Metadossier Woonbeleid

Onderzoeksaanpak

Exporteer als CSV

Alphen aan de Rijn (2019) (2019)

Documentonderzoek

 • Deskresearch

Interview

 • Gesprekken met beleidsmedewerkers op het terrein van wonen en grondbeleid
 • Gesprekken met woningcorporaties, een ontwikkelaar en een aantal woningmarktexperts

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Amersfoort (2022) (2022)

Documentonderzoek

 • Voor dit onderzoek zijn relevante landelijke onderzoeken geraadpleegd over de woningmarkt, de rol van de gemeente in relatie tot andere stakeholders en de (effectiviteit van) beschikbare gemeentelijke instrumenten voor de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw.
 • Er zijn gemeentelijke documenten geraadpleegd die samenhangen met het Deltaplan Wonen.
 • Er is een analyse gemaakt van de relevante raadsinformatiebrieven en collegeberichten uit 2019, 2020 en 2021

Interview

 • Er vonden interviews plaats met ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen en met externe actoren.

Analyse bestaande gegevens

 • Er is een (beknopte) cijfermatige analyse gemaakt van bevolkings- en huishoudensprognoses, gemeentelijke onderzoeken naar migratie, verhuisbewegingen en bevolkingsontwikkeling, (prognose) van ontwikkeling van wijken en buurten, de monitor Wonen en van de omvang van de benoemde doelgroepen van het woonbeleid.

Enquête

Het AmersfoortPanel is ingezet om het perspectief van inwoners op te halen met betrekking tot hun ervaringen over:
• De betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen.
• Bekendheid met het actuele woonbeleid.
• De effecten van nieuwbouw voor binnenstedelijke locaties en uitbreidingsgebieden.
• De effecten van nieuwbouw voor de doelgroepen van het beleid / de doelstellingen van een inclusieve stad.
• Ervaringen met wijkvernieuwing.

Bijeenkomsten

 • Er vond een groepsgesprek plaats met de gemeenteraad om hen specifiek te bevragen op toegankelijkheid van de informatievoorziening in relatie tot de doelstellingen van het Deltaplan Woonopgave.

Casestudie

-

Overig

-

Amstelveen (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Bestudering van documenten, waaronder beleidsdocumenten en voortgangsrapportages

Interview

 • Interviews gehouden met de portefeuillehouder en twee beleidsadviseurs
 • Groepsgesprek gehouden met vier betrokken ambtenaren.
 • Groepsgesprek gehouden met een aantal organisaties waarmee de gemeente in de uitvoering van het woonbeleid samenwerkt, zoals woningcorporaties en een huurdersvereniging.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Gesprek met een vertegenwoordiging van de raad.

Casestudie

-

Overig

-

Amsterdam (2017) (2017)

Documentonderzoek

 • Een inventarisatie van instrumenten en maatregelen op basis van nationaal en internationaal verkennend onderzoek.
 • Documentanalyse ivm het uitvoeren van een vergelijkende analyse van mogelijke instrumenten en maatregelen en feitelijk door Amsterdam ingezette instrumenten en maatregelen.

Interview

 • Interviews ivm het uitvoeren van een vergelijkende analyse van mogelijke instrumenten en maatregelen en feitelijk door Amsterdam ingezette instrumenten en maatregelen.

Analyse bestaande gegevens

 • Beschrijven van de grootste onevenwichtigheden in de vorm van profielen op basis van data in de onderzoeken Wonen in Amsterdam (WiA) van 2013 en 2015.

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Barendrecht (2022) (2022)

Documentonderzoek

Ten behoeve van dit onderzoek heeft de rekenkamer een veelvoud aan documenten en websites geraadpleegd.

Interview

De rekenkamer heeft met verschillende personen binnen en buiten de gemeente Barendrecht gesproken. In totaal zijn er acht personen geïnterviewd en zeven interviews gehouden; in enkele gevallen met meerdere personen tegelijkertijd. Binnen de gemeente is gesproken met twee medewerkers. Buiten de gemeente is gesproken met zes personen.

Analyse bestaande gegevens

Analyse CBS-microdatabestanden ten behoeve van ontwikkeling vraag en aanbod

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Bergen op Zoom (2017) (2017)

Documentonderzoek

 • Analyse van gemeentelijke beleidsdocumenten, landelijke en provinciale beleidsnota’s en onderzoeken.

Interview

 • Interviews met beleidsmedewerkers en wethouders

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Schriftelijke vragen aan beleidsmedewerkers wonen en zorg

Bijeenkomsten

 • Panelgesprekken met met beleidsmakers en medewerkers van extern betrokken organisaties

Casestudie

-

Overig

-

Bernheze (2019) (2019)

Documentonderzoek

 • Documentenonderzoek: Analyse van de documenten aan de hand van het vastgestelde normenkader.

Interview

 • Interviews bedoeld om de schriftelijk verkregen informatie te verifiëren en aanvullende informatie op te halen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Boxtel (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Een documentenanalyse: Het gaat daarbij om Boxtelse beleidsnota’s, deelplannen, prestatieafspraken, raadsinformatiebrieven, maar ook landelijke en provinciale documenten over het woonbeleid.

Interview

 • Ter aanvulling en verdieping van de documentenanalyse zijn interviews gehouden met een aantal sleutelpersonen van de gemeente Boxtel alsook met externe partners.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

 • door een externe deskundige de toegankelijkheid van de website beoordeeld

Breda (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • een documenten/literatuurstudie

Interview

 • Interviews met interne en externe sleutelpersonen en experts

Analyse bestaande gegevens

 • een bestandsanalyse (samen met de ambtelijke organisatie)

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Brielle (2016) (2016)

Documentonderzoek

 • Quickscan: Er is een documentanalyse uitgevoerd.

Interview

 • Quickscan: Er is een verdiepend interview afgenomen met de verantwoordelijk beleidsambtenaar.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Buren (2017) (2017)

Documentonderzoek

 • Wij hebben diverse raadsbesluiten en (beleids)documenten bestudeerd, evenals communicatie van onder andere de Rijksoverheid en brancheorganisaties (o.a. Aedes) over prestatieafspraken en de woonvisie.

Interview

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Delft (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • De relevante gemeentelijke documenten bestudeerd.

Interview

 • Er zijn zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van raad, college, ambtelijke organisatie, provincie, ontwikkelaars, corporaties, huurdersverenigingen en makelaars.

Analyse bestaande gegevens

 • Er is gebruik gemaakt van de gemeentelijke woningbouwplanningsgegevens.

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • De eerste bevindingen zijn gezamenlijk met alle geïnterviewden besproken in een Ronde Tafelgesprek.

Casestudie

-

Overig

-

Dongen, Goirle, Loon op Zand (2018) (2018)

Documentonderzoek

-

Interview

 • De kwantitatieve bevindingen zijn in context geplaatst door interviews te houden met:
 • beleidsambtenaren van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand.
 • negen woningzoekenden.

Analyse bestaande gegevens

 • De kwantitatieve gegevens zijn in beeld gebracht. De cijfers over zoek- duren en wachttijden zijnbetrokken van Woning in Zicht (april-augustus 2020), het regionale woonruimteverdeelsysteem binnen de regio.

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Groene Hart (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

 • Interviews met betrokkenen binnen en buiten de gemeenten

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Haarlemmermeer (2017) (2017)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie

Interview

 • Interviews met betrokkenen bij het woonbeleid, binnen de gemeente maar ook daarbuiten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Interactieve bijeenkomst met raadsleden

Casestudie

-

Overig

-

Heerenveen (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Documentenonderzoek

Interview

Interviews met sleutelfiguren uit de organisatie, woningcorporaties en huurorganisaties.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Heusden (2017) (2017)

Documentonderzoek

 • Om inzicht te krijgen in de beleidstheorie achter de woonvisie en de interventielogica voor de uitvoering, zijn relevante documenten bestudeerd.

Interview

 • Interviews gehouden met zowel de bestuurlijk als de ambtelijk verantwoordelijken. Ook is gesproken met een aantal externe partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de woonvisie en daarna bij de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid, zoals de woningcorporatie, de welzijnsorganisatie, projectontwikkelaars en makelaars.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Hillegom en Lisse (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Analyseren van reeds bestaande bronnen zoals het vastgestelde beleid, concrete beleidsmaatregelen en gehanteerde definities.

Interview

 • Face-to-face interviews met vertegenwoordigers van de gemeenten
 • Telefonische interviews met verschillende stakeholders

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Enquête onder de doelgroep

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Hoogeveen (2017) (2017)

Documentonderzoek

 • Relevante beleidsdocumenten, waaronder de Woonvisie, verzameld en geanalyseerd

Interview

 • Interviews met bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken van de gemeente Hoogeveen en met externe vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Koggenland (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

 • Interviews met protefeuillehouder en ambtelijk adviseurs.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Groepsoverleg met vertegenwoordigers van een viertal fracties

Casestudie

-

Overig

-

Leiden en Leiderdorp (2019) (2019)

Documentonderzoek

 • Analyse van relevante documenten, zoals beleids- en coalitieakkoorden, woonvisies, de RWA, de verstedelijkingsnotitie Leiden, prestatieafspraken, relevante verordeningen, het overzicht van de realisatie van woningbouw en de toekomstvisie Leiderdorp.

Interview

 • Interviews met ambtelijke projectleiders, planologen, beleidsadviseurs, de stadsstedenbouwer van gemeente Leiden, de programmamanager sociaal domein van gemeente Leiden, directeuren van woningcorporaties en een makelaar.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

 • Analyse van de casussen ROC Leiderdorp, Driemaster Leiderdorp, Alpha Toren Leiden en Kopermolen Leiden om meer zicht te krijgen op de realisatie van specifieke woningbouwprojecten en de rol van de raad hierin. In het licht van deze casussen is gesproken met betrokkenen bij deze projecten.

Overig

-

Lochem (2022) (2022)

Documentonderzoek

 • Analyse van de (vastgestelde) documenten

Interview

 • Zes diepte-interviews gevoerd met direct betrokkenen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Maastricht (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • bestuderen gemeentelijke beleidsstukken.

Interview

 • gesprekken met de portefeuillehouders, betrokken beleidsambtenaren en stakeholders.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Medemblik (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

 • Interviews

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Meijerijstad (2016) (2016)

Documentonderzoek

 • Dossieronderzoek. Dit onderzoek had betrekking op de relevante stukken, zoals begrotings- en verantwoordingsstukken, college- en raadsvoorstellen, de betreffende beleidsnota’s en wet- en regelgeving, waaronder de woonvisies van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met betrokken personen

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Er is een interactieve sessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden uit de drie fusiegemeenten.

Casestudie

-

Overig

-

Meijerijstad (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Voor de antwoorden op deze onderzoeksvragen baseren wij ons op de door de gemeente beschikbaar gestelde (beleids)stukken

Interview

 • Er hebben interviews plaatsgevonden binnen de gemeente met de portefeuillehouder wonen en met verschillende beleidsvelden (ambtelijk), maar ook met woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, makelaars en andere marktpartijen die actief zijn in de gemeente.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Nijkerk (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Documenten zijn bestudeerd

Interview

 • Interviews gehouden met ambtenaren van de gemeente, medewerkers van de omgevingsdienst de Vallei (OddV), en portefeuillehouders.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Nijkerk (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Een studie van relevante regionale, provinciale, landelijke en gemeentelijke documenten, betreffende het woonbeleid.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met ambtenaren en een externe partij.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Nunspeet en Oldebroek (2022) (2022)

Documentonderzoek

De Woonvisies en de prestatieafspraken zijn bestudeerd, alsmede andere specifieke documenten die betrekking hadden op de realisatie van voldoende woningen. Daarnaast zijn de raadsvoorstellen over dit thema en de raadsverslagen van de vergaderingen waarin woonbeleid aan de orde is geweest, onderzocht. Van de corporaties, die bij de realisatie van goedkope woningen een belangrijke rol spelen, zijn ook verschillende beleidsdocumenten bestudeerd.

Interview

Er is een interview gehouden met de voor het woonbeleid verantwoordelijke wethouder. Daarnaast is gesproken met de betrokken beleidsambtenaren. In de gemeente zijn vier corporaties werkzaam; ook met een afvaardiging van elk van deze vier corporaties is gesproken. Er is tevens een interview geweest met een beleidsmedewerker van de Provincie Gelderland. Tot slot hebben er twee korte informerende gesprekken plaatsgevonden, met een lid van de urgentiecommissie en een coördinator van de Samenwerking Noord- Veluwe (SNV).

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

Huurderorganisaties zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk antwoord te geven op een aantal vragen.

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Olst-Wijhe (2019) (2019)

Documentonderzoek

 • In het kader van de dossierstudie zijn de beleidsstukken vanaf het jaar 2016 tot en met 2018 bestudeerd.

Interview

 • Het beeld uit de dossierstudie is verdiept in een aantal interviews met interne en externe betrokkenen bij het woonbeleid. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een algemene gespreksthemalijst, telkens gespecificeerd op de geïnterviewde(n).

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • In een bijeenkomst met de woordvoerders van verschillende gemeenteraadsfracties is ingegaan op de huidige (en gewenste) rol van de gemeenteraad in het woonbeleid, het speelveld, de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen en de beschikbare sturingsinstrumenten.

Casestudie

-

Overig

-

Ommen (2016) (2016)

Documentonderzoek

 • documentstudie: in ieder geval zijn die beleidsstukken die de gemeenteraad met betrekking tot wonen gekregen heeft, bestudeerd.

Interview

 • Het beeld uit de documentstudie is verder verdiept in een aantal gesprekken.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Oosterhout (2017) (2017)

Documentonderzoek

 • Analyse van gemeentelijke beleidsdocumenten, landelijke en provinciale beleidsnota’s en onderzoeken.

Interview

 • Interviews met beleidsmedewerkers en wethouders
 • Interviews externe stakeholders

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Schriftelijke vragen aan beleidsmedewerkers wonen en zorg

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Opmeer (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

 • Interviews

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Purmerend en Beemster (2019) (2019)

Documentonderzoek

 • Deskresearch

Interview

 • Interviews

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Randstedelijke Rekenkamer (2019) (2019)

Documentonderzoek

 • Er is gebruik gemaakt van (beleids)documenten, zoals provinciale visies, ruimtelijke verordeningen, begrotingen en jaarstukken, verantwoordingsrapportages en evaluaties en documenten in het stateninformatiesysteem .

Interview

 • Er zijn aanvullende interviews gehouden met medewerkers van de provincies.
 • zijn (groeps)interviews gehouden met medewerkers van gemeenten en andere betrokkenen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Rekenkamer Oost-Nederland (2018) (2018)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse, waaronder de Omgevingsvisie en -verordening.

Interview

 • Interviews met ambtelijk betrokkenen, een samenwerkingsverband met woningcorporaties en een adviesbureau dat opdrachten voor beide provincies heeft uitgevoerd.
 • Oriënterende gesprekken met een gemeente per provincie.

Analyse bestaande gegevens

 • Analyse van gegevens over (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag en aanbod van woningen.

Enquête

 • Een enquête onder wethouders en beleidsmedewerkers Wonen van alle gemeenten.

Bijeenkomsten

 • Expertmeeting: voor de duiding van de bevindingen betrekken we een expertgroep.

Casestudie

-

Overig

-

Rekenkamer Zeeland (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Dit onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek van relevante documenten zoals beleidsstukken, begrotingen, jaarverslagen en voortgangsrapportages.

Interview

 • Dit onderzoek is gebaseerd op interviews met betrokkenen binnen en buiten de Provincie Zeeland .

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Ridderkerk (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Voor het onderzoek relevante documenten zijn geanalyseerd, waaronder waaronder beleidsdocumenten en voortgangsrapportages.

Interview

 • Er is een tweetal interviews gehouden; met de portefeuillehouder en een beleidsambtenaar en met een vertegenwoordiging van raadsleden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • We hebben een digitale vragenlijst uitgezet onder de organisaties waarmee de gemeente in de uitvoering van het woonbeleid samenwerkt, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en huurdersverenigingen

Bijeenkomsten

 • Gesprek met een vertegenwoordiging van raadsleden'

Casestudie

-

Overig

-

Roosendaal (2016) (2016)

Documentonderzoek

 • Documentanalyse: onder andere de woonvisies, woononderzoeken, uitvoeringsplannen en prestatieafspraken.

Interview

 • Via interviews met vertegenwoordigers van de gemeente en betrokken organisaties, zoals woningcorporaties is het beeld uit de documentenanalyse verdiept en verbreed. We spraken face to face met de betrokken wethouder, ambtenaren en de raadsgriffier en met een drietal vertegenwoordigers van raadsfracties.
 • Telefonisch en via e-mail spraken we met vertegenwoordigers van de seniorenraad en van de woningbouwcorporaties (tweetal).

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Schiedam (2018) (2018)

Documentonderzoek

 • In het kader van de documentenstudie zijn de beleidsstukken vanaf het jaar 2012 tot en met 2016 bestudeerd.

Interview

 • Het beeld uit de documentenstudie is verder verdiept in een aantal interviews met betrokkenen bij het woonbeleid, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Er heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is ingegaan op de huidige (en gewenste) rol van de gemeenteraad in het woonbeleid, het speelveld, de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen, en de beschikbare sturingsinstrumenten.

Casestudie

-

Overig

-

Sudwest-Fryslan (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Analyse van relevante (beleids)documenten, raadsvragen, moties en amendementen.

Interview

 • Interviews gehouden met betrokken partijen op het vlak van het wonen in de gemeente.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Online enquête afgenomen onder vertegenwoordigers van woningcorporaties, huurdersorganisaties, het Wmo platform en zorgaanbieders.

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Tilburg (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • schriftelijke stukken bestudeerd

Interview

 • diverse gesprekken gevoerd met woningcorporaties, Woning in Zicht, bestuurders en ambtenaren.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Een online enquête is opengesteld waar inwoners van de gemeente Tilburg aan mee konden doen.
 • Huurdersorganisatie SBO heeft een schriftelijke reactie op een aantal vragen aangeleverd.

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Uithoorn (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Het onderzoek startte met deskresearch van de beschikbare stukken

Interview

 • Interviews gehouden met verschillende belanghebbenden rond arbeidsmigranten in Uithoorn

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Groepssessie met de gemeenteraad
 • Gevonden resultaten besproken met de portefeuillehouder

Casestudie

-

Overig

-

Valkenswaard (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Analyse van de relevante beleidsstukken en beschikbare documentatie.

Interview

-Interviews gehouden met bij het woon- en bouwbeleid betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Valkenswaard, de verantwoordelijke wethouder, woningcorporatie Woningbelang en een makelaar en projectontwikkelaar.

Analyse bestaande gegevens

 • Analyse CBS Microdata over starterswoningen
 • Vergelijking gemaakt met een aantal benchmarkgemeenten

Enquête

 • Korte online vragenlijst onder de gemeenteraadsleden. Hierin vroegen we hun mening over het opgestelde beleid en de instrumenten, hoe dit in de praktijk functioneert en de wijze waarop de gemeenteraad is betrokken en geïnformeerd.
 • Online vragenlijst uitgezet onder de doelgroep (18-35 jarigen).

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Veenendaal (2019) (2019)

Documentonderzoek

 • Analyse van relevante beleidsdocumenten

Interview

 • Diverse interviews met betrokken partijen op het vlak van het wonen in de gemeente, zowel intern als extern.

Analyse bestaande gegevens

 • Kwantitatieve analyse van relevante woningmarktontwikkelingen (op basis van CBS-gegevens, gemeentelijke data en prognosecijfers).

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Veenendaal (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Deskresearch: een analyse van de meest relevante documenten verstrekt door de beleidsmedewerker wonen

Interview

 • Een drietal interviews met betrokkenen

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Veldhoven (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Inventarisatie en documentenanalyse: Verzamelen en analyseren relevante documenten

Interview

 • Interviews ter verdieping van de documentanalyse.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Venlo (2021) (2021)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie

Interview

 • Interviews met betrokkenen van de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisatie ter verdieping van het beeld dat naar voren kwam uit de documentenstudie

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Voorst (2015) (2015)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie

Interview

 • Er is een verdiepingsslag gemaakt aan de hand van een viertal interviews.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Ter verkenning van de toekomstige samenwerkingsrelatie is een raadsconferentie georganiseerd waarbij de verschillende betrokkenen, waaronder de wethouder, de directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen, de raad en de geïnterviewden zijn uitgenodigd.

Casestudie

-

Overig

-

Zaanstad (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Beleidsdocumenten van de gemeente zijn bestudeerd.

Interview

 • een lijst met mogelijke maatregelen is aan de ambtelijke organisatie voorgelegd met de vraag aan te geven in hoeverre zij die maatregelen kennen en inzetten.
 • Ook hebben we een gesprek gevoerd met de ambtenaren om onze vragen naar aanleiding van hun reactie op de maatregelen door te lopen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Het Zaanpanel is benaderd met de vraag in hoeverre de tekst in de begroting voldoende houvast biedt aan burgers om te volgen wat de gemeente gaat doen en wat ze wil bereiken.

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Overig

-

Zeist (2018) (2018)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie

Interview

 • Uitgebreide gespreksronde ter verdieping van het beeld dat naar voren kwam uit de documentenstudie.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Kennisuitwisselingsbijeenkomst bij start onderzoek waarbij de Wethouder, raadsleden, ambtenaren en externe betrokkenen uit het veld (w.o corporaties) aanwezig waren.

Casestudie

-

Overig

-

Zwartewaterland (2020) (2020)

Documentonderzoek

 • Er is onderzocht wat er in de verschillende gemeentelijke documenten beschreven was over het woonbeleid.

Interview

 • Het beeld uit de documentstudie is verdiept met behulp van een aantal interviews. Als leidraad voor de gesprekken is gebruik gemaakt van een algemene gespreksthemalijst, met specifieke vragen voor elke geïnterviewde.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Er is een enquête uitgezet onder bewoners van de gemeente Zwartewaterland. Deze enquête gaat in op de ervaringen van burgers in Zwartewaterland met het gemeentel¡jk woonbeleid.

Bijeenkomsten

 • Er heeft een groepsgesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van verschillende gemeenteraadsfracties. ln deze bijeenkomst stond de huidige (en gewenste) rol van de gemeenteraad bij het woonbeleid centraal. De kenmerken van het speelveld, de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen en de beschikbare sturingselementen zijn besproken.

Casestudie

-

Overig

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.