijn posities en rollen van de verschillende betrokkenen in beeld gebracht.
 • Het woonbeleid wordt systematisch doorvertaald in uitvoeringsprogramma's en de betrokken spelers (intern en extern) worden hierover geïnformeerd.
 • Bij de bepaling van het woonbeleid en bij de uitvoering daarvan werkt de gemeente goed samen met de verschillende intern en extern betrokken spelers.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Als basis voor het woonbeleid is een beleidskader aanwezig, dat door de gemeenteraad is vastgesteld en actueel wordt gehouden, gelet op onder meer de ontwikkelingen in het beleid van rijk en provincie en de ontwikkelingen in de woning

Kaderstellende rol

 • Als basis voor het woonbeleid is een beleidskader aanwezig, dat door de gemeenteraad is vastgesteld en actueel wordt gehouden, gelet op onder meer de ontwikkelingen in het beleid van rijk en provincie en de ontwikkelingen in de woning

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • Het woonbeleid wordt systematisch doorvertaald in uitvoeringsprogramma's en de betrokken spelers (intern en extern) worden hierover geïnformeerd.
 • Om de uitvoering van het woonbeleid te bevorderen wordt een breed scala van instrumenten ingezet (bijvoorbeeld: afspraken in het stedelijk gebied en met woningbouwcorporaties, planregels bij bestemmingsplannen over woningbouwdifferentiatie, grondbeleid, een proactieve rol bij herstructurering, functieverandering, woningsplitsing, e.d.).

Uitvoering Woonbeleid

 • Om de uitvoering van het woonbeleid te bevorderen wordt een breed scala van instrumenten ingezet (bijvoorbeeld: afspraken in het stedelijk gebied en met woningbouwcorporaties, planregels bij bestemmingsplannen over woningbouwdifferentiatie, grondbeleid, een proactieve rol bij herstructurering, functieverandering, woningsplitsing, e.d.).
 • Bij de bepaling van het woonbeleid en bij de uitvoering daarvan werkt de gemeente goed samen met de verschillende intern en extern betrokken spelers.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

 • Bij de bepaling van het woonbeleid en bij de uitvoering daarvan werkt de gemeente goed samen met de verschillende intern en extern betrokken spelers.

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Het voorgenomen beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.

Kwaliteit woningvoorraad

'- Het voorgenomen beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Het voorgenomen beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.

Resultaat Woonbeleid

 • Het voorgenomen beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de realisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering van woningen, toewijzing, e.d.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Venlo (2021) (2021)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Het lokale woonbeleid is afgestemd op het regionaal woonbeleid en doelstellingen en is in ieder geval niet strijdig.
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is rekening gehouden met bestaande regionale visies en (bestuurs)afspraken.
 • De geformuleerde gemeentelijke beleidsdoelen zijn feitelijk onderbouwd of politiek beargumenteerd?
 • De gemeentelijke beleidsdoelen houden rekening met (regionale) toekomstscenario’s voor de woningbehoefte?
 • Er is sprake van integraal beleid; wonen wordt in samenhang bezien met bijvoorbeeld economie, zorg en milieu.
 • De beleidsdoelen in de woonvisie zijn voor zover mogelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd.
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.).
 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de corporaties (specifiek met betrek-king tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad) en andere belanghebbenden/ betrokkenen aan het gemeentelijke woonbeleid.
 • In de woonvisie of het uitvoeringsprogramma zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de woningcorporaties (en huurders) aan het gemeentelijke woonbeleid.
 • Er is sprake van inhoudelijke aansluiting tussen de doelstellingen in de woonvisie, het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.
 • Er is sprake van een logische relatie tussen de te bereiken doelen en gekozen instrumenten (instrument – output – (verwachte) outcome/ beleidsdoel).
 • Het woonbeleid is flexibel en benoemt onzekerheden die van passende acties worden voorzien.
 • Er is aandacht voor het inbouwen van flexibiliteit voor prangende (nog onvoorziene en voorziene ) vraagstukken.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.).

Kaderstellende rol

 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.).
 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan zijn betrokkenheid en informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.
 • De gemeenteraad heeft het college vooraf inhoudelijke of procesmatige kaders meegegeven voor het maken van prestatieafspraken (in de woonvisie of langs andere weg).

Controlerende rol

 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.

Monitoring

 • De voortgang van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken wordt gemonitord en geëvalueerd (en zonodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma en de gemaakte prestatieafspraken.
 • Er is inzicht in de effecten van de inspanningen opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de prestatieaf-spraken.
 • Er is inzicht in de redenen wanneer (eventueel) wordt afgeweken van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.

Evaluatie/onderzoek

 • De voortgang van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken wordt gemonitord en geëvalueerd (en zonodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma en de gemaakte prestatieafspraken.
 • Er is inzicht in de effecten van de inspanningen opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de prestatieaf-spraken.
 • Er is inzicht in de redenen wanneer (eventueel) wordt afgeweken van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het woonbeleid en heeft op deze manier invulling kunnen geven aan haar kaderstellende rol.
 • De informatie aan de raad wordt samenhangend en in meerjarig perspectief gepresenteerd.

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraad heeft vooraf heldere eisen aan zijn betrokkenheid en informatievoorziening gesteld.
 • De gemeenteraad heeft tijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) ontvangen wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid.
 • De informatie aan de raad wordt samenhangend en in meerjarig perspectief gepresenteerd.
 • De gemeenteraad is in staat om tijdig sturing en controle uit te voeren op basis van verkregen informatie over de realisatie van het woonbeleid.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • In de woonvisie of het uitvoeringsprogramma zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de woningcorporaties (en huurders) aan het gemeentelijke woonbeleid.
 • Er is sprake van inhoudelijke aansluiting tussen de doelstellingen in de woonvisie, het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.
 • Er is sprake van een logische relatie tussen de te bereiken doelen en gekozen instrumenten (instrument – output – (verwachte) outcome/ beleidsdoel).

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

 • Het proces voor het maken van prestatieafspraken is in de basis vormvrij en het maken van prestatieafspraken niet verplicht, ook na de komst van de Woningwet 2015. Als referentie in deze hanteren we de ideaaltypische cyclus voor het maken van prestatieafspraken zoals opgenomen in de handreiking prestatieafspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes – Vereniging van woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Woonbond. Het ideaal bestaat uit een jaarlijkse cyclus (al dan binnen een meer jaarlijkse raamovereenkomst) op basis van een meer jaarlijks woon- of volks-huisvestingsbeleid. In de ideale situatie geldt dat de woningcorporatie ervoor zorgt dat gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) op 1 juli beschikken over een ‘bod’ (officieel het activiteitenoverzicht) van de woningcorporatie dat is uitgebracht op de woonvisie. Dat bod gaat vergezeld van een uitnodiging van de woningcorporatie aan gemeente en huurders-organisaties om het gesprek over prestatieafspraken te beginnen. Deze datum is een zogenaamde ‘termijn van orde’: lokaal is het toegestaan andere afspraken te maken (wanneer dat bijvoorbeeld een beter proces in de hand werkt). Een andere verplichting uit de Woningwet 2015 is dat de woningcorporatie voor 15 december de prognose-informatie (dPi) moet inleveren bij het ministerie. Alleen wanneer er op dat moment prestatieafspraken zijn, moeten deze worden meegestuurd. Een woningcorporatie hoeft een gemeente alleen uit te nodigen voor het maken van prestatieafspraken als er actueel gemeentelijk woonbeleid in welke vorm dan ook is (artikel 44b Woningwet 2015). Denk aan een uitgebreide woonvisie, maar een overzicht van prioriteiten is ook voldoende.
 • Prestatieafspraken worden gezamenlijk door gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisatie opgesteld, waarbij de partijen een gelijkwaardige positie hebben (wat overigens niet wil zeggen dat partijen gelijken zijn. De gelijkwaardige positie betreft vooral een gelijke informatiepositie, een gelijk recht om informatie te vragen en een gelijke toegang tot de geschillencommissie).
 • Er is sprake van inhoudelijke aansluiting tussen de doelstellingen in de woonvisie, het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.
 • De voortgang van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken wordt gemonitord en geëvalueerd (en zonodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma en de gemaakte prestatieafspraken.
 • Er is inzicht in de effecten van de inspanningen opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.
 • Er is inzicht in de redenen wanneer (eventueel) wordt afgeweken van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de corporaties (specifiek met betrek-king tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad) en andere belanghebbenden/ betrokkenen aan het gemeentelijke woonbeleid.

Sociale koopwoningen

 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de corporaties (specifiek met betrek-king tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad) en andere belanghebbenden/ betrokkenen aan het gemeentelijke woonbeleid.

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de corporaties (specifiek met betrek-king tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad) en andere belanghebbenden/ betrokkenen aan het gemeentelijke woonbeleid.

Kwaliteit woningvoorraad

 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de corporaties (specifiek met betrek-king tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad) en andere belanghebbenden/ betrokkenen aan het gemeentelijke woonbeleid.

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Er is inzicht in de mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma en de gemaakte prestatieafspraken.
 • Er is inzicht in de redenen wanneer (eventueel) wordt afgeweken van het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.

Effectiviteit Woonbeleid

 • Er is inzicht in de effecten van de inspanningen opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken.

Efficiëntie Woonbeleid

-

Voorst (2015) (2015)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

 • In de prestatieafspraken is rekening gehouden met de prestatievelden uit het BBSH, namelijk:
 • kwaliteit van de woongelegenheden;
 • leefbaarheid;
 • wonen en zorg;
 • verhuren van woningen;
 • betrekken van bewoners bij beleid en beheer en financieel beleid.
 • De raad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol mbt de achtervangovereenkomst.
 • Eisen WSW: score van de corporatie ten opzichte van de ondergrenzen voor solvabiliteit en liquiditeit. Voor gegevens hierover is men afhankelijk van openbare bronnen. De beoordelingen van het WSW op zich zijn niet openbaar.
 • Er is (door de corporatie) al rekening gehouden met de nieuwe kerntaak van woningcorporaties zoals deze in de voorstellen voor de Herzieningswet wordt beschreven. In het ondernemingsplan (na de fusie) en/ of het jaarverslag (2013) van IJsseldal Wonen worden uitspraken gedaan over:
 • de veranderende rol van de corporatie waar het de investeringen in leefbaarheid betreft;
 • de omvang van en scheiding tussen DAEB/ niet-DAEB en hoe daar in de toekomst mee omgegaan wordt;
 • de investeringscapaciteit (of inzicht geven hierin).

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Er is sprake van samenhang tussen de prestatieafspraken en het woonbeleid van de gemeente Voorst. Daarbij is rekening gehouden met de volgende speerpunten uit de woonvisie:
 • Bij nieuwbouw ruimte ontwikkelen voor gezinnen en senioren;
 • Voor starters en lagere inkomens mogelijkheden in de bestaande voorraad benutten;
 • Regie nemen bij ontwikkelingen voor wonen en zorg;
 • Concentratie ontwikkelingen in middelgrote kernen en de hoofd- kern Twello;
 • Uitwerking naar een Kwalitatief Woonprogramma (KWP): maat- werk in planning;
 • Solidariteit organiseren (verevening op nieuwbouwlocaties ten gunste van sociale woningbouw).

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Er is een zienswijze door de gemeente ingediend mbt de fusie van de corporaties tot IJsseldal Wonen.
 • In de zienswijze is aandacht besteed aan:
 • de gevolgen voor de huurontwikkeling;
 • het behoud van de lokale binding;
 • de inzet van de investeringscapaciteit ten behoeve van de lokale en/of regionale behoeften;
 • doelmatigheid van de ‘nieuwe corporatie’ en de (verbetering van de) kwaliteit van de dienstverlening aan de huurders;
 • de matching van de middelen van de corporaties.

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.
 • De raad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
 • De raad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol mbt de achtervangovereenkomst.
 • De raad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol mbt de fusie van de corporaties tot IJsseldal Wonen.
 • Er is een zienswijze door de gemeente ingediend mbt de fusie van de corporaties tot IJsseldal Wonen.
 • In de zienswijze is aandacht besteed aan:
 • de gevolgen voor de huurontwikkeling;
 • het behoud van de lokale binding;
 • de inzet van de investeringscapaciteit ten behoeve van de lokale en/of regionale behoeften;
 • doelmatigheid van de ‘nieuwe corporatie’ en de (verbetering van de) kwaliteit van de dienstverlening aan de huurders;
 • de matching van de middelen van de corporaties.

Controlerende rol

 • De raad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
 • De raad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol mbt de achtervangovereenkomst.
 • De raad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol mbt de fusie van de corporaties tot IJsseldal Wonen.

Monitoring

 • De prestatieafspraken worden periodiek gemonitord.

Evaluatie/onderzoek

 • De prestatieafspraken worden periodiek geëvalueerd.
 • Er is inzicht in de realisatie van prestatieafspraken of inzicht in de redenen van afwijken.

Informatievoorziening sturing

 • Er is inzicht in de realisatie van prestatieafspraken of inzicht in de redenen van afwijken.
 • De gemeente is vooraf geïnformeerd over de fusie en heeft daarbij de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.
 • De gemeente is vooraf geïnformeerd over de fusie en heeft daarbij de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen.

Informatievoorziening controle

 • Er is inzicht in de realisatie van prestatieafspraken of inzicht in de redenen van afwijken.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

 • Er is sprake van samenhang tussen de prestatieafspraken en het woonbeleid van de gemeente Voorst. Daarbij is rekening gehouden met de volgende speerpunten uit de woonvisie:
 • Bij nieuwbouw ruimte ontwikkelen voor gezinnen en senioren;
 • Voor starters en lagere inkomens mogelijkheden in de bestaande voorraad benutten;
 • Regie nemen bij ontwikkelingen voor wonen en zorg;
 • Concentratie ontwikkelingen in middelgrote kernen en de hoofdkern Twello;
 • Uitwerking naar een Kwalitatief Woonprogramma (KWP): maatwerk in planning;
 • Solidariteit organiseren (verevening op nieuwbouwlocaties ten gunste van sociale woningbouw).
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.
 • In de prestatieafspraken is rekening gehouden met de prestatievelden uit het BBSH, namelijk:
 • kwaliteit van de woongelegenheden; * leefbaarheid; * wonen en zorg; * verhuren van woningen; * betrekken van bewoners bij beleid en beheer en financieel beleid.
 • Er zijn prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporatie aan betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.
 • In aansluiting op fase van de beleidscyclus waarvoor de prestatieafspraak wordt gemaakt (diagnose, doelen, aanpak, evaluatie) zijn verschillende typen afspraken gemaakt. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt naar: uitspraak, intentie-, handelings- , garantie-, transactie- of procesafspraak.
 • De prestatieafspraken dienen één of meer van de onderstaande functies:
 • instrument om ambities in de volkshuisvesting te realiseren; * integratie van gemeentelijke beleid; * alternatief sturingsinstrument voor de gemeente; * instrument voor afstemming; * maatschappelijke legitimering (voor de corporatie); * stroomlijnen van het samenwerkingsproces; * en het scheppen van helderheid in onderlinge verhoudingen.
 • De prestatieafspraken zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd.
 • De prestatieafspraken worden periodiek gemonitord.
 • De prestatieafspraken worden periodiek geëvalueerd.

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • Er zijn prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporatie aan betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.

Kwaliteit woningvoorraad

 • Er zijn prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporatie aan betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

 • Er is inzicht in de realisatie van prestatieafspraken of inzicht in de redenen van afwijken.

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Zaanstad (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Voor de beoordeling van de doelen maken we gebruik van het zogenaamde SMART-C-principe: pecifiek, Meetbaar, Afgestemd, Realistisch, Tijdsgebonden en Consistent.
 • We besteden aandacht aan de indicatoren die bij de beleids- en prestatiedoelstellingen zijn opgenomen. We beoordeelden of de gekozen indicatoren goed zijn geformuleerd en relevant, betrouwbaar en begrijpelijk zijn:
 • Goed geformuleerd: duidelijk, specifiek en ingevuld met kwantitatieve informatie.
 • Relevant: geeft inzicht in uitgevoerde activiteit of nagestreefde doel.
 • Betrouwbaar: kwantitatieve informatie is juist, de bron is betrouwbaar, keuze peildatum is onderbouwd, en is consistent (beschrijving indicator en streefwaarden sluiten logisch op elkaar aan).
 • Begrijpelijk: is adequaat toegelicht en tekst is begrijpelijk voor een geïnteresseerde burger.
 • De doelformulering in de begroting sluit aan op de doelformulering in de meer specifieke beleidstukken.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • De doelformulering in de begroting sluit aan op de doelformulering in de meer specifieke beleidstukken.

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

Normen die van belang zijn bij de beoordeling van beleidsinformatie: relevantie, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid.

Informatievoorziening kaderstelling

Normen die van belang zijn bij de beoordeling van beleidsinformatie: relevantie, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid.

Informatievoorziening controle

Normen die van belang zijn bij de beoordeling van beleidsinformatie: relevantie, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

-

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

-

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Zeist (2018) (2018)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • In de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad nu en in de toekomst.
 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de woningcorporaties (en huurders) aan het gemeentelijke woonbeleid.
 • Er is sprake van samenhang tussen de prestatieafspraken en het woonbeleid van de gemeente Zeist. Daarbij is rekening gehouden met de ambities uit de woonvisie.
 • De woonvisie definieert de (toekomstige) behoefte van de inwoners van de gemeente Zeist.
 • Betrokkenheid van de huurders: Het geven van hun input voor het gemeentelijke woonbeleid (dit is echter geen wettelijk vereiste).

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Gemeenten moeten signaleren of woningcorporaties hun taken voldoende vervullen: a. Hiertoe stellen de woningcorporaties een toekomstgericht activiteitenoverzicht op. b. Corporaties verzoeken de gemeente om overleg te hebben over het lokale en regionale volkshuisvestingsbeleid. c. In het kader van dit overleg “moeten” waar mogelijk afspraken worden gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd en vermeld worden in de samenvatting van het activiteitenoverzicht die door de woningcorporaties toegezonden wordt aan de Minister.
 • Het praktisch functioneren van prestatieafspraken: Hierbij gaat het om: a. de mate van afstemming tussen de gemeente en woningcorporaties. b. de omgang met eventuele afwijkingen van de prestatieafspraken. c. rol van college en ambtelijke organisatie.
 • De prestatieafspraken worden bijgesteld waar wenselijk.

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
 • De gemeenteraad heeft het college vooraf kaders meegegeven voor het maken van prestatieafspraken (in de woonvisie of langs andere weg).
 • De gemeenteraad heeft vooraf uitspraken gedaan over hoe zij geïnformeerd wilt worden over het resultaat van de gesprekken/ de ‘onderhandelingen’ tijdens het maken van prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad heeft vooraf uitspraken gedaan over hoe zij geïnformeerd wilt worden over voortgang van de gemaakte prestatieafspraken.

Controlerende rol

-De gemeenteraad heeft invulling gegeven aan zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.

 • De prestatieafspraken worden bijgesteld waar wenselijk.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de gemaakte de prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij het (eventuele) proces van bijstelling van prestatieafspraken.

Monitoring

 • De prestatieafspraken worden periodiek gemonitord.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Evaluatie/onderzoek

 • De prestatieafspraken worden periodiek geëvalueerd.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Informatievoorziening sturing

 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad heeft vooraf uitspraken gedaan over hoe zij geïnformeerd wilt worden over het resultaat van de gesprekken/ de ‘onderhandelingen’ tijdens het maken van prestatieafspraken.

Informatievoorziening controle

 • Het is niet automatisch zo dat de gemeentelijke “vraag of wens” zoals beschreven in de woonvisie of vergelijkbare documenten voor de volle 100% in afspraken wordt omgezet. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het proces van overleg en onderhandeling en weging van het onderhandelingsresultaat door de betrokken partijen. We vragen in de gespreksreeks hoe keuzes gecommuniceerd zijn met de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad heeft vooraf uitspraken gedaan over hoe zij geïnformeerd wilt worden over het resultaat van de gesprekken/ de ‘onderhandelingen’ tijdens het maken van prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad heeft vooraf uitspraken gedaan over hoe zij geïnformeerd wilt worden over voortgang van de gemaakte prestatieafspraken.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de gemaakte de prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij het (eventuele) proces van bijstelling van prestatieafspraken.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

-

Uitvoering Woonbeleid

 • Het praktisch functioneren van prestatieafspraken: Hierbij gaat het om: a. de mate van afstemming tussen de gemeente en woningcorporaties. b. de omgang met eventuele afwijkingen van de prestatieafspraken. c. rol van college en ambtelijke organisatie.
 • Het is niet automatisch zo dat de gemeentelijke “vraag of wens” zoals beschreven in de woonvisie of vergelijkbare documenten voor de volle 100% in afspraken wordt omgezet. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het proces van overleg en onderhandeling en weging van het onderhandelingsresultaat door de betrokken partijen. We vragen in de gespreksreeks: a. in hoeverre de afspraken overeenkomen met de gemeentelijke inzet. b. hoe hier keuzes in zijn gemaakt. c. hoe deze keuzes gecommuniceerd zijn met de gemeenteraad.

Prestatieafspraken

 • Gemeenten moeten signaleren of woningcorporaties hun taken voldoende vervullen: a. Hiertoe stellen de woningcorporaties een toekomstgericht activiteitenoverzicht op. b. Corporaties verzoeken de gemeente om overleg te hebben over het lokale en regionale volkshuisvestingsbeleid. c. In het kader van dit overleg “moeten” waar mogelijk afspraken worden gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd en vermeld worden in de samenvatting van het activiteitenoverzicht die door de woningcorporaties toegezonden wordt aan de Minister.
 • Het praktisch functioneren van prestatieafspraken: Hierbij gaat het om: a. de mate van afstemming tussen de gemeente en woningcorporaties. b. de omgang met eventuele afwijkingen van de prestatieafspraken. c. rol van college en ambtelijke organisatie.
 • Het is niet automatisch zo dat de gemeentelijke “vraag of wens” zoals beschreven in de woonvisie of vergelijkbare documenten voor de volle 100% in afspraken wordt omgezet. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het proces van overleg en onderhandeling en weging van het onderhandelingsresultaat door de betrokken partijen. We vragen in de gespreksreeks: a. in hoeverre de afspraken overeenkomen met de gemeentelijke inzet. b. hoe hier keuzes in zijn gemaakt. c. hoe deze keuzes gecommuniceerd zijn met de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad heeft het college vooraf kaders meegegeven voor het maken van prestatieafspraken (in de woonvisie of langs andere weg).
 • Er is sprake van samenhang tussen de prestatieafspraken en het woonbeleid van de gemeente Zeist. Daarbij is rekening gehouden met de ambities uit de woonvisie.
 • De prestatieafspraken besteden aandacht aan de zes verantwoordingsvelden, waarover prestatieafspraken kunnen worden gemaakt op grond van het BBSH, aangevuld met een zevende (het zoveel mogelijk passend toewijzen van de goedkope woonruimte door de corporatie).
 • De prestatieafspraken zijn voor zover mogelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd
 • De prestatieafspraken worden periodiek gemonitord.
 • De prestatieafspraken worden periodiek geëvalueerd.
 • De prestatieafspraken worden bijgesteld waar wenselijk.
 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de gemaakte de prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad is geïnformeerd en betrokken bij het (eventuele) proces van bijstelling van prestatieafspraken.
 • Betrokkenheid van de huurders: Het gezamenlijkheid opstellen van de prestatieafspraken (gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisatie). Waarbij de partijen een gelijkwaardige positie hebben (wat overigens niet wil zeggen dat partijen gelijken zijn. De gelijkwaardige positie betreft vooral een gelijke informatiepositie, een gelijk recht om informatie te vragen en een gelijke toegang tot de geschillencommissie).
 • Betrokkenheid van de huurders: Overleg met de woningcorporatie over het bod / activiteitenoverzicht.
 • Betrokkenheid van de huurders: Het leveren van een concrete inbreng in de prestatieafspraken en daarmee het leveren van een bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid / doelen van de corporatie(s).

Samenwerking

 • In de woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste bijdrage van de woningcorporaties (en huurders) aan het gemeentelijke woonbeleid.

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

 • In de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad nu en in de toekomst.

Sociale koopwoningen

 • In de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad nu en in de toekomst.

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

 • In de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad nu en in de toekomst.

Kwaliteit woningvoorraad

 • In de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie zijn uitspraken gedaan over de gewenste betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad nu en in de toekomst.

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Er is inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte prestatieafspraken of redenen van afwijken.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Zwartewaterland (2020) (2020)

Wet- en regelgeving Woonbeleid

-

Beleid(sdoelen) Woonbeleid

 • Er zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen geformuleerd.
 • Er is sprake van integraal beleid; wonen wordt in samenhang bezien met b¡jvoor- beeld economie, zorg en milieu.
 • Bij de totstandkoming van het woonbe- leid is rekening gehouden met de huidige toekomstscenario's en visies.
 • Het lokale woonbeleid is afgestemd op het regionaal woonbeleid en doelstellingen en is in ieder geval niet strijdig.
 • Bij de totstandkoming van het woonbeleid is voldoende rekening gehouden met de wensen en belangen van bewoners en andere belanghebbenden.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.)).

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.

Kaderstellende rol

 • We kijken naar de mate waarin de gemeenteraad vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening heeft gesteld.
 • De gemeenteraad is geinformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de (regionale) prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad vult zijn kaderstellende rol in door zich te richten op de hoofdlij- nen van het beleid.

Controlerende rol

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, iuiste en volledige informatie b¡j b¡jstelling van beleid op strategische en projectniveau of zwengelt dit zelf aan.

Monitoring

 • Het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld) middels (periodieke) instrumenten.
 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.

Evaluatie/onderzoek

 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad is geinformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de (regionale) prestatieafspraken.

Informatievoorziening controle

 • We kijken naar de mate waarin de gemeenteraad vooraf heldere eisen aan de informatievoorziening heeft gesteld.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid op strategisch en projectniveau.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, iuiste en volledige informatie b¡j b¡jstelling van beleid op strategische en projectniveau of zwengelt dit zelf aan.

Organisatie uitvoering Woonbeleid

 • De gestelde doelen en/ of intermediaire doelen in het woonbeleid zijn gerealiseerd via en/of geborgd in werk- of uitvoeringsprogramma's en/of prestatieafspraken.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid heeft afstemming plaatsgevonden met belangrijke partijen buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan corporaties, makelaars, zorginstellingen e.d.))

Uitvoering Woonbeleid

 • We kijken vooral naar de vraag of het perspectief van de gemeente en de bewoners op woningmarkt en woonbeleid met elkaar overeenkomen.

Prestatieafspraken

-

Samenwerking

-

Nieuwbouw

-

Bestaande bouw

-

Sociale huurwoningen

-

Sociale koopwoningen

-

Koopwoningen

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Kwantiteit woningvoorraad

-

Kwaliteit woningvoorraad

-

Woonruimteverdeling

-

Doorstroming

-

Prestaties Woonbeleid

-

Resultaat Woonbeleid

 • Er is inzicht in de redenen van afwijken van het (eventueel) niet realiseren van de doelstellingen.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdig, juiste en volledige verantwoordingsinformatie (monitoring en evaluatie) wat haar inzicht geeft in de realisatie van het woonbeleid op strategisch en projectniveau.

Effectiviteit Woonbeleid

-

Efficiëntie Woonbeleid

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.